6
Va'cø nay tø nøcotzoṉdandøjø
Ø mi ndøvøta'm, o'ca aunque iyø mijtzomda'm quecpa coja'omo y cojapa'tpa, entonces ñø'ijtu'is qui'psocuy Espiritu Santo'is chi'pase, je'is muspa cyotzoṉyaj quejcupø pøn va'cø qui'psvitu'que'ta; pero humildepø qui'psocuji'ṉ; pero va'cø cuendatzøc vyin jana cye'c ñe'cø. Nay mi ṉgotzoṉdandøjø cuando ji'n vyøjpø qui'psocu'is mi myolestatzøcpa como si fuera ja vyø'ajuse tzømi; y jetse mi ⁿyaj copujtamba Cristo'is 'yaṉgui'mguy.
Porque o'ca i'is como ijta'ṉøyuse cyomo'pya vyin aunque ni ti ji'n yoscuy, entonce ñe'ctit 'yaṉgøma'cøpya vyin. Pero tumdum pø'nis tiene que va'cø chi' cuenta o'ca vøj nø chøjcu. Entonces o'ca ni'aṉjamba o'ca vøj nø chøjcu, contento maṉba iti porque vøjti nø chøc ñe'cø, y va'cø jana cuentatzøc eyapø o'ca más vøj nø chøc ñe'cø que ji'n je'is nø chøjcuse. Porque tumdum pøn tiene que va'cø 'yaṉdzo'ṉoyajø ñe'c chøcyajuse. O'ca pøn nø 'yaṉmatyøju Diosis 'yoteji'ṉ; entonces tiene que va'cø vye'ndzi aṉma'yopyapø vene'c ñø'ijtupø.
U mi yac aṉgøma'cøtyandøj mi ⁿvin. Dios ji'n mus ndø aṉgøma'cøyø. Lo que ti ñijpa pø'nis, jet maṉba cyosechatzøjque'te. Como ndø cosechatzøcpase ndø nijpupø, jetse chøcpapø'is ji'n vyøjpø tiyø syisis syunbase, ñe' chøquipit maṉba pyøjchøchoṉ ji'n vyøjpø tiyø como si fuera cosechase. Mientras chøcpapø'is Espiritu Santo'is syunbase, je'is maṉba pyøjcøchoṉ Espiritu Santocøsi ji'n yajepø quenguy como cosechase. Por eso uy ndø nindu'yaye va'cø ndø tzøc vøjpø, porque o'ca ji'n ndø nindu'yaye, cuando nu'cpa hora, maṉba ndø pøjcøchoṉdam vøjpø tiyø como cosechase. 10 Jetse pues cuando ndø nø'ijtu'c tiji'ṉ va'cø ndø cotzoṉ aunque iyø, muspa ndø cotzova; y más vøjø va'cø ndø cotzoṉ ndø va'ṉjajmoṉguy tøvø.
Ultimopø cha'maṉvajcocuy y dyuschi'ocuy
11 Istamø jujche møjata'mbø letra nø ndzøjcu ø ne' ṉgø'ji'ṉ va'cø mi ⁿjajyandyamø. 12 Jic syuñajpapø'is va'cø mi syeña'øtyandøjø, jetse syuñajpa ñe'c va'cø chø'yaj vøjø pønji'ṉ. Ji'n syun va'cø yacsutzøcyajtøjø nø 'yaṉmayaju ancø que Cristo'is tø coca'tam cruzcøsi y sobrat na's jetse va'cø ndø va'ṉjajmø. Porque o'ca anmayajpana'ṉ que Cristo'is tø coca'tam cruzcøsi, maṉbana'ṉ qui'sayajtøji. 13 Pero jejta'm comequecti seña'øyajpa vyin; porque na ji'ndyet yaj coputyaj ijtuse aṉgui'mguy. Pero syunyajpa va'cø mi yac seña'øtyamø va'cø mus møja'ṉgotzøcyaj vyin porque mitz mi yac va'ṉjamyaj ñe'c 'yaṉma'yocuy. 14 Pero øtz nunca ji'n møja'ṉomgotzøc ø ⁿvin ni ticøsi. Na's porque ndø Comi Jesucristo'is yac ya'møjtzi hasta coca'ay ø ṉgoja cruzcøsi, jetcøs øtz møja'ṉgotzøcpa ø ⁿvin. Y por Cristopit ca'upø tise ṉgomo'pyøjtzi nascøstambø tiyø va'cø jana aṉsunø; y nascøsta'mbø'is como'yajpøjtzi como ca'upø pønse, ji'n ø suñaje. 15 Porque o'ca tø yaj cotzoctamu Jesucristo'is, entonces o'ca tø seña'øtyandøju, o'ca ja tyø seña'øtyandøjø, ni ti ji'n chøqui; sino va'cø tø jyome vitu'ø, jet más syunba. 16 Pues mumu mi ndzøctambapø'is yøṉ aṉma'yocuy, mitzta'm viyuṉsyepø mi Israel pønda'm Diosise mi ñe'tam, su'nbøjtzi va'cø mi yac ijtam contento Diosis y va'cø mi ndyoya'ṉøtyamø.
17 Desde yøti u mi ndø molestatzøctamø, porque ø ṉgoṉñacøsi ityajupø ø sas, jet señate que øtz ndø Comi Jesucristo'is choṉ cyoyospa.
18 Ø mi ndøvøta'm, o'nømbyøjtzi Dios mas vøti va'cø mi ngyotzondam mi ndzoco'yomo ndø Comi Jesucristo'is. Amén.