5
Jujche vøjø va'cø ityaj Diosis 'yune
Como mitz Diosise mi 'yuneta'm y vøti mi syundamba Diosis, por eso quengøpøctam jujche itpa ñe'cø. Hay que va'cø nay tø nø sundandøj parejø, como Cristo'is tø sunbase, y chi'ocu'yaj vyin va'cø tø coca'tamø, y jetse vyø'møy Diosis como si fuera 'yaṉjajmu que suñi nø vyiquijcu.
Como mitz Diosise mi ñe'nda'm u mi møtzi nø'it yomo, ni u mi aṉsujnayu mi ndøvø'is ñe' ni tiyø, ni u mi ndzøc eyapø tiyø møsyaṉda'mbø. U mi jamdam jetsepø tiyø va'cø jana mi ndzamdam ni tumnac. Como tø va'ṉjajmombya'is ji'n vyøj va'cø ndø tzøc jetse. U mi ndzam tza'ajcupø tzøqui, u mi syø'ṉdzamatzamu. U mi ndzam ji'n vøjpø tiyø va'cø syicnømø. Va'ṉjajmoyajpapø pø'nis ji'n mus chøcyaj jetse. En cambio hay que va'cø mi nøjandyam Dios yøscøtoya. Porque mi mustamba que ji'n ma pyøjcøchoṉ ni tiyø aṉgui'mbamø Dios Cristoji'ṉ møtzi ñø'ijtu'is yomo, ni chøcpapø'is musya'ṉda'mbø tiyø, ni 'yaṉsunba'is aunque tiyø. Va'cø ndø aṉsun aunque tiyø ndø tøvø'is ñe', es igual que va'cø ndø va'ṉjam comi chøqui. Tzøctam cuenda u mi yac aṉgøma'cøtyam mi ⁿvin ji'n yosepø oteji'ṉ. Porque chøcyajpa jetsepø yatzita'mbø tiyø, por eso qui'syca'pa Dios, cyastigatzøcyajpa mumu jamacøtoya ji'n cyøma'nøjayajepø'is 'yote. Jetcøtoya u mi ndyumøvijtam jetji'ṉ.
Mitz vi'na pi'tzø'ajcu'yomna'ṉ mi ijtam ṉgui'psocuy, pero yøti sø'ṉgø'omo mi ijtamu porque ndø Comiji'ṉ mi ijtamu. Por jetcøtoya jetse ijtamø vøjø como sø'ṉgø'omse. Porque o'ca sø'ṉgø'om mi ⁿijtu, maṉba mi ndzøc vøjpø tiyø, como Diosis syunbase, y viyuṉsepø ti maṉba mi ndzame. 10 Hay que va'cø mi jajme'tz ti syunba ndø Comi'is. 11 Uy chøctame como chøcyajpase pi'tzø'om ityajupø'is, porque ji'n vyø'aj jetsepø tzøqui. Más vøj va'cø mi ⁿyaj queja que ji'n vyøj nø chøcyaju je'is. 12 Porque tza'apya ndø tzamø je'is ñumdzøcyajpapø tiyø. 13 Pero o'ca ndø yaj quejtamba sø'ṉgøpit que jetseta'mbø tzøqui ji'n vyøjta'm, chøcyajpa'is jetse maṉba myusyaje que ji'n vyøj nø chøcyajuse. Porque sø'ṉgø'om aunque titi ndø ispa o'ca vøjø o'ca ji'n vyøjø. 14 Por eso nømyajpa:
Que'naṉvacø porque øṉuseti mi ⁿijtu.
Te'nchu'ṉø ca'use mi ⁿijtu'is;
y Cristo'is maṉba yac sø'ṉay mi ndzocoy.
