5
Porque mumu myøṉa'nombø pane cøpiṉyajtøjpa pø'nomo, y cyotyajtøjpa va'cø cyø'oñaj pyøndøvø Diosis vyi'naṉdøjqui, va'cø pyøjcøchoṉyaj Diosis ñøyicøsi pø'nis syunchi'yajpapø tiyø, y va'cø yaj ca'yaj pø'nøcuy pø'nis cyojacøtoya. Y como je pane mochipø pønda'mdique't, de repente quecyajpa coja'omo. Por eso muspa ñømaṉjay pasencia pyøndøvø ji'n myusyajepø'is ni tiyø y ityajupø'is cyoja. Y como itque'tuti ñe cyoja, tiene que va'cø yaj ca' pø'nøcuy ñe cyojacøtoya, igual como para pyøndøvø'is cyojacøtoyata'm.
Ni i ji'n mus myøja'ṉo'maj ñe'cø va'cø yac pane'aj vyin, sino Diosis ñombratzøcpa pøn va'cø pyane'ajø, como ya'møc ñombratzøjcuse Aarón. Jetsetique't Cristo'is ja myøja'ṉomse chøc vyin ñe'cø va'cø myøja'ṉombø pyane'ajø, sino Diosis yac pane'aju. Porque ñøjayu:
Mitz øjchøṉ mi une.
Yøti yaj quejpøjtzi que øjchøṉ mi ndø Janda.
Chamque'tpati emøc jachø'yuse Diosis 'yote:
Mitz mi nchø'pya como panese mumu jamacøtoya,
como jujche pyane'ajuse Melquisedec.
Y cuando Cristo yø'cna'ṉ it nascøsi, tumø chocoy 'yo'nøy Dios, muspapø'is yaj cotzoca va'cø jyana ca'ø. Pømi y vitøm nø'cø'mø cha'maṉgueju ti syunbase. Y Diosis cyøma'nøyu ti nø vya'cu, porque Cristo'is cyøna'tzøy Dios. Aunque Diosis 'Yune, pero toya'isu y jetse 'yaṉmayu va'cø cyøma'nøyø. Y yøti como ji'n chøjcay falta ni ti'is, por eso muspa tø yaj cotzoctam mumu jamacøtoya mumu ndø cøma'nøtyamba'is. 10 Porque Diosis cyojtu Cristo va'cø chø'y como myøja'ṉombø pane igual como Melquisedec myøja'ṉombø panete.
Ji'n mus ndø tzac ndø va'njajmocuy
11 Pues ijtutøc vøti jetsepø aṉma'yocuy va'cø mi ndza'maṉvajcatyamø; pero ji'n mus omba ndza'maṉvactamø, porque ji'n mi omba ṉgøñøctøyøtyame. 12 Como vøti jamam mi aṉmajo'tyamu, sununa'ṉ va'cø mi isindzi'tam mi mbøndøvø; pero ji'ndøc mi mustam mi ne'ṉgø. Porque ijtutøc pyena va'cø mi 'yaṉmandyam mi ne'ṉgø más vi'napø Diosis 'yaṉmacho'tzcuy. Como ya'une'is 'yucpase leche y ji'ndøc mus cyu'tø camamda'mbø cu'tcuy, jetse mitz ji'ndøc mus mi ṉgønøctøyøy myøja'ṉombø musocuy. 13 Como 'yucpa'is leche ya'unese, aṉmacho'tzupø ji'n mus ti vøjø, ti ji'n vyøjø. 14 Pero como jujche pønbujtupø'sam cyu'tpa camambø cu'tcuy, jetsetique't yac yosu'sam qui'psocuy y 'yaṉmayupø'sam ti vøjø, ti ji'n vyøjø va'cø ndø tzøcø.