19
Ja' smelol ti ep cristianoetic chich'ic ta muc' Dios tey ta vinajele
1-2 Ts'acal laj ca'i tsots chc'opoj epal cristianoetic ta vinajel. Jech laj yalic:
Coliyalbutic li Dios cu'untique yu'un lijcolutic xa yu'un.
Ech'em stsatsal.
Ja' no'ox stuc ich'bil ta muc' yu'un tuc' ta xchapanvan.
Laj xa yac'be castigo yu'un smulic li babiloniaetic ti ich'bilic to'ox ta muq'ue.
Yu'un ja' la soques scotol cristianoetic jech chac c'u cha'al tsoquesvan jun jmulavil ants.
Yu'un ja' ta scojic muc xich'ic ta muc' Dios li cristianoetique.
Xchi'uc laj yac'be castigo ta scoj ti imilbat yajtuneltaque, xiic.
Jech laj yalic noxtoc:
―Coliyalbutic li Diose yu'un j'ech'el ibatic o ta ch'ayel ―xiic.
Li chanib xcha'vinic banquilaletique xchi'uc li chanibic ti yantic o sat jujunique la spatan sbaic ta banamil, laj yich'ic ta muc' li Dios tey chotol ta muc'ta chotlebale. Jech laj yalic:
―Toj lec ti jech ic'ot ta pasele. Coliyalbutic li Diose ―xiic.
Laj ca'i oy boch'o ic'opoj tal tey ta muc'ta chotlebal. Jech laj yal:
Tojbeic ta vocol Dios, vo'oxuc ti yu'untacoxuque, ti avich'ojic ta muq'ue, manchuc me ich'biloxuc ta muc' o me mu ich'bilucoxuc ta muc', xi.
Ja' smelol c'alal ta jchi'intic o li Cajvaltic ti ep sc'anojutique
Laj ca'i oy ep boch'o chc'opojic xco'laj xchi'uc xc'opoj epal cristianoetic, xco'laj xchi'uc xbac' nojelal uc'um, xco'laj xchi'uc xbac' chauc. Jech laj yalic:
Coliyalbutic li Cajvaltic Diose yu'un stuc xa chlic spas mantal.
Ech'em stsatsal.
Cuxetuc no'ox co'nton quich'tic ta muc' yu'un laj xa sta yorail chnupin li Cajvaltique.
Lec xa smeltsanoj sba li yajnile.
Li sc'u' ac'bile ja' lequil poc' pasbil.
Toj sac, xojoban ta q'uelel,
xiic. Li lequil poq'ue ja' senyail li c'usitic lec spasojic li yu'untac Diose.
Li j'almantale jech laj yalbun:
―Jech xats'iba ta vun: “Xcuxet no'ox yo'nton li boch'otic ch‑ic'atic ta sq'uelel q'uin c'alal chnupin Cajvaltique”, xi xats'iba ―xiyutun.
Jech laj yalbun noxtoc:
―Li'i ja' melel yu'un jech yaloj li Diose ―xiyutun.
10 Jech la jquejan jba ta stojol li j'almantale yu'un chquich' ta muc'. Jech laj yalbun:
―Mu me xapas jech, yu'un co'ol yajtunelutic Dios jech chac c'u cha'al li avermanotac ti jun yo'nton jamal chalbeic sc'oplal li Jesuse. Ja' ich'o ta muc' stuc li Diose. Li vu'une co'ol jamal chcalbetic sc'oplal li Jesuse, jech co'ol yajtunelutic Dios xchi'uc li yaj'alc'optac Dios ta vo'onee ―xiyutun.
Ja' smelol c'alal tstsal scotol yajcontra li Cajvaltique
11 Laj quil ijam li vinajele. Tey laj quil jcot saquil ca'. Li boch'o scajlebinoje ja' ti albil ono'ox sc'oplal ti ja' melel scotol c'usi chale. Tuc' xchapanvan, mu jeche'uc no'ox chac' castigo. 12 Li jujubej sate xpulpun no'ox yilel jech chac c'u cha'al yat c'oc'. Xchi'uc oy ep scoronail sjol. Xchi'uc ts'ibabil sbi pero mu'yuc boch'o sna' c'usi chal, ja' no'ox stuc sna'. 13 Li sc'u' slapoje ts'ajbil ta ch'ich'. Li sbie ja' C'op, ja' li boch'o ay yalbutic c'u x'elan yo'nton Jtotic Diose. 14 Ichi'inat batel yu'un li yajtuneltac ti tey xa oyic ta vinajele. Li sc'u' slapojique puro lequil poc' pasbil. Lec sac. Mu'yuc yic'ubal. Puro saquil ca' scajlebinoj scotolic. 15 Li C'ope chloc' machita ta ye, lec juxbil ye, ja' li sc'ope. Ja' tsmil o scotol li boch'otic chopol ch‑ilate. Ts'acal to chac'be tsots castigo, yu'un ilinem yu'unic li Dios ti ech'em stsatsale. 16 Ts'ibabil sbi ta sc'u' xchi'uc ta yo', jech chal: “Ja' banquilal ajvalil stuc. Ja' tspas ta mantal scotol ajvaliletic”, xi ts'ibabil.
17 Laj quil jun j'almantal tey va'al ta c'ac'al. Tsots laj yapta scotol li xulemetique:
―Tsobo abaic acotolic yu'un chayac'boxuc ep ave'elic li Diose. 18 Yu'un ja' chati'beic sbec'tal li ajvaliletique, xchi'uc li capitán soldadoetique, xchi'uc li boch'otic tsots yo'nton ti mu xi'ic ta paspleitoe. Xchi'uc chati'beic sbec'tal ca'etic xchi'uc li boch'otic la scajlebinique, xchi'uc sbec'tal scotol li boch'otic tscontrainic Diose, manchuc me ochemic ta mozoil o me mu ochemicuc ta mozoil, manchuc me ich'bilic ta muc' o me mu ich'bilicuc ta muc' ―xut.
19 Laj quil tey oy li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc tey oy xchi'uc yajsoldadotaquic li ajvaliletic ta sbejel banamile. Tey stsoboj sbaic yu'un ja' tspasic pleito xchi'uc li C'op cajal ta ca'e xchi'uc li xchi'iltaque. 20 Li ba'yuc jti'vanej bolome co'ol itsacatic xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une. Ja' ti la spas ep sq'uelubil stsatsal tey ta stojole, ti la slo'la o scotol li boch'otic yich'ojbeic smarcail li ba'yuc jti'vanej bolome, xchi'uc ti laj yich'beic ta muc' sloc'obbale. Li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une co'ol cuxul ijipatic ochel ta muc'ta c'oc' ti tsanbil ta azufree. 21 Yan li cristianoetic ti la xchi'inic li jti'vanej bolome xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une, ja' ta machita imilat scotolic, ja' ti chloc' ta ye li C'op cajal ta ca'e. Jech tal ti'batuc sbec'talic yu'un li xulemetique, lec inoj xch'utic o.
Ja' smelol ti jmil jabil chtic'at ta xab li Satanase