22
Li j'almantale laj yac'bun quil jun lequil uc'um, ja' vo' sventa cuxlejal sbatel osil. Sts'ayts'un jech chac c'u cha'al nen. Tey chloc' tal ta xchotleb li Diose xchi'uc li Cajvaltique. Tey ta lume oy jun muc'ta calle ta o'lol. Ja' tey chanov ta o'lol calle li lequil uc'ume. Ta jujujot ti' uc'ume tey ch'iemic te'etic sventa cuxlejal sbatel osil. Lajcha'chop tsatin ta jun jabil. Jujuchop tsatin ta jujun u. Li yanale ja' sventa ti j'ech'el icolic o ta chamel scotol li cristianoetic tey oyique. Mu'yuc xa c'usi chopol tey oy. Yu'un ja' tey tspas mantal stuc li Diose xchi'uc li Cajvaltique. Scotol li yu'untaque tey chtunic yu'un. Tey xa sq'uelojbeic sat li Diose. Tey ts'ibabil sbi Dios ta sti'baic. Tey ta lume mu'yuc xa ac'ubal. Mu xa xtun yu'unic candil, mu xa xtun yu'unic xojobal c'ac'al, yu'un ta xojobal xa no'ox stuc Cajvaltic Dios ti sacjaman oe. Co'olic xa xchi'uc Dios sbatel osil.
Ja' smelol ti po'ot xa chtal li Cajvaltique
Jech laj yalbun noxtoc li j'almantale:
―Li c'usitic laj calbote chc'ot ta pasel scotol. Li Cajvaltic Dios ti la sventainbe yo'nton yaj'alc'optac ta vo'onee ja' la stacun tal, vu'un li yaj'almantalune, yu'un chacac'boxuc ana'ic scotol c'usitic po'ot xa chc'ot ta pasel, vo'oxuc ti chatunic yu'un eq'ue.
’Li Cajvaltique po'ot xa la chtal. Li boch'otic ta xch'un c'usitic ts'ibabil li' ta vun ti po'ot xa chc'ot ta pasele, xcuxet no'ox yo'ntonic ―xiyutun.
Vu'un li Juanune laj ca'i laj quil scotol. C'alal laj ca'i laj quil scotole, la jquejan jba ta stojol li j'almantal ti laj yac'bun quil scotole yu'un chquich' ta muc'. Jech laj yalbun:
―Mu xapas jech, yu'un co'ol chijtun yu'un Dios jech chac c'u cha'al avermanotac, ja' li yaj'alc'optac Dios ta vo'onee xchi'uc li boch'otic ta xch'unic li c'op li' ts'ibabil ta vune. Ja' ich'o ta muc' stuc li Diose ―xiyutun.
10 Jech laj yalbun noxtoc:
―Li c'usitic li' ts'ibabil ta vune jamal me xaval, yu'un po'ot xa chc'ot ta pasel. 11 Li boch'otic chopol yo'ntonique, me mu sc'an xch'unic li c'usitic ts'ibabile, ja' ac'o spasilanic o li c'usitic chopol tsc'anique. Yan li boch'otic lecubtasbil xa yo'ntonic yu'un Diose, ja' ac'o spasilanic o li c'usitic leque, mu xa me xch'unic li c'usitic tsc'an stuquique ―xiyutun li j'almantale.
12 Jech chal li Jesuse:
―Po'ot xa chital, chtal jchapan scotol. Ti c'u x'elan la spasic jujune ja' jech stojol chich'ic. 13 Vu'un la jliques scotol, jech vu'un ta jvu'es noxtoc li c'usi jnopoje. Jtalel cuxulun o ―xi.
14 Xcuxet no'ox yo'ntonic li boch'otic chaq'uilanic ta poquel sbolil yo'ntonic yu'un Cajvaltique. Jech xu' chbat slo'beic sat li te' sventa cuxlejal sbatel osile. Xu' ch‑ochic ta muc'ta lum. 15 Yan li boch'otic chopol yo'ntonique, xchi'uc li j'iloletic jpicch'ich'etique, xchi'uc li jmulaviletique, xchi'uc li jmilvanejetique, xchi'uc li boch'otic chich' ta muc' c'usitic oye, xchi'uc scotol li j'epalc'opetique, mu xu' ch‑ochic.
16 Jech laj yalbun li Jesuse:
―Vu'un Jesusun, la jtac tal caj'almantal, jech laj xa yalboxuc c'usitic chc'ot ta pasel, vo'oxuc ti ach'unojbicun jc'ope. Vu'un smomnich'onun li Davide. Vu'un xq'uexolun yu'un vu'un chlic jpas mantal sbatel osil. C'alal chavilic chitale, chana'ic ti i'ech' xa avu'unic scotol li vocole, jech chac c'u cha'al c'alal chavilic chloc' tal muc'ta c'anale chana'ic ti yu'un xa saque ―xiyutun li Jesuse.
17 Li Ch'ul Espíritu xchi'uc vu'utic ti yajnilutic Cajvaltique “la' me ta ora”, xcutic li Cajvaltique. Li boch'otic cha'yic li c'op li' ts'ibabile, “la' me ta ora”, ac'o yutic ec.
Li boch'otic taquin yo'ntonic ya'yel ta sventa ti yu'un tsc'an chlecubique ac'o talicuc ta stojol li Jesuse. Ac'o yich'ic li slequil yo'ntonic ti smoton ch‑ac'batique, jech chcuxiic o sbatel osil.
18 Jech laj yal noxtoc li Jesuse:
―Li boch'otic cha'yic li c'op li' ts'ibabil ta vune, ja' li c'usitic po'ot xa chc'ot ta pasele, ta xcalbeic mantal yu'un mu me xyanij smelol yu'unic li c'op li'i. Yu'un me chyanij smelol yu'unique, ja' jech yepal castigo ch‑ac'batic yu'un Dios jech chac c'u cha'al li' ts'ibabil ta vune. 19 Jech noxtoc me oy boch'o mu xich' ta muc' scotol li c'op li' ts'ibabil ta vun ti chal c'usitic chc'ot ta pasele, me mu jamaluc chal c'uuc yepale, mu xu' ch‑och ta muc'ta lum ti bu mu'yuc xa c'usi chopole. Jech mu xbat slo'be o sat li te' sventa cuxlejal sbatel osil jech chac c'u cha'al li' ts'ibabil ta vune ―xi li Jesuse.
20 Jech chal li Cajvaltic ti laj yalbun scotol c'usitic laj cale:
―Ta melel po'ot xa chital ―xi.
Toj lec ti jech chc'ot ta pasele. “La' me ta ora, Cajval Jesús”, xichi.
21 Tey ac'o yac'boxuc bendición acotolic li Cajvaltic Jesucristoe.