13
Ijtu metzcuy na'chcupyø copøn
Entonces te'nøjtzi majraṉvini po'yo'omo. Y ⁿisøjtzi nø pyujtupø majromo copøn cu'yay copacpøte y majcay vajapø. Y tumdumbø vyajacøsi ñø'it corona, y tumdumbø cyopajcøsi it nøyi yachcø'o'nøpyapø'is Dios. Y je copøn lo que ⁿisupø'tzi, møja canse quenba, y cyoso oso'is ñe'se quenba, y 'yaṉnaca tzapas ca'ṉis 'yaṉnacase quenba. Y serpiente'is chi' je copøn ñe' pyømi y yac po'cs ñe' yaṉgui'mgu pyo'cscu'yomo va'cø myøja'ṉ aṉgui'mø. Y ⁿisøjtzi que copø'nis cyopac vøti yaj tumø maṉbase ca' quenba; pero ja cya'ø, tzojcu. Y mumu nascøsta'mbø pø'nis ñømaya'comø'ñaju y maṉ pya'tyaj je copøn. Y cyøna'tzøyaj serpiente chi'upø'is pømi je copøn y cyøna'tzøyajque't je copøn. Y nømyaju:
―Ni i ja it pømi'øyu como yøn copønse. Ni i'is ji'n cyønu'caye va'cø ñøquipø.
Y copøn tzitøj licencia va'cø cham maya'cusyeta'mbø tiyø y va'cø yachcø'o'nøy Dios, y va'cø 'yaṉgui'm cuarenta y dos meses. Entonces jetse cyø'o'nøyaj Dios y cyø'o'nøyaj Diosis ñøyi y Diosis itcuy, y cyø'o'nøyajque't tzajpom ityajupø. Y tzi'tøjque't licencia copøn va'cø ñøquipyaj va'ṉjajmoyajpapø, y copø'nis tyon quipcuy. Jetseti tzi'tøj aṉgui'mguy va'cø 'yaṉgui'm aunque jutpø pø'nomo, mumu jutpø tømbu'omo, aunque jutipø ote'om vejvejnepapø pø'nomo, aunque jutpø cumgu'yomo. Y mumu nascøs ityajupø pø'nis ja ityajø'is ñøyi jachø'yupø Borrego'is libro'omo, mumu je'is maṉba cyujnejayaj copøn. Borrego'is libro'omo it jachø'yupø i maṉba quen mumu jama. Diosis cyoqui'psu antes que jomectøj nasacopac que je Borrego maṉba yaj ca'tøji.
Como it mi ṉgoji, cøma'nøyø. 10 Yac syombapø'is tyøvø, jetseti ñe'c maṉba yac somdøjque'te. Y yaj ca'pa'is tyøvø espadaji'ṉ, tiene que jetji'ṉ va'cø yaj ca'tøj ñe'cø. Por eso va'ṉjajmopapø pø'nis tiene que va'cø cyoqueñaj pasencia'ajcuy y va'cø va'ṉjajmoyaj vøjø.
11 Entonces jøsicam ⁿisøjtizi eyapø na'nchaṉbø copøn nasacø'm nø pyujtupø. It metzcuy vyaja borrego'is vyajasepø, pero serpientese vejvejnepya. 12 Y vi'napø copø'nis vyi'naṉdøjqui yosu mumu je vi'napø copø'nis 'yaṉqui'mguji'ṉ y mumu pøn nascøs ityajupø 'yobligatzøcyaju va'cø cyøna'tzøyaj vinbø copøn, oyupø yaj vøti cyopajcøsi maṉbasena'ṉ ca'e, pero tzojcu y quenba, ja cya'ø. 13 También chøcpa møja'ṉ milagro'ajcuy. Yac tzu'ṉba juctyøc tzajpomo, nascøs yaj quecpa mumu pø'nis vyi'naṉdøjqui. 14 Y vi'napø copø'nis vyi'naṉdøjqui yac tzøctøjpa milagro'ajcuy va'cø 'yaṉgøma'cøyaj nascøs ityajupø pøn. Nøjmayajpa va'cø chøjcaṉgøpujtøyaj copø'nis cyene oyupø chetzjo'yaj espadaji'ṉ y ja cya'øpø. 15 Y metzcupyø copøn o tzi'tøj musocuy va'cø mus yaj quena je copøn chøqui va'cø mus yac vejvejneya, y va'cø mus chi' aṉgui'mguy va'cø yaj ca'yaj ji'ṉ cyøna'tzøyajepø'is ñe'cø. 16 Además 'yaṉgui'mu va'cø myarcatzøcyajtøj chø'naṉgø'cøsi o vinbactza'cøsi mumu pøn, que sea myøja'ṉombø, aunque ji'n myøja'ṉombø, que sea rico y pobre, que sea librepø pøn, que sea yospa obligado, mumu va'cø myarcatzøcyajtøjø. 17 Y aṉgi'mgue'tu ni i va'cø jana mus jyu'yoya y ni va' jana mus mya'ajø o'ca ja myarcatzøcøpø copø'nis ñøyiji'ṉ o ñumeroji'ṉ. 18 Syunba va'cø it qui'psocuy tyu'nbapø'is yøṉ libro jayuse. O'ca mi ṉgønøctøyøpya, may'isay copø'nis ñúmero. Porque it pøn ñø'ijtayupø'is je'is ñúmero, y copø'nis ñúmero seiscientos sesenta y seisete.