4
Beirua letei chosung
Ma kaa hrepaw rai heh Khazing zawngenah thongtah a cang cawtah kaa hnabei dong be. Ma navy co, ningzaw a chuipaw sahlo le a paruh hming sahlo khah hlawh he peh ka, pakheh tei hmai dungkhei a zawng bei peh, Khazing bia zong khah thlai bang hrah bei peh. Biahmuisui khah a sepaw tah kaa rei cawtah Khazing mehmuh letah ze hapaw cawngsaw maw kaa cang takhah ming vytei tah aa chiachaw thluidangnah lungthing tah aa ma hni. Taico, kaa thawngchawbia heh bakhu a cang hmai tah a lyde leimeipaw sahlo aa caw suipaw tah bakhu a cangpaw a cang. Khazing hmuisang a cangpaw Khri a rungnawnah kong thawngchawbia a khainah hmuh khy ly rua pawtah zingtu a cang lypaw sahlo aa thinglung meh khah ma khazaw chahlynah khazing tahei a cosah he. Phung kaa reipaw heh kaaning kaa kong cang be, canghrasala kaa thawngchaw cawh Zisu Khri cawh Abui a cang taheh cang ka, Zisu rawng tah kaaning cawh naa sae ka cang he peh. Zemaw tah pawco, Khazing tah, “Khainah khah muinah chung letah khai seh,” tatah a tah. Atoheh ma khainah cawh Khazing tah kaa thinglung letah a khaisah. A rungnawnah khainah cawh Zisu Khri hme letah kaa hni khy nápawtah a cang.
Canghrasala, ma chosung pacungnah a cangpaw kaaning kaa pung cawh khuichy a neh teipaw alui beirua hratah a cang. Ma taco hmingtuakhynah hmuisui cawh Khazing taitah cang ka, kaaning taitah cang be tahpaw khah a langsah. Kaaning cawh a kawkehnah tah ria cang peh ka, canghrasala mang bei peh. Luri hnahnawh tah kaa ung, canghrasala kaa hnabei dong be. Hreh ka cang peh, canghrasala Khazing tah ma seisai be. Phong dai tah kaa ung, canghrasala a rorang bei peh. 10 Taithuiná tah Zisu thihnah cawh kaa pung tah kaa hrawng paria thlang peh, ma pawsui co Zisu hringnah cawh kaa pung cung letah a lang hrá a. 11 Zemaw tah pawco a thi thaipaw kaa pung cung lehei Zisu hringnah palang a cang nápawtah kaaning a hring ning thlangpaw sahlo cawh Zisu a zuitu kaa cang cawtah thihnah khatah ka tong daimang paria thlang peh. 12 Ma tei a cang cawtah thihnah cawh kaaning letah rai hre ka, canghrasala naaning naa cawtah hringnah a chuasah.
13 Capathai tah, “Ka zing cawtah ka rei,” tatah a tah. Ma hapaw zingnah thinglung co kaaning zong zing hrah peh ka, kaa reipaw a cang. 14 Zisu khah thihnah taitah a pathopaw Khazing tah kaaning zong Zisu khatah ma pathó ka, a hmekaw letah naaning khatah a ma chuakhui a, takhah kaa hni cawtah a cang. 15 Ma vytei heh naaning naa cawtah a cang. Ma pawsui co cawngsaw a hlu vy lo leimei cung letah a tlungpaw ningdonah taco Khazing rungnawnah caw tei a lawngbia a hlainah cawh a laihlui sá a.
16 Macawtaco kaaning cawh kaa hnabei dong be. Kaa cawngsaw cangnah cawh alailang co tlungpasawh leimei hmai peh seh la, kaa chunglang co ningkheh khy ningkhé tah patha lo leimei ka cang peh. 17 Zecawtamaw tatah sungkheh tei taithuinah a cawngtei kaa ingpaw tahei chaizaw rungnawnah kaa cawtah chuasah ka, zekhatahmai tawching khypaw cang be. 18 Macawtaco hmuh khypaw khah ming be ca peh ka, hmuh khy lypaw khah kaa ming hri. Zecawtamaw tatah hmuh khypaw cawh sungkheh caw long cang ka, hmuh khy lypaw cawh chaizaw cawtah a cang.
4:6 Atho 1:3 4:13 Hlaw 116:10