16
Ji'n vyøjpø encargado
Y Jesusis ñøjmay también ñøtuṉdøvø:
―Ijtuna'ṉ tum pøn ricupø y ñø'ijtuna'ṉ encargado vacø cuendatzøc ti ñø'ijtupø. Y encargado maṉ cøtza'møtyøji cyomicøsi que nø yajay mumu lo que ti ñø'ijtupø cyomi'is. Jicsye'cam encargado vyej vø'ne'is y ñøjmayu: “¿Tiyete yøṉø que ṉgøma'nøpyøjtzi ti mi ndzøjcu? Tzajmay ndøvø jujche mi nøndu'ṉaj ø ⁿyoscuy. Porque yøti ji'nam ma mi ndzi' yoscuy”. Y jicsye'cam encargado nøm choco'yomo: “¿Tiyø ndzøcpøjtzi, porque ø ṉgomi'is yac tzacpa ø ⁿyoscuy? Ja it ø mbømi va' ndaj nas, y va'cø ⁿvac limosna, ṉgotza'apyøjtzi. Øtz muspa ti ma ndzøqui va'cø pøjcøchoṉyajøjtzi tyøjcomda'm, va'cø yac ityaj tyøjcomo, cuando yac tzactøju'am ø ⁿyoscuy”. Entonces encargado'is vyejay tumdum cyøja'tzpapø'is cyomi. Y encargado'is ñøjmay tum cyøja'tzpapø'is: “¿Jujche mi ja'ndzapya ø ṉgomi?” Y cyøja'tzpapø'is ñøjmayu: “Ja'ndzapyøjtzi mosis lata aceite”. Entonces encargado'is mye'tz vyale y ñøjmay cyøja'tzpapø'is: “Pøc mi mbale, y po'cs jø'nø jø'nø y jajyay cincuenta lata”. Jicsye'cam encargado'is ñøjmay eyapø cyøja'tzpapø'is: “Y mijtzi, ¿jujche mi ja'ndzapya?” y cyøja'tzpapø'is ñøjmayu: “Mosis costal trigo”. Y encargado'is mye'tz vale y chi' cyøja'tzpapø'is y ñøjmayu: “Pøc mi mbale y ja'yøy ochenta”. Y cuando cyomi'is myusu'øc jujche chøc yatzipø encargado'is; mismo cyomi'is chi' cuenta que encargado'is chøc qui'psocuji'ṉ. Porque qui'psyajpapø'is puro nascøspø itcuy más chøcyajpa qui'psocuji'ṉ entre ñe'comda'm que sø'ṉgø'om ityajupø'is ji'n chøcyaj qui'psocuji'ṉ.
”Y øtz mi ñøjandya'mbø mijtzi: Amigo tzøctam nascøspø mi riṉguesa'ajcuji'ṉ, aunque riquesa'ajcuy ji'ndyet vyøjpø tiyø. Entonces cuando yajpa mi ringuesa'ajcuy, maṉba mi mbyøcøchoṉdandøji ji'n yajepø itcuyomda'm.
10 ”Chøcpa'is vøjø usypøji'n, chøjque'tpati vøjø vøtipøji'ṉ; y ji'n chøqui'is vøjø usypøji'ṉ, ni vøtipøji'ṉ ji'ndi chøjque't vøjø. 11 O'ca nascøspø tuminji'ṉ ja mi 'yondyam vøjø, ni i'is ji'n ma mi nchi'tam viyuṉbø ricu'ajcuy. 12 O'ca eya ne'omo ja mi ⁿ'yoñdyam vøjø, ni i'is ji'n ma mi ñchi'tam mi ne'nda'm.
13 ”Ni jutipø coyospapø'is misma hora ji'n mus yosay metzcuy cyomi. Porque o eyapø syunba y eyapø ji'n syuni; o eyapø yosapya vøjø y eyapø ji'n yosay vøjø. Ji'n mus mi ⁿyosay Dios oca sunba mi ⁿyos puro tumingøtoya.
14 Y cyøma'nøyajpana'ṉ mumu yøcseta'mbø ote fariseo'is, y como syuñajpana'ṉ tyumin, syijcayajpana'ṉ Jesús. 15 Y Jesusis ñøjmayaju:
―Mitzta'm vøjpø pønse mi ndzøctamba mi ⁿvin pø'nis vyi'naṉdøjqui, Pero Diosis mi ṉgyomusatyamba mi ndzocoy. Porque pø'nis vyøcotzøcyajpapø, Diosis yatzicotzøcpa.
