21
Ja' smelol c'u x'elan li ach' vinajel banamile
Ts'acal laj quil ach' vinajel banamil. Yu'un li poco' vinajel banamile isacch'ay xa batel. Mu'yuc xa nabetic noxtoc. Vu'un Juanun laj quil chyal tal jun muc'ta lum, ja' li ach' Jerusalén ti mu'yuc xa c'usi chopol tey oye. Tey ilic tal ta stojol Dios ta vinajel. Lec meltsanbil iyal tal jech chac c'u cha'al jun tseb ti lec smeltsanoj sba c'alal yu'un xa chic' sbaic xchi'uc smalale. Laj ca'i oy boch'o tsots chc'opoj tal ta vinajel. Jech laj yal:
―Li Diose ta xchi'in xa ta naclej li cristianoetique. Jech li cristianoetique ja' xa chventainatic o yu'un li Diose. Ja' Dios yu'unic o sbatel osil. Li Diose ta xch'ayes scotol li c'usitic chopole, jech mu'yuc xa boch'o ta xcham, mu'yuc xa boch'o chat yo'nton, mu'yuc xa boch'o ch‑oc', mu'yuc xa boch'o c'usi c'ux cha'i. Yu'un ilaj xa sc'oplal scotol ti jech to'ox oye ―xi li boch'o ic'opoje.
Li Dios tey chotol ta muc'ta chotlebale jech laj yal:
―Li c'usitic oye ta jpas ta ach' scotol ―xi.
Jech laj yalbun:
―Ts'ibao ta vun scotol yu'un melel li c'usitic laj xa ava'ye, chc'ot ta pasel scotol ―xiyutun.
Jech laj yalbun noxtoc:
―Laj xa cac'bot avil scotol. Vu'un la jliques, vu'un ta jvu'es noxtoc li c'usi jnopoje. Li boch'o taquin yo'nton ya'yel ta sventa ti yu'un tsc'an chlecube, vu'un ta jlecubtasbe yo'nton. Smoton no'ox chcac'be. Li slequil yo'ntone mu xlaj o sbatel osil jech chac c'u cha'al nio' ti mu sna' x'ule. Li boch'o tstsal yu'un scotole chcac'be sventain li ach' vinajel banamile, jech vu'un Diosun yu'un chc'ot. Ja' jnich'on chc'ot o ec. Yan li boch'otic chi'ique, xchi'uc li boch'otic mu xiyich'icun ta muq'ue, xchi'uc li boch'otic toj chopol c'usitic tspasique, xchi'uc li jmilvanejetique, xchi'uc li jmulaviletique, xchi'uc li j'iloletic jpicch'ich'etique, xchi'uc li boch'otic chich'ic ta muc' c'usitic oye, xchi'uc scotol li j'epalc'opetique, ja' chjipatic ochel ta muc'ta c'oc' ti tsanbil ta azufree. Le'e ja' xchibal velta ta xchamic ―xiyutun li Diose.
Ja' smelol c'u x'elan li ach' Jerusalene
Li vucub j'almantaletic ti i'ac'batic jujun taza ti nojemic ta slajeb castigoe, ital sc'opanun jun. Jech laj yalbun:
―Batic, chacac'bot avil bu chnaqui xchi'uc yajnil li Cajvaltique ―xiyutun.
10 Jech ta sventa Ch'ul Espíritu noxtoc laj ca'i laj yic'un batel ta jun muc'ta toyol vits li j'almantale. Ja' tey laj yac'bun quil li muc'ta lum chyal tale, ja' li ach' Jerusalén ti mu'yuc xa c'usi chopol tey oy, ti ilic tal ta stojol Dios ta vinajele. 11 Li lume yich'ojbe xojobal Dios. Xojoban no'ox jech chac c'u cha'al ton ti toyol stojole. Ja' jech chac c'u cha'al jaspe‑ton ti sacts'ayan jech chac c'u cha'al nene. 12 Li lume setbil ta muc'ta corralton. Toyol li corrale. Oy lajchab sti'. Li jujun sti'e tey oy jujun j'almantal, xchi'uc tey ts'ibabil jujuchop jbitic, vu'utic li lajcha'chop israelutique. 13 Ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale oxib sti' li corrale. Ta stuq'uil xocon vinajel ta nortee oxib sti' noxtoc. Ta stuq'uil xocon vinajel ta sure oxib sti' noxtoc. Ta stuq'uil smaleb c'ac'ale oxib sti' noxtoc. 14 Li corraltone lajcha'coj li snaclebe. Ta jujucoje tey ts'ibabil jujun jbicutic, vu'uncutic li lajchab yajchanc'opuncutic Cajvaltique.
