2
Macawtaco va ca tlawng he tei, lungsawnah chuasah kaw cawh a pachia khawh bei neh. Zemaw tah pawco, naa lung ka ca pachia caco he, aa lung ka pa chiapaw he naaning tah cy ly co ahomaw ka lung a pa lawng sápaw a ung khawh he a? Ma hratei ca ka ciapaw khah ka vong tihtah ka lung a pa lawngsah ruapaw cawngsaw sahlo tah ka lung aa pa pachia ly nápaw cawtah a cang. Ka lunglawngnah he naa pa hrong hrah he ceh tahpaw heh naa zawpui cung letah zingnah ka hnui. Naaning lungchia sá pawtah cang lytah naa cung letah ka hnuipaw donah ze tlua tamaw a thuh tahpaw thuisá pawtah lung reithui le lung kui hmotah mehthli hlupui khatah ca ka ca kuapaw he a cang.
Mehsua cawtah ngethainah
Ngechianah a chuasah tupaw tei a chua sahpaw cawh kama navy tah naaning naa zongmingtei cung letah a zawnah rakheh cawh a chuasah vypaw cang ka, ma cawh a hluihlung tah ka reipaw cang be. Meh hlu vy tei a cung letei naa tlung sahpaw dangtahnah cawh a cawtah a zaw myca. Macawtaco ngechia tu tah le hnabei dong tah a ung ly nápawtah naa ngethai tah naa patlang ruapaw a cang hri. Macawtaco ama a cung letah naa donah khah pacy kaw la, tatah ka ca sia he. Ca ka cakuanah chang he cawh zezongpui lekhei rei naa nge maw tah hni ka dunah cawtah a cang. 10 Pakhehpaw a suanah khah naa ngethai caco, kama zong tah ka ngethai hrah. Taico ka ngethai ciapaw, ngethai a hiapaw a ung vy caco, naaning naa cawtah Khri a hmekaw letah ka ngethai thahpaw a cang. 11 Ma cawh Setan tah a ma chokhai ly nápaw cawtah a cang. Zecawtamaw tatah Setan a khuakhangnah cawh kaa hni ciapaw a cang.
Biatainah thapaw a rai hretu sahlo
12 Khri a thawngchawbia rei rua pawtah Troas khua lang ka seining takhei, Abuipaw tah khuarawha chuipaw caichaw a pa peh, 13 a cang naná teitah ka lung chung letah hnawngangnah ung be, zecawtamaw tatah ma leco rai ka hrehruipaw Tita khah ka hmuh lynah cawtah a cang. Macawtaco a dang pawtah tah si he neh ka, Masidonia raang lang ka palang.
14 Canghrasala, Khri thongtah tenah lang a ma seikhui paria thlang tu Khazing cawh a lawng he peh. Aringthopaw zihmui hratah a cangpaw Ama hninah khah kawkih letah kaipaza sá pawtah kaaning khah a ma hmang. 15 Zecawtamaw tatah kaaning cawh pachah a cang leimeipaw sahlo hrong letah le a lyde leimeipaw sahlo hrong leco Khri tah Khazing kha a pehlaipaw ringthopaw hratah kaa cang. 16 A lyde leimeipaw caw taco, thihnah ringchia cang he peh ka, pachah a cang leimeipaw caw taco, hringnah ringthopaw ka cang he peh. Taico, ma hapaw rai caw taco ahomaw a tlingpaw a ung? 17 Kaaning cawh ming hringpaw hratah a miasang du tah Khazing bia khah chohrongnah tah hmang bei peh. Canghrasala, Khazing taitei tawpaw cawngsaw sahlo hrakhei lung hmuisui tah Khri ming tah Khazing hme leco bia kaa rei.