5
Hay que librepø pønse va'cø tø ijtamø
Entonces como Cristo'is tø yac tzø'ytam libre va'cø ndø tzøc ndø ṉgustopit Diosis syunbase; por eso jetse sequitzøctamø va'cø mi ijtam libre. U'yam mi vindu'tam como mi ijtamusena'ṉ vi'na cuando por obligado mi ndzøctambana'ṉ Moisesis 'yaṉgui'mguy.
Tø cøma'nøtyamø; øjchøṉ Pablo, yøcse nø mi ndzajmatyamu yøti: O'ca mi yac seña'øtyandøjpa mi ⁿvin Israel pø'nis syeñaji'ṉ, entonces Cristo'is chøjcuse mitzcøtoyata'm, ji'n mi yac valetzøctame ni jujche. Mi ndzamvøjøtzøjcatya'mbøjtzi mi syeña'øtyandøju'is mumu mitzta'm que it pyena va'cø mi yaj coputpø'jatyamø ijtuse Moisesis 'yaṉgui'mguy mumu. O'ca mi ṉgomo'pya o'ca maṉbase mi yaj copujtay Moisesis yaṉgui'mguy va'cø vyø'om mi mbyuti Diosis vyi'naṉdøjqui, entonces tzø'pya como ni ti ji'n yoscusye Cristo'is chøjcuse mitzcøtoya, y ji'n mus mi mbøjcøchon lo que chøjcuse Diosis mitzcotoya ñe vyø'ajcupit. Pero tø øjtzi tø cotzoṉdamba Espiritu Santo'is va'cø ndø mustamø y va'cø ndø ⁿjo'ctamø que vyøjom maṉba tø pujtame porque tø nømba maṉba tø yaj cotzoc Jesucristo'is. Porque o'ca Jesucristoji'ṉ tø ijtu, o'ca tø seña'øtyøju Israel pø'nis syeñaji'ṉ, ji'ndyet ni tiyø; y o'ca ja tø syeña'øtyøjø, también ji'ndyet ni tiyø. Pero it pyena va'cø ndø va'ṉjajmø que Cristo'is tø yaj cotzocpa. Y o'ca jetse ndø va'ṉjamdamba viyuṉsye, entonces nay tø sundandøjque'tpa.
Vøjco'niti nømna'ṉ mi ndyu'ṉajtamu Diosis tyu'ṉomo. ¿I'is mi ya'inductamu va'cø jana mi ṉgøma'nøtyam viyuṉbø tiyø? Pues mi ya'inductambapø'is ji'ndyet mi ⁿvyejandyamupø'is chi'yajuse qui'psocuy. Como usy levadura'is ñøpoṉoṉba vøti harina ma'tze, jetse tumbø pø'nis chøctocopyø'pa mumu pøn. 10 Pues øtz ni'aṉja'mbøjtzi ndø Comi'is tø cotzoṉdambase que ji'n ma mi ṉgui'pstam eya. Pero jic nø mi nchøctocotyambapø'is, maṉbati cyo'aṉgøyi; ji'n importatzøqui ipø pønete.
11 Ø mi va'ṉjajmoṉguy tøvøta'm, o'ca ndzamgøpucspatøcna'ṉtzi va'cø tø seña'øtyandøjø, entonces ji'na'ṉø yacsutzøc ni i'is. Pero øtz ndzamgøpucspa que ji'ndyet pyena va'cø tø seña'øtyøjø, porque Cristo ca' cruzcøsi øtzcøtoya y sobrat jetse; por eso qui'sayajpøjtzi. 12 Pero jic nø mi jyorvatzøctambapø'is eyapø va'ṉjajmocucøtoya como sunba vyøcyaj vyin va'cø syeña'øyajø, ¿ti'ajcuy ji'n vyøc jacpø'yaj vyin vøti?
