2
Khri a panynah khah cawng my lo
Khri a tei naa cangpaw takhei thawzaang a ca peh caw he tah le a donah takhei hnaw ca pangang he ka, a Thlawpaw khatah a huikongnah naa hnui cawtah le ningnainah le zawngrawhnah naa hnuinah cawtah, naa thinglung a hmokheh seh la, pakheh le pakheh a do la, thinglung le tingainah letah a pakong la, ma taco ka lawngnah patling my lo. Ma pungpah chahnah le a chahnai lypaw a pachaw du takhei zehming hmai tua khe lo, canghrasala a pany la, ming hringpaw khah naaning navy tah mehchaw vy a cang he tatah rawh my lo. Naaning pakheh cy tah naaning naa dunah longtei khah pacang lytah ming hringpaw dunah khah hmuh pah thai my lo.
Naa lungpho cawh Khri Zisu lungpho khakhei a lo my seh lo.
Ama cawh Khazing cangnah hmuisui a hnui thlang naná teitah
Khazing khatei a khingpaw tei cangnah khah tlechai be.
Canghrasala, Ama le Ama khah cangnah zehmai a hnui lypaw hratah a tua ka, mehnung tah a tua ka,
sae cangnah phung khah a lah.
Taico, cawngsaw hratah cinglai ka, Ama le Ama a pany ka,
thihnah tai Khazing naw nge ka,
ningzaw a chuipaw khraws cung letah thihnah taikhah naw a nge.
Macawtaco Khazing tah Ama cawh a sang caipaw rungnawnah hming lekhei caling ka,
ming vytei letah cungnungcai ming khah a peh.
10 Ma ming Zisu khah rungnawnah pé pawtah vaicung letei a ungpaw le,
aluicung letei a ungpaw le, alui rai letei a ungpaw ming vytei tah aa khuh panai he ka,
11 ming maikaw takhei Paw Khazing rungnawnah cawtah,
“Zisu Khri cawh Abuipaw a cang,” tatah aa phychua a.
Esi hrakhei khai paria my lo
12 Macawtaco, ka dopaw vesaw sahlo, naaning khatah ka ung ning tah ka rei naa pange teipaw hrakhei, ato ka ung ly kaa tahei zong pange vy chichi la, pachah naa cangnah a tling nápaw cawtah ci hmo le a cathing hmotah thaw tah hre my lo. 13 Zecawtamaw tatah Ama a tingainah a chahpaw naning teikhei naaning zong tah khuarawh pawtah le raihre pawtah naa chung letei rai a hrepaw cawh Khazing khah a cang.
14 Zezongpui khah phingze lytah le a eicho lytah tua my lo. 15 Ma pawsui co, avai letei esi hratah naa khainahpaw hming, ma hrahrynah le chahlynah khatah a chihpaw atochai lehei suise a kawh lypaw le a pathaipaw Khazing sawtei leh tah naa cang a. 16 Hringnah a peipaw bia heh cyky tah pasuh thlang my lo, ma pawsui co Khri a vong kaw tihtah thaw tah ka zawngpaw le rai ka hrepaw heh a longpaw cang be tatah ka pachaw khy a. 17 Zingná tei naa tuapaw thuihlainah le raihrenah cung lekhei pehlaipaw tui hratah kama cawh luithlang ka cang zong tah a lawng neh ka, naaning vytei khatah ka lawng hrui. 18 Maco, naaning zong a lawng hrá la, kama ka lawngnah zong a pa hrong hrah my lo.
Timote le Epafrodita
19 Abuipaw Zisu a dunah a cang caco, naaning khatah Timote va thlaw pating ka du. A va kaw kaw tihtah naa thongpang thui a neh ka, maco kama zong ka lung a tlang a. 20 Zecawtamaw tatah naa chah nápaw cawtah dusawnah a hnuipaw, ama hapaw heh ahohmai hnui bei neh. 21 Zemaw tah pawco ming maikaw tah Zisu Khri a dunah navy khei aaning aa dunah khah aa hui hri tei. 22 Canghrasala, Timote taco meh ziachaw a cangnah khah a palang thah tah cawh naa hni, zecawtamaw tatah sawcapaw tah a paw khatah rai a hrehruipaw hratah thawngchawbia rai lehei kama khatah a hrepaw a cang. 23 Macawtaco ka cung letah a tlung lepaw hming ka hni cangkaw tei leh ama heh naaning khatah va thlaw pawtah hnabeisuinah ka hnui. 24 Taico kama hrahring tah ka ca tlong pating he a tatah Abuipaw letah ka ngepai.
25 Canghrasala, naa zuaky zong a cangpaw, kama mingkai pawtah naa va thlawpaw, ka unypaw, ka raihrehui le kama khatah Abuipaw raekeh a cang hrahpaw, Epafrodita khah naaning khatah va thlaw kaw cawh a hia tatah ka rawh. 26 Ama cawh naa zongmingtei khei ca vang ngetei he ka, a lungchah bingbi be, zecawtamaw tatah a sawpaw naa thuinah cawtah khei a cang. 27 A sah hmuisui ka, a thi daimang tei, canghrasala Khazing tah ningdo ka, ama longtei cang lytah kama zong ning a pa do hrah. Ka ngechianah letah ngechianah a khing chi vy pawtah Khazing tah a pa sai lynah cawtah a cang. 28 Macawtaco, ama va thlaw hlang taw cawh a ngete be ca neh ka, ma pawsui co, naa hmuh kaw tihtah naa lung a lawng a ka, kama zong ka lung a de vy a. 29 Abuipaw a mehnung naa cangnah cawtah a lawng ngetei pawtah cyhlang la, ma hapaw cawngsaw heh hmezawnah pei my lo. 30 Zecawtamaw tatah ama cawh naaning tei naa pa bawkhang khy lypaw letah bawkhang a pawtah Khri a rai khah thih zong hring zong pacang lytah hre ka, a thipai daimang tei.