5
Ja' smelol c'u x'elan li balbil vune xchi'uc li Cajvaltic ti xco'laj xchi'uc ch'ium chije
Li Dios ti tey chotol ta muc'ta chotlebale, laj quil tey stsacoj ta sbats'ic'ob jlic balbil vun ts'ibabil ta spat xchi'uc ta yut. Ac'bil vucub spac' yu'un jech mu xjam. Laj quil noxtoc tey oy jun j'almantal ech'em stsatsal, tsots i'avan:
―¿Boch'o puro lec c'usi spasoj ti xu' yu'un ta xtuch'be spac' li vune, ti xu' yu'un ta sjame? ―xi.
Pero mu'yuc boch'o xu' yu'un tsjam, me ja'uc li boch'otic tey oyic ta vinajele, me ja'uc li boch'otic li' oyic ta banamile, me ja'uc li boch'otic chamenic xae. Jech mu'yuc boch'o xu' tsq'uel c'usi chal li vune. Jech tey li'oc' yu'un mu'yuc boch'o puro lec c'usi spasoj ti xu' tsjam li vune, ti xu' chapta li c'usi ts'ibabile. Jech laj yalbun jun li chanib xcha'vinic banquilaletique:
―Mu xa'oc'. Oy boch'o ech'em stsatsal jech chac c'u cha'al jti'vanej bolom. Ja' jun achi'ilic ta israelal, ja' liquem ta jchop yu'un ánima Judá ta vo'one. Ja' smoltot li ajvalil David ta vo'onee. Ja' itsal yu'un scotol jech xu' yu'un tsjam li vune. Xu' yu'un ta xtuch'be li vucub spaq'ue ―xiyutun.
Jech laj quil tey cotol jcot ch'ium chij ta o'lol yo' bu oy li Diose, xchi'uc li chanibique, xchi'uc li chanib xcha'vinic banquilaletique. Li ch'ium chije oy yav ta sbec'tal ti imilate pero icha'cuxi. Ja' senyail li Cajvaltique. Oy vucub xulub xchi'uc vucbej sat. Ja' senyail li Ch'ul Espíritu ti itacat tal ta sbejel banamile. Li ch'ium chije bat yich' li vun tey stsacoj ta sbats'ic'ob Diose. C'alal laj yich' li vune, la spatan sbaic ta stojol li chanibique xchi'uc li chanib xcha'vinic banquilaletique. Li chanib xcha'vinic banquilaletique yich'anoj jujun yarpaic xchi'uc jujun taza pasbil ta c'anal taq'uin yilel nojic ta pom. Li pome ja' senyail ti tsc'opanic Dios li boch'otic yu'untac Dios li'oyic ta banamile. La sq'uejintaic jun ach' q'ueoj. Jech chal:
Vo'ot no'ox atuc ti puro lec c'usi laj apase
jech ivu' avu'un laj avich' li vune,
xchi'uc xu' avu'un chatuch'be li spaq'ue.
Yu'un vo'ot laj avac' aba ta milel.
Ta ach'ich'al laj aman li boch'otic chtunic yu'un Dios ti buyuc no'ox oyic ta sbejel banamile.
10 Laj xa avac' ti co'ol chapasic mantal achi'uque,
xchi'uc laj xa avac'be yabtelic ta stojol Dios
jech chac c'u cha'al yabtel li paleetique.
Jech tey tspasic mantal ta banamil,
xi li sq'ueojique.
11 C'alal jq'ueloje, laj ca'i chc'opoj ep j'almantaletic ti tey co'ol sjoyibtaojic Dios xchi'uc li chanibique xchi'uc li chanib xcha'vinic banquilaletique. Ep ta millón li j'almantaletique. 12 Tsots i'avan scotolic:
Li ch'ium chij imilate puro lec c'usi la spas
jech i'ac'bat tsots yabtel yu'un itsal yu'un scotol.
Ja' tspas ta mantal scotol,
ja' yu'un scotol li c'usitic oye.
Ech'em sbijil, scotol xu' yu'un tspas.
Ich'bil ta muc'.
Stuc no'ox chtojbat ta vocol scotol,
xiic tey ta stojol li ch'ium chije.
13 Laj ca'i noxtoc ic'opoj scotol li boch'otic tey oyic ta vinajele, xchi'uc scotol li boch'otic li' oyic ta banamile, xchi'uc scotol li boch'otic ichamic ta banamil xchi'uc ta nab ti tey oyic ta c'atinbac yo' bu tsmalaic chapanele. Scotolic jech laj yalic:
Toj ech'em slequilal li Dios tey chotol ta muc'ta chotlebale xchi'uc li ch'ium chije.
Sbatel osil ch‑ich'at ta muc'.
Sbatel osil tspas mantal, xiic.
14 Li chanibique jech laj yalic ec:
―Toj lec ti jech ta xc'ot ta pasele ―xiic.
Li chanib xcha'vinic banquilaletique la spatan sbaic ta stojol li Dios ti cuxul o sbatel osile, laj yich'ic ta muc'.