6
Lo que ijtupø'is cyomi nascøspø, hay que va'cø cyøna'tzøy ñe cyomi mumu ticøsi; entonces jetse ni i'is ji'n mus cyø'o'nøy Dios, ni ji'n mus cyø'o'nøy ndø aṉma'yocutya'm. O'ca coyospa'is it cyomi y parejo vya'ṉjamyajpa Jesús cyomiji'ṉ, coyospa'is ji'n mus myenos chøc cyomi porque va'ṉjajmocuy tyøvøtitque't, hay que va'cø yosque'tati masti vøjø porque yosapya vya'ṉjajmocuy tøvø lo que syunbapøte. Yø'cse aṉma'yoya y yø'cse tza'maṉvacø.
Comequepø aṉma'yocuy y viyuṉsepø riquesa'ajcuy
Pero o'ca aunque iyø eyati aṉma'yopapø y ji'n vyø'møy vøjpø aṉma'yocuy lo que ndø Comi Jesucristo'is señe, y ji'n vø'møy aṉma'yocuy jujche vøjø va'cø ndø cøna'tzøy Dios; entonces tzactam jetsepø pøn. Porque jetsepø pø'nis cyomo'pa vyin como si fuera ñe'c más aṉgui'mba, pero ni ti ji'n myusi. Sino yatzipø qui'psocupit sunba onguip aunque ticøsi. Por jetcøtoya qui'sapya vøjpø pøn, y ñøquijpa, ñø'onba, yach'onba choco'yomo tyøvøcøsi. Onguipyajpa pøn nø'ityajupø'is yach qui'psocuy, y ji'n myusyajepø'is lo que viyuṉsyepø tiyø. Como'yajpa que va' ndø cøna'tzøy Dios tø rico'ajpa. Pero tzacyaj jetseta'mbø pøn. Va'cø ndø cøna'tzøy Dios, y va'cø tø it contento, tø itpa como si fuera ndø nø'it vøti ricu'ajcuy. Yøṉ nascøsi jay ndyø nømindam ni tiyø, y viyuṉete cuando tø ca'pa ji'n mus ndø nømaṉdam ni tiyø. O'ca ndø nø'ijtam ndø cu'tcuy y ndø nø'ijtam ndø tucu, jetse hay que va' tø ijtam contento. Pero o'ca sunbapø ricu'ajyajø, ji'n gyanatzøcyaje cuando tzøjquisyajtøjpa y yatzi'ajcu'is ñucpa como si fuera trampa'omse. Y ji'n vøjpø qui'psocuji'ṉ sunba chøcyaje lo que yac tzi'ṉyajpapø aunque tiyø, y al fin toya'isyajpa y tocoyajpa Diosis vyi'naṉdøjquita'm. 10 Va'cø ndø sun tumin, aunque jujchepø yatzitzoco'yajcuy minba ndø qui'psocu'yomo. Veneta'mbø'is syuñaju ricu'ajcuy y jetse tyocoyaj vya'ṉjajmocuy y ji'nam vya'ṉjajmoyaje, y mismo ñe'c yac toya'isyaj vyin como si fuera che'tz vyin machinji'ṉ.
Ay que va'cø ndø coquip vøjø ndø va'ṉjajmocuy
11 Pero mitz Diosise yoscuy ndzøjcapyapø'is, pojyayø yø'csepø tiyø va'c maṉ mi ndzøc vøjpø tiyø, Dios va'cø mi ngøna'tzøyø, va'cø mi vya'ṉjajmoya, va'cø mi sun Dios y aunque iyø, va'cø mi nømaṉ pasencia y u mi maṉ møja'ṉdzøc mi ⁿvin. 12 Coquipø vøjø viyuṉsepø mi va'ṉjajmoṉguy. Pømitzi'ø va'cø mus mi ṉgyen mumu jamacøtoya. Por jetcøtoya mi ⁿvyejay Diosis, y vøti pø'nis vyi'nomda'm mi ndzamsaju'am vøjø jujche mi va'ṉjajmoṉguy. 13 Diosis yac itpa mumu tiyø. Jesusis vøj cha'maṉvajcu Poncio Pilato'is vi'naṉdøjqui que jujchet vya'ṉjajmocuy. Diosis y Cristo Jesusis isyajpa jujche nø mi aṉgui'muse øjtzi. 14 Mi aṉgui'mbøjtzi va'cø mi ndzøcø jujche ndø Comi'is tø 'yaṉgui'mbase sin que va'cø jana mi metzaṉdzøcø, va'cø jana mus nøm ni iyø que ja mi ndzøc vøjø, hasta que minba ndø Comi Jesucristo. 15 Cuando nu'cpa 'yora, Diosis maṉba yaj queje Jesucristo. Dios más møja'ṉ aṉgui'mbapøte y tumdi aṉgui'mbapø que vøj itpapø. Mumu aṉgui'myajpapø'is Cyovi'najøta'mete y mumu covi'najø'is Cyomite. 16 Jete único ji'ndi ma cya'e, y jut ijtumø, itpa møja'ṉ sø'ṉgø, ni i ji'n mus maṉ ñu'c tome. Ni i'is ja isøtøc y ni i'is ji'n mus maṉ isø. Jete hay que va'cø ndø vøcotzøctamø y jet más pømi'øyupø para mumu jamacøtoya. Amén.
17 Aṉgui'myajø ñø'ityajupø'is nascøspø riquesa'ajcuy va'cø jana myøja'ṉdzøcyaj vyin, ni va'cø jana qui'psyajø que tuminji'n más ityajpa vøj, porque tumin yajpa; sino va'cø qui'psyajø que quenbapø Dios va'cø ndø va'ṉjajmø, más tø itpa vøjø. Je'is tø tzi'pa mumu tiyø mø'chøqui va'cø tø it contento. 18 Aṉgui'myajø va'cø mø'chøqui chøcyaj vøjø, va'cø ityaj listo va'cø chi'yajø aunque ti pobreta'm, y va'cø vye'ñajø lo que nø'ityajupø. 19 Jetse 'yaṉnecyajpa riquesa'ajcutya'm eya jamacøtoya va'cø vyø'om putyajø, y jetse pyøjcøchoṉyajpa tumønajcøtoya quenguy.
Ultimo tza'maṉvajcocuy
20 Timoteo, cuidatzøc mi ⁿvin va'cø mi ndzøcø lo que jujche Diosis mi 'yaṉgui'muse. Uy mi ṉgøma'nøyu ote lo que nø syuni tzamdzamneyajupø lo que jujche chamyajpase ji'n cyomusyaje'is Dios. Onguipyajpa nømyajpa que ityaj myusocyuy, pero ji'ndyet jicø. 21 Veneta'mbø'is vya'ṉjamyaju jetseta'mbø y tocoyaju vøjpø va'ṉjajmocuy.
Pero o'nømbyøjtzi Dios va'cø mi ṉgyotzove ñe'c vyø'ajcupit. Amén.