4
Ja' smelol ti ich'bil o ta muc' tey ta vinajel li Diose
C'alal la jts'ibabe scartaic scotol li jch'unolajeletic ta vucub lume, ts'acal laj quil jamal ti'na ta vinajel. Li Cajvaltic ti ba'yuc la sc'opanun ti xco'laj xchi'uc x'oc' oq'ues snuq'ue, jech laj yalbun:
―La' muyan tal li'i. Chacac'bot avil scotol li c'usitic ta to xc'ot ta pasele ―xiyutun.
Jech ta sventa Ch'ul Espíritu ta ora tey va'alun ta vinajel laj ca'i. Jech tey laj quil jun muc'ta chotlebal lec meltsanbil. Ja' tey chotol tspas mantal li Diose. Li Diose oy xojobal jech chac c'u cha'al xojobal jaspe‑ton xchi'uc cornalina‑ton, ja' yox xchi'uc tsoj. Ta muc'ta chotlebale tey oy jun arco ja' jech chac c'u cha'al vacnabal. Pero puro yox li xojobale, xco'laj xchi'uc xojobal esmeralda‑ton. Ta joyob li muc'ta chotlebale laj quil oy yan chanib xcha'vinic (24) chotlebal tey oy. Ja' tey chotajtic chanib xcha'vinic banquilaletic. Puro sac sc'u' slapojic, xchi'uc oy scoronail sjolic xco'laj xchi'uc c'anal taq'uin yilel. Ti bu chotol li Diose tey sts'aylej loq'uel sacsevul, xchi'uc tsots ibac' chauc, xchi'uc oy c'usitic yan tsots ibac'. Ta stuq'uil bu chotol li Diose tey tsanal vucub candil. Li vucub candile ja' senyail li Ch'ul Espíritu tey oy ta vucub lume. Ta stuq'uil bu chotol li Diose oy c'usi tey oy xco'laj xchi'uc nab yilel, pero sts'ayts'un jech chac c'u cha'al nen.
Ta spat xocon li muc'ta chotlebale oy chanib boch'o tey va'ajtic, pero ep ta bej satic, oy sat ta spat sjolic noxtoc. Li june xco'laj xchi'uc jti'vanej bolom. Yan li june xco'laj xchi'uc unin vacax. Yan li june ja' jech x'elan sat jech chac c'u cha'al sat vinic. Yan li june xco'laj xchi'uc xic tey xvilet. Li jujunique oy vaquib xiq'uic. Xchi'uc oy satic ta scotol sbec'talic xchi'uc oy satic ta jujun xiq'uic. Oy sat ta yolon xiq'uic, oy sat ta sba xiq'uic. Ta c'ac'al ta ac'ubal jech chalic:
Tuc' yo'nton li Cajvaltic Diose.
Ech'em stsatsal, scotol sventainoj.
Tey ono'ox oy ta vo'one, xchi'uc li' oy o c'alal to tana, xchi'uc tey oy o sbatel osil,
xiic ta stojol Dios.
C'alal ja' o chalic ti toj ech'em slequilal li cuxul Dios ti ja' tspas mantal sbatel osile, xchi'uc ti chich'ic ta muq'ue, xchi'uc ti tstojbeic ta vocole, 10 ja' o chlic spatan sbaic ta stojol Dios li chanib xcha'vinic banquilaletique. Chich'ic ta muc'. Tsloq'ues li scoronaic ti xojol ta sjolique, tey chaq'uic ta stuq'uil bu chotol li Dios ti cuxul o sbatel osile. Jech chalic:
11 Vo'ot Cajvalotcutic, vo'ot Diosot cu'uncutic,
vo'ot no'ox atuc ti ech'em alequilale,
ti ich'bilot ta muq'ue, ti ech'em atsatsale.
Vo'ot laj apas scotol li c'usitic oye
yu'un jech laj ac'an ti oy scotole,
xiic ta stojol li Diose.