3
Cuando tø vejvejneyø, ji'n mus tø ondocoya
Ø mi ndøvøta'm, ji'n vyøjø va'cø it sone aṉma'yoyajpapø tø øjtzomda'm, porque o'ca tø aṉma'yopya, más suñi maṉba tø cøme'tzam Diosis o'ca ti ndø tzøjcu. Mumu tø cojapa'tpa sone ticøsi. Pero o'ca ji'n tø ondocoye ndø tzamdzamnecu'yomo, tø cota'nupø tø pønda'mete, y muspa ndø aṉgui'm ndø vin mumu ticøsi. Tzøjcay cuenda caballo jujche ndø cotpa 'yaṉna'como freno va'cø chøc ndø sunbase, y ndø juṉvindu'pa jut sunbamø ndø nøma'ṉøyø. Tzøjcacye't cuenda barcota'm; møjata'mbøte y pømipø sava'is syujnøpoyajpa, pero chøtøpø palaji'ṉ pø'nis ñøpovitu'pa jut sunbamø ñøma'ṉøyø. Jetsetique't ndø totz chøtøpø tiyø, pero jetji'ṉ muspa más møja ndø tzøc ndø vin. Tzøjcay cuenda jujche chøtøpø juctyøjquis jya'pø'pa cu'yutøc y vøti pyoṉbø'pa. Jetseti ndø tojtzis como juctyøcseti vøti yac tzøcpa ndø coja. Ndø totzji'ṉ ndø tzøcpa aunque jujchepø yatzipø tiyø. Ndø totz chøtøpøtite, ji'ndyet o'ca ndø tumø coṉñapø, pero ndø tojtzis tø yaj cojapa'tpa ndø tumø coṉña. Como juctyøjquis chøcpa coja, jetse ndø tojtzis tø yaj cojapa'tpa mientras tø quendamba'csye'ṉomo. Y mismo yatzi'ajcu'yombø juctyøcse, jetse yatzipø'is ñøtzøcpa ndø totz. Pø'nis muspa dyominatzøcyajø aunque jujchepø copøn, y paloma, y tzan, y mumu majrom ityajupø tiyø. Mumu dyominatzøcyaju'am pø'nis. Pero ni jutipø pø'nis jin mus dyominatzøc tyotz. Saṉ yatzipøte; ji'n mus ndø aṉgui'm ndø vin ti sunba ndø tzam ndø totzji'ṉ. Ndø totz venenosepøte va'cø tø yaj ca'ø. Mismo ndø totzji'ṉ ndø vøcotzøcpa ndø Janda Dios, y ndø yatzicotzøcpa ndø pøn døvø, aunque Diosis chøc pøn vyinsepø. 10 Mismo ndø aṉnacaji'ṉ jen tø vøjcotzøjcopya y jen tø topa'onba. Øjche mi ndøvøta'm, jetse ji'n vyøjø. 11 Vyombamø nø', tumnajcøsi ji'n mus pyutø pa'acpø y tacapyø. 12 Øjtzø mi ndøvøta'm, aceituna'is tyøm ji'n mus it higo cucyøsi, ni ji'n mus it higo'is tyøm uva tza'cyøsi. Pues jetseti que vombamø cananø' ji'n mus ndø nømbutø ji'n cyana pa'acpø nø'. Jetse puro vøjpø ote va'cø ndø tzamø, jana ndø tzam yatzipø.
Viyuṉsyepø qui'psocuy
13 O'ca it mijtzomda'm qui'psocu'yøyupø y cyønøctøyøpya'is aunque tiyø, tiene que va'cø it vøj tyøvøji'ṉ pasencia'ajcuji'ṉ y jana tzøc vyin møja'ṉombø pønse porque ijtu aṉcø qui'psocuy, jetse va'cø isindzi aunque iyø o'ca nø chøc vøjø. 14 O'ca mi ṉgui'sapya mi ndøvø porque myøja'ṉombø ancø, y mi ne'c mi sunba aunque ti mi vingøtoya, entonces u mi ñømu: “Vøjpø pøn chøṉø”. Porque o'ca mi vøṉgotzocpa mi ⁿvin, mi syutzpapøtite, y viyuṉbø tiyø ji'n mi suni. 15 Porque jetsepø qui'psocuy ji'ndyet tzajpombø: nascøspøtite; qui'pspa ti ndø sunba ndø vingøtoya. Jetsepø qui'psocuy yatzipø'is señe. 16 Porque o'ca tyumgø'yti sunba mi myøja'ṉo'majø, y ji'n mi suni va'cø yac vøcotzøc mi ndøvø; entonces puro qui'pcuyti mi ndzøctamba mi ndøvøji'ṉ, y mumu yatzitzoco'yajcuy mi ndzøctamba. 17 Pero ñø'itupø'is tzajpomo tzu'ṉbapø qui'psocuy, vøjpøte. Jetsepø qui'psocuy ñø'ijtupø'is ji'n quipi, ijtu cyariño, vøj tø aṉdzoṉba, tø toya'ṉøpya y chøcpa vøjpø; ji'n myejtzaṉgui'psi. Jujche qui'pspase, jetse chamba. 18 O'ca tumø tzocoy sunba tø it vøjpø pønse, entonces tiene que va'cø tø it vøjø ndø tøvøji'ṉ va'cø it vøjpø itcuy.