15 Li j'almantal la sc'opanune yich'oj jch'ix smetro pasbil ta c'anal taq'uin yilel ja' sventa tsbis o li lume, xchi'uc tsbisbe li jujun sti'e, xchi'uc tsbis li corraltone. 16 Li lume co'ol sjamalil ta set. Li j'almantale la sbis li lume. Ja' cha'mil xchi'uc chib ciento (2200) kilómetro iloc' ta scotol. Li snatil xchi'uc sjamalil xchi'uc stayalile co'ol. 17 La sbis noxtoc c'u spimil li corralton yu'un lume, ja' chanib xchanvinic (64) metro iloc' yu'un. Ti c'u x'elan la sbis li j'almantale ja' jech chac c'u cha'al ta jbistic vu'utique.
18 Li corralton yu'un lume ta saquil jaspe‑ton pasbil. Yan li naetique ja' ta puro c'anal taq'uin pasbil yilel pero ja' jech chac c'u cha'al nen sventa ventana ti xu' chquiltic osil ta spate. 19 Li snacleb corraltone ja' puro toyolic stojol li ton pasbil oe. Li sbacojale ja' ta saquil ton pasbil o, jáspe sbi. Li xcha'cojale ja' ta yax'elan ton pasbil o, zafíro sbi. Li yoxcojale ja' ep ta chop color yich'oj li ton pasbil oe, ágata sbi. Li xchancojale ja' ta mero yaxal ton pasbil o, esmerálda sbi. 20 Li yo'cojale ja' sac xchi'uc tsoj li ton pasbil oe, oníce sbi. Li svaccojale ja' ta tsajal ton pasbil o, cornalína sbi. Li svuccojale ja' ta c'anal ton pasbil o, crisólito sbi. Li xvaxaccojale ja' c'onc'ontic sba xyaxal li ton pasbil oe, berílo sbi. Li sbaluncojale ja' c'onc'ontic sba li ton pasbil oe, topácio sbi. Li slajuncojale ja' c'on xchi'uc yox li ton pasbil oe, crisoprása sbi. Li xbuluchcojale ja' ta yax'elan ton pasbil o, jacínto sbi. Li xlajcha'cojale ja' yax'elantic sba li ton pasbil oe, amatísta sbi. 21 Li lajchab sti' corraltone yich'oj jujubej saquil perla. Li calleetique puro ta c'anal taq'uin pasbil yilel, pero ja' jech chac c'u cha'al nen sventa ventana ti xu' chquiltic osil ta spate.
22 Tey ta lume mu'yuc xa templo laj quil, yu'un ja' xa tey oy stuc li Dios ti ech'em stsatsale, xchi'uc li Cajvaltic ti icham ta jcojtique. 23 Tey ta lume mu xa xtun yu'unic xojobal c'ac'al xchi'uc xojobal u, yu'un ta xojobal xa no'ox Dios xchi'uc ta xojobal no'ox Cajvaltic ti sacjaman oe. 24 Li cristianoetic ta sbejel banamil ti colemic xae, ta xojobal xa no'ox Dios chanovic. Tey oyic noxtoc li ajvaliletique, tey tstojbeic ta vocol Dios ta sventa li c'usitic ivu' yu'unic c'alal li' to'ox oyic ta banamile. 25 Li ti' corralton yu'un lume mu'yuc chich' maquel o yu'un puro c'ac'altic, mu'yuc xa ac'ubaltic. 26 Li cristianoetic ti jaychop oy ta sbejel banamil ti lec itun yu'un Dios li sbijilic ti i'ac'batic yu'un Cajvaltique, tey chvinaj scotol li c'usitic la spasique. 27 Me jutuc mu'yuc c'usi chopol ch‑och, xchi'uc mu x'och li boch'otic chopol chil Dios c'usitic tspasique, xchi'uc li j'epalc'opetique. Ja' no'ox xu' ch‑och li boch'otic ts'ibabil sbiic ta vun sventa cuxlejal sbatel osil ti tey yich'oj li Cajvaltic ti icham ta jcojtique.