13 Porque mijtzi ø mi ndøvøta'm, Diosis mi vyejandyamu va'cø mus mi ndzøctam mi sunbase, pero u mi ṉgui'psu o'ca muspa mi ndzøctam yatzipø tiyø mi sisis syunbase, sino va'cø mi na ṉgotzoṉdaṉdøjø porque mi na syundandøjpa. 14 Porque mumu ijtuse aṉgui'mguy mi ⁿyaj coputpa o'ca mi ndzøcpa chambase yøṉ aṉgui'mgu'is: “Jujche mi ⁿvin mi sunbase, jetse sun mi ndøvø”. 15 Pero o'ca mi ṉgui'pstamba como si fuera mi na ṉgø'standøjpase, tzøctam cuenta jana mi na ⁿvicpø'tandøjø.
Syunbapø sisis eyapøtite, syunbapø Espiritu Santo'is eyapøtite
16 Yøcse nø'mbøjtzi: tzøctamø syunbase Espiritu Santo'is y jetse ji'n ma mi ndzøc yatzipø tiyø mi sisis syunbase. 17 Porque ndø sisis syunbase, Espiritu Santo'is ji'n syuni; y Espiritu Santo'is syunbase, ji'n syun ndø sisis. Jetse metzcuy ndø nø'itpa qui'psocuy ndø tzoco'yomo; por eso yatzipø mi ṉgui'psocu'is mi ya'inducpa jana mi ndzøc vøjpø tiyø sunbase mi ndzøcø. 18 Pero o'ca Espiritu Santo'is mi isindzi'pa jujche va'cø mi ndzøcø, entonces ji'ndyet pena va'cø mi ndzøc pecapø jachø'upø aṉgui'mguy.
19 Ndø mustamba ti syunba chøc ndø sisis. Ndø sisis sunba va'cø tø cøtzøjcø'yoya, va'cø ndø møtzi nø'it yomo, møsyaṉda'mbø y tococutya'mbø tiyø va'cø ndø tzøcø, 20 va'cø ndø va'ṉjam comi chøqui, va'cø ndø tzøc brujo'ajcuy, va'co nay tø qui'satyandøjø, va'cø ndø ṉgøpo' qui'pcuy, va'cø ndø aṉsujnay ti ñø'it ndø tøvø'is, va'cø tø maṉba qui'syca'ø, na's vingøtoya va'cø ndø metz vøjpø tiyø, quipcupit va'cø tø ve'na, va'cø ndø aṉmay ji'n vyøjpø aṉma'yocuji'ṉ, 21 va'cø ndø qui'say ndø tøvø porque je'is ñø'ijtu aṉcø aunque tiyø, va'cø tø yaj ca'oya, va'cø tø no'ta, va'cø tø vejaṉgøtø nø tø no'tu'øc; va'cø ndø tzøc jetseta'mbø tiyø, jetemete yatzipø tiyø syunbase ndø sisis. Oyu'am mi ndzajmatyame y yøti nø mi ndzam vøjø tzøjcatyaṉgue'tu, que jetseta'mbø ti chøcyajpapø'is ji'n ma pyøjcøchoṉyaj ni tiyø Diosis itcu'yomo.
22 Pero Espiritu Santo'is tø tzi'pa qui'psocuy va'cø nay tø sundandøjø, va'ca tø casøyø, va'cø tø it contento, va'cø ndø nømaṉjay vøti hora pasencia ndø tøvø, va'cø ndø toya'ṉøy ndø tøvø; va'cø tø it como vøjpø pønse, suñi va'cø tø 23 humildepø pønse va'cø tø itø, va'cø ndø ya'induc ndø vin. Ja it ni ti aṉgui'mguy va'cø jana ndø tzøc jetseta'mbø tiyø. 24 Y tø øjtzi Cristo'is tø ñe'ta'm ndø nø'ijtamba qui'psocuy como si fuera ndø sis ca'u'am cruzcøsi, y como ca'upø'is ji'n syun ni tiyø, jetse ji'ndam ndø que'ñøyi ni ti yatzipø. 25 Pero como Espiritu Santo'is tø tzi'tamba quenguy; tiene que va'cø ndø tzøctamø Espiritu Santo'is tø tzi'tambase qui'psocuy.
26 Ji'n mus ndø møja'ṉgotzøc ndø vin, porque jetse nay tø tzojqui'syca'tandøjpa y nay tø aṉsujnatyandøjpa.