2
Y mitz ṉgya'usena'ṉ mi ijtamu vi'na mi ṉgoja'is chøquipit, y mi yandzitzoco'yajcu'is chøquipit. Jetse mi ndzøctambana'ṉ yatzitzoco'yajcuy como aunque jutipø nascøspø pønse, como sava'ombø yatzipø aṉgui'mba'is mi nøndzøctambasena'ṉ. Jic yach espiritu yospa yøti ji'n cyøma'nø'yoyajepø pønis qui'psocu'yomo. Y mumu tø øtzta'm cøyindina'ṉ tø ndzøctamba yatzitzoco'yajcuy jetse cøjtupø tiempo'omo. Ndø tzøctambana'ṉ yatzipø tiyø ndø sisis syunbase y ndø tzoco'is syunbase. Aunque ti ndø qui'pscøpo'tambana'ṉ, na jetsetina'ṉ ndø tzøctamba. Por eso qui'syca'pana'ṉ Dios, maṉbana'ṉ tø castigatzøctame parejo eyata'mbø pønji'ṉ. Pero como Diosis vøti tø toya'ṉøtyamba y mø'chøqui tø sundamba, por eso jay tø tzactam jetse. Aunque ca'upøse tø ijtambana'ṉ ndø coja'is chøquipit, pero tø tzi'tam quenguy parejo Cristoji'ṉ. Jetse Diosis vyø'ajcupit tø cotzoctamba. Y tumø'omo Cristo Jesusji'ṉ tø yac visa' Diosis, y tø yac po'csapactamu parejo jetji'ṉ tzajpombø itcu'yomo. Jetse chøjcu Diosis va'cø isindzi aunque iyø minbapø hora'omo que de veras vøti tø sundamba y tø toya'ṉøtyamba mø'chøqui porque Jesucristo'is tø nø'ijtamba. Porque Diosis vyø'ajcupit mi ṉgyotzoctamu porque mi va'ṉjamdamu aṉcø que je'is mi yaj cotzoctamu. Ji'n mi ne'c mi ndzøquipit mi ṉgyotzoctamepø, sino Diosis mi ⁿvya'ctzi'tamu mi ṉgotzojcuy. Ja mi ṉgyotzoctam mi ndzøjcu aṉcø vøjpø tzøqui; por eso ni i'is ji'n mus vyøcotzøc vyin. 10 Porque Diosise tø yosaṉda'm. Je'is tø jomectamu Cristo Jesusji'ṉ va'cø tø tzøctam vøjpø tiyø como Diosis vi'na cyoqui'psuse que jetse vøj va'cø ndø tzøctamø.
Cristoji'ṉ tø ijtamba contento
11 Por eso jajmutzøctamø jujchena'ṉ mi ijtam vi'napø hora'omo mitz ji'ndyet mi Israel pønda'm mi mbyø'najtamuse. Nøjayajtøju seña'øyajupø syiscøsi Israel pø'nis syeñaji'ṉ pø'nis cyø'pit, jic seña'øyajupø'is mi nøjandyambana'ṉ mijtzi que ji'ndyet mi ⁿvyøjta'mbø, porque ja mi syeña'øtyandøjøpøte. 12 Jajmutzøctamø que jic hora'omo ji'ndyet Cristocø'mna'ṉ mi ijtamu, como emøcpø pønse mi ijtambana'ṉ. Ji'ndena'ṉ mi Israel pønda'm. Y contrato Diosis chamdzi'upø Israel pøn, ji'ndyet mitzcøtoyata'm. Ja itøna'ṉ ni ti vøj va'cø mi ⁿ'yaṉjo'ctamø, y ji'ndyena'ṉ mi Diosji'ṉbø yø'c nascøsi. 