20
Ts'acal laj quil iloc' tal ta vinajel jun j'almantal, iyal tal ta banamil. Yich'ojbe tal sllavial li xabe xchi'uc yich'oj tal jlic muc'ta cadena. Bat stsac li chone, ja' li chon ta vo'onee, ja' li banquilal pucuje, ja' li Satanase. La xchuc ta cadena, jmil jabil chucul o. La sjip ochel ta xab, la smacbe lec sti'. Laj yac'be selloal li sti'e. Jech jmil jabil mu xu' tslo'la o cristianoetic ta sbejel banamil. Ja' to me its'aqui li jmil jabile, ja' to chich' loq'uesel, pero mu xa epuc c'ac'al chloc'.
Laj quil tey oy ep chotlebaletic. Ja' tey chotajtic li boch'otic ac'bil yabtelic ta xchapanvanique. Tey laj quilbe xch'ulelic noxtoc li boch'otic imilatic ta sventa la xcholic sc'op Diose, xchi'uc ta sventa ti jamal la xcholbeic sc'op li Jesuse. Ja' ti muc ono'ox xich'ic ta muc' li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc li sloc'obbale, xchi'uc ti muc ono'ox xich'beic smarcail ta sti'baic o me ta sc'obic. Laj quil icha'cuxi scotolic. Jmil jabil co'ol la spasic mantal xchi'uc li Cristoe. Li yantic ti mu'yuc xch'unojic Cajvaltic c'alal ichamique, ja' to icha'cuxiic c'alal its'aqui li jmil jabile. Ja' no'ox ba'yuc icha'cuxiic li boch'otic xch'unojic Cajvaltic c'alal ichamique. Xcuxet no'ox yo'ntonic yu'un tey xa xchi'uquic o li Diose. Yu'un laj xa stsalic comel ti ch'ayel chbatique. Ja' xa chtunic o yu'un li Diose xchi'uc li Cristoe jech chac c'u cha'al itunic yu'un Dios li paleetic ta vo'onee. Jmil jabil co'ol la spasic mantal xchi'uc li Cajvaltique.
C'alal its'aqui li jmil jabile, ja' o iloq'uesat tal ta xab li Satanase. Jech bat slo'la yan velta scotol cristianoetic ta sbejel banamil. Ja' Gog xchi'uc Magog sbiic scotol li cristianoetique. La stsob sbaic tal scotolic yu'un tal spasic pleito. Ep ta jyalel ti italique, mu xlaj ta atel jech chac c'u cha'al yi' ta ti' nab. Jech la set sbaic ta lum Jerusalén yo' bu nacajtic li yu'untac Diose, ja' li jun lum ti lec chil Diose. Yu'un tsc'an chules yalojic li xnich'nab Diose. Li Diose la sjip yalel tal c'oc' ta banamil. Jech tey icham o scotolic li boch'otic scontrainojic Diose. 10 Li banquilal pucuj ti la slo'la scotol cristianoetic ta sbejel banamile, ijipat ochel ta muc'ta c'oc' tsanbil ta azufre, ja' tey yo' bu tiq'uilic li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une. Jech ta c'ac'al ta ac'ubal tey chich'ic o castigo sbatel osil.
Ja' smelol ti tey ta xchapanatic yu'un Dios ta muc'ta saquil chotlebal li boch'otic muc xch'unic Cajvaltique
11 Laj quil tey oy jun muc'ta saquil chotlebal. Ja' tey chotol li Diose. Li vinajel banamile ta ora no'ox tey isacch'ay ta stojol. 12-15 Laj quil tey va'ajtic ta stojol Dios scotol li boch'otic mu'yuc xch'unojic sc'op Dios c'alal ichamique. Tey oyic scotol, c'alal ta muc' ta biq'uit. Li boch'otic ichamic ta nabe xchi'uc li boch'otic ichamic ta banamile icha'cuxi scotolic. Yu'un li xch'ulelique iloc'an tal ta c'atinbac yo' bu smalaojic yorail chapanbel smulic yu'un Diose. Jech scotolic tey c'ot sva'an sbaic ta stojol Dios. Li Diose la sjaman li vunetique. Oy yan vun la sjam noxtoc, ja' ti bu ts'ibabil sbiic li boch'otic chcuxiic sbatel osile. Li boch'otic tey va'ajtic ta stojol Diose mu'yuc tey ts'ibabil sbiic, jech ichapanbat smulic ta sventa ti c'u x'elan ts'ibabil ta yan vunetique, ja' ti c'u x'elan la spas jujunique. Jech scotolic ijipatic ochel ta muc'ta c'oc'. Jech mu'yuc xa c'atinbac yu'un j'ech'el ilaj o sc'oplal ti oy boch'o ta xchame. Sbatel osil tey chich'ic o vocol ta c'oc'. Le'e ja' xa xchibal velta ta xchamic yu'un j'ech'el ibatic o.