6
Por eso hay que va'cø tzøjcaṉøyø hasta que ndø tzøcpa ta'nemø mumu Cristo'is 'yaṉma'yocuy, ji'ndye't va'cø ndø na's vøjø aṉmaycho'tza. Cuando ndø aṉmachøtzpa, ndø aṉmandyamba que vøjø va'cø tø qui'psvitu'tamø va'cø jana ndø tzøctocotyam ndø vin, sino va'cø ndø va'ṉjamdam Dios. Ndø aṉmandyamba nø'yø'ocuy, y ndø aṉmandyamba ticøtoya ndø cotpa ndø cø' ndø va'ṉjajmocuy tøvø'is cyopajcosi mientras Dios nøm ndø o'nøyu, y jujche maṉba visa'yaje ca'yajupø, y como jujche Diosis maṉba cyøme'chaj mumu pøn cyojapit, y maṉba chamdzi'yaj itcuy mumu jamacøtoya. Como ndø mustambapø'am mumu jetseta'mbø tiyø, ji'ndyet pyena va'cø ndø aṉmandyam ji'n tumnac. Sino que hay que va'cø ndø aṉmandyam lo que ji'ndøc ndø musipø va'cø tø aṉmatya'ndøjø. O'ca Diosis tø cotzoṉba, muspa tø aṉmatya'ndøjø.
Pero vamos a suponer que it pøn Diosis cyøsyø'ṉøjayu'am qui'psocuy, y je pøn tzi'tøju tzajpombø tiyø, y pyøjcøchoṉu'am Masanbø Espiritu Santo. Y je pø'nis chi'u'am cuenta que vøco'nipøte Diosis 'yote, y 'yaṉjamu'am choco'yomo pømi'ajcuy maṉbapø ndø istame minbapø hora'omo. Pues jetsepø pøn, o'ca chacpa vya'ṉjajmocuy, ni i'is ji'n mus yaj qui'psvitu'vøjøtzøcø, porque chajcu vya'ṉjajmocuy ñe'c choco'yomo. Es como que ñe'c nø yaj ca'vøjøtzøjcacye't cruzcøsi Diosis 'Yune y Diosis 'Yune yac tzøpya como cocha'ajaṉ vøti pø'nis vyi'naṉdøjqui. Porque cuando vøti vuelta quecpa tuj y nasnuṉba tujis, entonces tzocpa ti ndø nijpa; y oyupø yose, je'is cyu'tpa lo que oyupø yosaye. Y Diosis cyømasa'nøpya jetsepø nas. Jetse Diosis cyømasa'ṉøpya pøn o'ca vya'ṉjamba mumu jamase. Pero o'ca puro yach ta'nø puro apit itpa, ji'n ndø suni jetsepø nas, y jetsetique't Diosis ji'n pyøjcøchoṉ pøn o'ca chajcupø'is vya'ṉjajmocuy, y maṉba tocoye Diosis vyi'naṉdøjqui, y último pyoṉgajpø' tzacpa.
O'ca ndø ⁿjo'cpa vøjpø tiyø, ji'n tø queque
Ø mi va'ṉjajmoṉguy tyøvøta'm mi sundambapø chøṉø, aunque jetse mi ndzajmatya'mbøjtzi, ni'aṉjamda'mbøjtzi que ji'n mi jyendzeta'm. Para mitzcøtoya it más vøjta'mbø tiyø, lo que ndø pøjcøchoṉba tø yaj cotzoctamu'camete. 10 Diosis aunque ti chøcpa vøjpø. Ji'n jyajmbø'i jujche mi ⁿyosaytamu porque mi sundamba ancø ñe'cø. Ji'n jyajmbø'i jujche mi ṉgotzoṉdamu mi va'ṉjajmonguy tøvø porque Diosis señe aṉcø, y nømdøc mi ṉgotzoṉdamu hasta como yøti. 11 Pero sunda'mbøjtzi tumdum pøn jajmecøs va'cø mi ijtamø, jajmundzøctam mø'chøqui vøjpø tiyø ñø mi ⁿjo'ctamupø hasta que mi mbøjcøchoṉdamba. 12 U mi ndzi' lugar mi ⁿvin va'cø mi jarga'najtamø. Sunda'mbøjtzi va'cø mi nø'ijtam qui'psocuy como pasencia'øyajupø y va'ṉjajmoyajpapø pø'nis ñø'tyajpase qui'psocuy. Porque jetseta'mbø pøn Diosis maṉba chi' vøjpø tiyø lo que chamuse.
13 Porque cuando Diosis chajmay Abraham ti maṉba chi', como ja itam ni i más myøja'ṉombø que ñe'cø va'cø chø'y como testigos, por eso ñe'cti testigosajque'tu. 14 Y ñøjayu: “Vøti maṉba mi ndzi' vøjpø itcuy, y maṉba mi yac sone'ajayaj mi ⁿune”. 15 Pues entonces con pasencia'ajcupit jyo'cu lo que chajmayuse Diosis hasta que chi'u. 16 Cuando pø'nis sunba va'cø yac va'ṉjamdøj vyin, chambøjcapya más myøja'ṉombø'is ñøyi. O'ca chambøjcapya más myøja'ṉombø'is ñøyi; yajpa onguipcuy, va'ṉjamdøjpa. 17 Je pøn maṉbapø chi'yaj vøjpø tiyø, Diosis nømna'ṉ syun yac musyaj viyuṉse que ji'n cyacpø 'yote, que maṉba chøqui chamuse. Por eso chambøc ñe' vyin que maṉba chi'yaje. 18 Jetse m'as seguro porque it metzcupyø tiyø Diosis ji'n cyacpø'ipø. Ji'n cyacpø' 'yote, y ji'n cyacpø' ñøyi. Cuando Dioscø'm ndø me'tzpa ndø cotzojcuy, jetcøs va'cø ndø pøjcøchoṉ vøjpø tiyø tø tzajmayuse; entonces como sevro ndø muspa que maṉba ndø pøjcøchoṉdam vøjpø tiyø; entonces contento tø itpa. 19 Como tum aja jø'mdzø'yupø, jetse tø øtz tø itque'tpa, nunca ji'n ndø jajmbø'i ndø va'ṉjajmoṉguy o'ca ndø cøcasøpya vøjpø tiyø maṉbapø tø tzi' Diosis. Entonces tø itpa como si fuera jø'mdzø'yupø tzajpombø Dioscøsi masanbø lugajromo. 20 Jen vindøjcøyu'am øtzcøtoya Jesús, myøja'ṉombø pane cuenta, y nunca ji'n yaj pyane'ajcuy. Como Melquisedecse, jetse Jesusis pyane'ajcuy.