13 Pero yøti ji'nam mi jyendzeta'm. Aunque ya'yina'ṉ mi istamba Dios, pero yøti tumø'omo Cristo Jesusji'ṉ tome Dioscø'mø mi nømindandøju Cristo'is ñø'pinji'ṉ. 14 Y Cristo'is tø yac mijnatyamba ndø qui'psocuy va'cø nay tø sundandøjø. Øjtzi Israel pønda'm y mijtzi ji'ndyet mi Israel pønda'm, Cristo'is tø yac ijtamu como tøvøseti'am. Como si fuera no'tze'is tø ijtaṉgøtujcøtyamuse, jetsena'ṉ tø ijtamba. Pero je'is tø yajatyamu lo que tø ne'tzøctambapøna'ṉ. 15 Tø na qui'satyandøjpana'ṉ, porque øtz nø'ijtutina'ṉ aṉgui'mocuy ti vøj ndzøctamø, ti jana vøj ndzøctamø. Y mitz ja mi nø'ijtamøna'ṉ jetsepø aṉgui'mocuy. Pero Cristo'is chi'ocuyaj vyin va'cø yajø jetsepø aṉgui'mguy. Y tø metz ve'ndamupøna'ṉete, y yøti tø tumøtzøctamu'am ñe'cji'ṉ va'cø tø ijtamø'am como tumbø jomepø pønseta'mdi'am. Jetse tø tzø'tyam vøjø, nay tø sundandøjpa. 16 Porque tø ne'ne'ta'mbøna'ṉete, pero ca' Cristo cruzcøsi, parejo va'cø nay tø sundandøjø Diosji'ṉ, aunque ni ji'ndyet Israel pønji'ṉ; como si fuera tumbø sistim ndø nø'ijtamuse. Porque Cristo ca'u cruzcøsi va'cø tø yac jambø'tam ndø qui'sca'cutya'm y ji'nam na tø qui'satyandøji; que sea Israel pøn, que sea ji'ndyet Israel pøn, parejo va'cø nay tø sundandøjø Diosji'ṉ.
17 Y minu Cristo va'cø tø tzajmatyam vøjpø ote parejo va'cø tø ijtam vøṉneyupø; mijtzi ya'ay mi istamupø'isna'ṉ Dios va'cø mi ijtam vøjø y øtz tome istamba'is Dios va'cø ijtaṉgue'tati vøjø. 18 Jetse sea Israel pøn, sea ji'ndyet Israel pøn, tø mechcø'y tø nøtøjcøtyamba ndø Janda Diosis vi'naṉdøjqui Cristo'is tumbø Espirituji'ṉ. 19 Por eso yøti ji'ndyet mi vyindiseta'mbø. Yøti va'ṉjajmoyajpapø pønji'ṉ mi ṉgumgutyøvø'ajtamu y Diosistimete mi itcu'yomda'mbø. 20 Jujche tøc tzøcpapø'is cyotpa vøjta'mbø tza' tøjcatzu'ṉgu'yomo, jetse Diosis cyot ñe 'yapostoles y tza'maṉvajcoyajpapø va'cø yosyaj como tøjcatzu'ṉgusye. Y como tøc tzøcpapø'is ñecsyajpa tza' no'tzu'ṉupøcøsi, jetse Diosis tumø'om mi yac ijtamba apostolesji'ṉ como tum no'tze tøcse. Y Jesucristo cyot Diosis como tøc aṉgui'nomo tza' covi'ṉajøse. 21 Y como tza' covi'najøcøsi necsco'ṉbati maṉba tza' va'cø tyu'ṉaj vøjø tøc hasta que tucpa suñi, jetseti øtz tø ijtaṉque'tpa como vøjpø masandøcse ndø Comiji'ṉ. 22 Como vøti necsyajpa tza' va'cø tyuc tum no'tzetøc, jetse tø øtz vøtita'mbø, pero tumø'om tø ijtamu como tum tøcse. Y como tøc ndø nøc ijtøtyambase, jetse Diosis tø nøc ijtøtyamba como tøcse 'Yespiritu Santoji'ṉ.