8
Ja' smelol c'usi ic'ot ta pasel c'alal ituch' li svucubal spac' vune
Li ch'ium chije la xtuch' li svucubal spac' vune. C'alal la xtuch'e, o'lol van ora mu'yuc boch'o xc'opoj tey ta vinajel. Laj quil i'ac'bat yoq'uesic li vucub j'almantaletic ti scotol ora tey va'ajtic o ta stojol Diose. Ts'acal ital sva'an sba yan j'almantal tey ta stuq'uil scajleb smoton Dios, yich'oj xchic'ubil pom pasbil ta c'anal taq'uin yilel. Li scajleb smoton Diose pasbil ta c'anal taq'uin yilel ec. Tey oy ta stuq'uil yo' bu chotol li Diose. Li j'almantale i'ac'bat ep pom yu'un tscapbe ta sc'opic li boch'otic yu'untac Dios ti jun yo'nton tsc'opanic Dios li' ta banamile. Jech tey bat xlechan ta scajleb smoton Dios. Li xch'ayilal pom la xchic' j'almantale tuc' imuy batel tey ta stuq'uil li Diose. Tey capal imuy batel xchi'uc sc'op li boch'otic yu'untac Dios ti jun yo'ntonic tsc'opanic Dios li' ta banamile. Li j'almantale la snojes ta ac'al li xchic'ubil pom yich'oje. Li ac'ale tey la stsac ta scajleb smoton Dios. Li xchic'ubil pome la sjip yalel tal li' ta banamil. C'alal jech la spase, ep ibac' chauc, xchi'uc oy c'usitic yan ibac', xchi'uc sts'aylajet no'ox sacsevul, xchi'uc tsots inic banamil.
Ja' smelol c'usitic vocol ital ti c'alal la sjupan yoq'uesic li vucub j'almantaletique
Li vucub j'almantaletic ti yich'oj yoq'uesique la xchapan sbaic yu'un ta xa xlic sjupan li yoq'uesique.
C'alal la sjupan yoq'ues jun j'almantale, ja' o ital ep bot ta banamil xchi'uc c'oc', tsoj jech chac c'u cha'al ch'ich'. Ti bu c'alal ic'ote ic'ac' li banamile, xchi'uc li te'etique, xchi'uc li vomoletique. Jutuc xa muc sta o'lol ic'ac' li banamile, xchi'uc li te'etique, xchi'uc li vomoletique.
Li xchibal j'almantale la sjupan ec li yoq'uese. Ja' o ijipat ochel ta nab xco'laj xchi'uc jun muc'ta vits, xpulpun i'och. Jutuc xa muc sta o'lol ic'ataj ta ch'ich' li nabe. Ti bu c'alal ic'ataj ta ch'ich'e icham scotol li c'usitic tey oy ta nabe. Jech noxtoc li barcoetique jutuc muc sta o'lol ivoc'.
10 Li yoxibal j'almantale la sjupan ec li yoq'uese. Ja' o ibaj tal jbej muc'ta c'anal xpulpun jech chac c'u cha'al toj. Ic'ot ta uc'umetic xchi'uc ta nio'etic. Ti bu c'alal ic'ote jutuc muc sta o'lol ta scotol li uc'umetique xchi'uc li nio'etique. 11 Li c'anale ch'ail vomol sbi. Ti bu c'alal ic'ote ich'aub li uc'umetique xchi'uc li nio'etique. Jech ep cristianoetic ichamic ta scoj xch'ail li vo'etique.
12 Li xchanibal j'almantale la sjupan ec li yoq'uese. Ja' o imac xojobal li c'ac'ale, xchi'uc li ue, xchi'uc li c'analetique. Jutuc muc sta o'lol imac. Li c'ac'ale muc xac' lec xojobal ta c'ac'altic. Ja' no'ox jech ec li ue xchi'uc li c'analetique, muc xac' lec xojobalic ta ac'ubaltic.
13 Ts'acal laj quil tey xvilet ta o'lol vinajel jun j'almantal. Tsots i'avan, jech laj yal:
―Li boch'otic tey nacajtic ta banamile toj abul sbaic ti c'alal ta sjupan yoq'uesic li oxib j'almantaletique, yu'un más to tsots li vocol ta xtale ―xi.