Diosis 'yaṉgui'mguy ji'n cøyaje
16 ”Ijtuna'ṉ Moisesis 'yaṉgui'mguy lo que chajcupø jachø'yupø, y ijtuna'ṉ tza'maṉvajcoyajpapø'is chamyajuse hasta que min yos Juan nø'yø'opyapø. Pero desde que min Juan, tzamdzo'tztøju vøjpø ote jujche aṉgui'mbase Dios, y mumu pø'nis pyenatzøcyajpa vyin va'cø tyøjcøyaj Diosis 'yaṉgui'mgu'yomo.
17 ”Y más fácil va'cø yaj tzap, y nas que va'cø jana viyu'ṉaj tum punto o tum raya aṉgui'mgu'is ñe'.
Pø'nis ji'n mus chac yomo
18 ”O'ca aunque i'is chacpa yomo y co'tøjcajpa eyapøji'ṉ, jetse cyøtzøjcø'opya; y o'ca tum pø'nis pyøcpa yomo chajcupø jyaya'is, jetse cyøtzøjcø'ocye'tpa.
Ricupø pøn y Lázaro
19 ”Ijtuna'ṉ tum pøn ricupø. Myespana'ṉ vøjpø tucu caro coyajate, y mumu jama chøcpana'ṉ søṉ, cyu'tcøpiṉbana'ṉ cu'tcuy syunbase. 20 Itque'tutina'ṉ pobrepø pøn ñøyipø'is Lázaro. Ricu'is 'yanduṉgø'mø tzactøjupøte y putzitasupøte. 21 Sunbana'ṉ pivø cømu'taṉ quecpapø ricu'is myesyacøtøjcø'mø a ver si o'ca taspana'ṉ cømu'ta'ṉis. Y miñajque'tpana'ṉ tuyi y cyøcajtayajpana'ṉ pyutzi. 22 Y tujcu que pobrepø pøn ca'u y aṉgelesis ñømaṉyaj jut ijtumø Abraham vøjpø itcu'yomo. Y ca'que'tuti ricu, y oy niptøji. 23 Nømna'ṉ toya'is ricu infierno'omo, y quende'nu y ya'iti is Abraham y jena'ṉ isque't Lázaro tu'mbac Abrahamji'ṉ. 24 Y vyejay ricu'is y ñøjmayu: “Ø mi janda Abraham, tø toya'ṉøy ndøvø. Cø'vej Lázaro va' yac muj cyø'aṉ'une nø'ji'ṉ y cyot usy nø' ø ndotzcøsi va'cø syujcøy ø ndotz. Porque nø'mø toya'is vøti yøṉø juctyøjcomo”. 25 Y 'yaṉdzoṉ Abraha'mis: “'Yune, jajmutzøc cuando mi ṉguenba'c mi nø'ijtuna'ṉ vøti riquesa'ajcuy, y Lazaro'is oy is toya. Y yøti Lázaro vøjti it yø'qui nø cyasøyu, y mitz nø mi ñdyoya'is jeni. 26 Además de mumu yøṉø itque'tuti jøṉupø noṉsepø cucmø; øtz yø'c ijtu y mitz tu'møṉ ijtu. Y yø'cpø sunbapø cyøtø mitz ijtumø, ji'n mus cyøtø. Ni jenbø ji'n mus min yø'qui”. 27 Ricu'is nøjmayu: “Jatay, mi nømgo'napyøjtzi que va' mi ṉgø'vej Lázaro ø janda'is tyøcmø. 28 Porque it mosay ø ndøvø. Cø'vej Lázaro va' chajmayaj ø ndøvøta'm va' jyana miñaj jejta'm yø'qui yøṉø toya'iscu'yomo”. 29 Pero Abraha'mis ñøjmayu: “Ji'quis ñø'ityaj Moisesis totocøs jyachø'yupø y ñø'ityaj tza'maṉvajcopyapø'is jyachø'yajupø totocøsi. Sunba va' yaj cøma'nøyaj jejta'm”. 30 Y jicsye'cti ricu'is 'yaṉdzoṉu ñøjayu: “Pero ø mi janda Abraham, aunque ji'n cyøma'nøyaj jejta'm, pero o'ca tum opø ca'e vitu'que'tpana'ṉ jiṉø ø ndøvø'omo, qui'psvitu'yajpana'ṉ”. 31 Pero Abraha'mis ñøjmayu: “O'ca ji'n cyøma'nøyaj Moisesis jyayuse, y tza'maṉvajcoyajpapø'is jyayajuse, entonces ji'ndina'ṉ ma vya'ṉjamyajque'te o'ca visa'pyana'ṉ opø ca'e”.