7
Ja' smelol c'alal i'ac'bat selloal sti'baic chanib xvaxacvinic ta mil li israeletique
Ts'acal laj quil chanib j'almantaletic tey va'ajtic ta xchanjotal xchiquin banamil. Ja' spajesojic li ic' ta xchanjotal xchiquin banamile yu'un jech mu xtal ic' li' ta banamil xchi'uc ta nab. Xchi'uc me jbejuc te' mu xbac'. Laj quil iloc' tal ta sloq'ueb c'ac'al yan j'almantal, ja' yich'oj li sello yu'un cuxul Diose. Tsots laj yapta li chanib xchi'iltac tey va'ajtic ta xchanjotal xchiquin banamil ti ac'bil tsots yabtelic yu'un tsoquesic li banamil xchi'uc nabe. Jech laj yalbe:
―Mu to me xasoquesic li banamile, xchi'uc li nabe, xchi'uc li te'etique. Ja' to me laj cac'be selloal sti'baic scotol li boch'otic tspasic c'usitic tsc'an li Dios cu'untique, ja' to xu' chasoquesic ―x'utatic.
Laj ca'i ti c'u yepal i'ac'bat selloal sti'baique. Ja' chanib xvaxacvinic ta mil (144,000). Pero puro israel scotolic. Li jchop liquemic ta ánima Judá ta vo'onee lajcha'mil laj yich' selloal sti'baic. Li jchop liquemic ta ánima Rubén ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Gad ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Aser ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Neftalí ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Manasés ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Simeón ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Leví ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Isacar ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Zabulón ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima José ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta ánima Benjamín ta vo'onee lajcha'mil laj yich'ic ec.
Ja' smelol ti bats'i ep cristianoetic tuc' yo'ntonic laj yil li Juane
C'alal jech laj quile, ts'acal laj quil tey oy epal cristianoetic liquemic tal ta jujuchop cristianoetic ta sbejel banamil. Mu xlaj ta atel. Tey va'ajtic ta stojol Dios xchi'uc ta stojol li ch'ium chije. Puro sac sc'u' slapoj scotolic, ja' ti tuc' yo'ntonic oe. Xchi'uc stsacanojic yanal xan. 10 Scotolic tsots i'avanic:
Ti lijcolutic xae, ja' ta sventa li Dios cu'untic ti li' chotol ta muc'ta chotlebale xchi'uc ta sventa li ch'ium chije,
xiic. 11 Scotol li j'almantaletic tey sjoyibtaojic Diose, xchi'uc li chanib xcha'vinic banquilaletique, xchi'uc li chanibique, la spatan sbaic ta stojol li Dios tey chotole, laj yich'ic ta muc'. 12 Jech laj yalic:
Toj lec ti jech ic'ot ta pasele.
Ja' jc'uxubinvanej li Diose.
Toj ech'em slequil, ech'em sbijil.
Stuc no'ox chtojbat ta vocol scotol.
Ich'bil ta muc'.
Ech'em stsatsal.
Ja' tspas mantal sbatel osil.
Toj lec ti jech chc'ot ta pasele, xiic.
13 Jech la sjac'bun jun li banquilaletique:
―¿Me xana' boch'otic ti li' oyic puro sac sc'u' slapojique? ¿Me xana' bu liquemic tal? ―xiyutun.
14 Jech la jtac'be:
―Tata, mu jna'. Vo'ot xana' ―xcut.
Jech laj yalbun noxtoc:
―Le'e ja' li boch'otic imilatic tal ta scoj ti ep c'usitic chopol liquem tey ta banamile. Yu'un xch'unojic ti ja' ich'aybat smulic yu'un li ch'ium chije, jech mu xa sta smulic o. Ja' senyail ti sac sc'u' slapojique. 15 Jech li' oyic o ta stojol Dios. Ta c'ac'al ta ac'ubal li' chtunic yu'un Dios ta stemplo. Ja' chi'inbilic o yu'un li Diose. 16 Jech mu xa xvi'najic, mu xa xtaquij yo'ntonic, mu'yuc xa c'ux c'ac'al cha'yic, mu'yuc xa chiq'uil cha'yic. 17 Yu'un ja' chabibilic o yu'un li ch'ium chij tey oy ta o'lol yo' bu chotol Diose, jech xcuxet no'ox yo'ntonic sbatel osil yu'un ac'bilic xa scotol. Tscusbat ya'lel satic yu'un li Diose jech mu xa x'oq'uic o ―xiyutun li jun banquilale.