15 Mi ⁿvin tzøjcaytam cuenda jujche mi ijtamba va'cø jana ijtam jovi, sino qui'psocu'yøyupø pønse ijtamø. 16 Aunque jujchøc tzøctam vøjø mientras que it hora porque yøtipø hora'omo aunque i'is chøcyajpa yatzita'mbø tiyø. 17 Por eso u mi ⁿjyovi'ajtamø, sino cønøctøyøtyamø jujche syunba ndø Comi'is. 18 U mi ndzøctam no'tcuy, porque no'tcuy tococuyete; sino que más vøjø viyuṉsye va'cø mi ñø'ijtam Espiritu Santo'is mi ndyaspa'csye'ṉomo. 19 Y nay nø vandandøj mi ne'ṉgomda'm salmoji'ṉ e himnoji'ṉ, y eyata'mbø vaneji'ṉ Espiritu Santo'is mi 'yaṉmandyamuse. Mi ndumø chocoy vajnatyamø y vøcotzøctam ndø Comi. 20 Y mumu jama mumu ticøsi nøjatyam Dios ndø Comi Jesucristo'is ñøyicøsi: “Jatay, yøscøtoya mi ndzøcpa”.
Chamba Pablo'is jujche vøj va'cø tø itø ndø familiaji'ṉ
21 Hay que va'cø mi nay gyøma'nøjatyandøjø mi ne'ṉgomda'm porque Dios nø mi ṉgøna'tzøtyamu.
22 Co'tøc yomo, como mi ṉgøma'nøjatyamba ndø Comi'is 'yote, jetse cøma'nøjacye't mi ⁿjaya'is 'yote. 23 Porque como va'ṉjajmoyajpapø'is cyovi'najø Cristo, jetse yomo'is jyaya cyovi'najøtitque't. Y Cristo'is yaj cotzocyajpa va'ṉjajmoyajpapø; y va'ṉjajmoyajpapø Cristo'ise cyoṉña. 24 Y como va'ṉjajmoyajpapø pø'nis cyøma'nøjayajpa Cristo'is 'yote, jetse mijtzi mi ṉgyo'tøc yomo'is hay que va'cø mi ṉgøma'nøjay mi ⁿjaya'is 'yote mumuticøsi.
25 Jaya'sta'm, sun mi ne' mi yomo jujche Cristo'is syunuse ñe' pyøn va'njajmoyajpapø, y chi'ocuyaj vyin va'cø cyoca'yajø, 26 va'cø cyømasa'nøyajø y va'cø yaj cøvacyajø. Cuando nø'yøyajpa nø'ji'ṉ y vya'ṉjajmayajpa 'yote; jetse cyømasa'nøyajpa y yaj cøvacyajpa. 27 Jetse chøjcu Cristo'is va'cø yaj quejyaj ñe' vyi'nandøjqui ñe' pyøn va'ṉjajmoyajpapø. Maṉba quejyaj saṉ vøjø y suñitim queñajpapø, como tum tucu ni ti mancha ja ñø'itøpø ni ja vyovitu'øpø, ni ti jetsepø ji'n quejepø. Maṉba quejyaj Cristo'is vyi'naṉdøjqui cyømasa'nøyajupø y jana cojata'mbø. 28 Jetseti pues jaya'is hay que va'cø syuṉque'ta ñe' yomo como syunbase ñe' cyoṉña. Porque syunba'is ñe yomo es como vyindit nø syunu. 29 Ni i'is nuncatøc ja qui'say ñe' syis; sino aunque i'is pyø'nøpya y cuidatzøcpa vyin; jetseti ndø Comi'is syuñajque'tpa ñe' pyøn va'ṉjajmoyajpapø como ñe' syise. 30 Porque mumu tø øtzta'm como si fuera Cristo'is cyoṉña y syis y pyac. 31 “Por jetcøtoya pø'nis chacpa jyata y myama va'cø tyumø'ityaj yomoji'ṉ, y mye'chcø'i maṉba ityaje como tumbø sise”. 32 Jetsepø aṉma'yocuy myøja'ṉombøte ji'na'ṉ ndø musi, pero yøti tza'maṉvactøju'am. Øtz nø ndzamu que Cristo tumø'ajyaju'am ñe' pyønji'ṉ. 33 Pero de toda manera pø'nis hay que va'cø syun ñe' yomo como syunbase ñe' vyin, y yomo'is hay que va'cø cyøna'tzøy jyaya.