18
Ja' smelol ti j'ech'el chlaj o c'alal ta slumalic li babiloniaetique
Ts'acal to laj quil iyal tal ta banamil jun banquilal j'almantal. Tsots yabtel ac'bil. Oy xojobal. Isacub ta xojobal sbejel li banamile. Tsots i'avan, jech laj yal:
―Chlaj xa li muc'ta lum Babiloniae. Ta xchamic xa li cristianoetic ti ich'bilic ono'ox ta muq'ue. Li yav slumalique ja' xa sna pucujetic chc'ot. Xchi'uc tey chbat stsob sbaic li pucujil mutetic chalique. Yu'un li babiloniaetique ja' la xchanubtasic ta spasel c'usitic chopol scotol cristianoetic ta sbejel banamil. Ja' ta scojic ti ep c'usitic laj yich'ic ta muq'ue. Li ajvaliletique ja' la xchanic c'usi la spasic li babiloniaetique. Li jchonolajeletic ta sbejel banamile ipasic ta jc'ulej yu'un li babiloniaetique yu'un tsc'upinic scotol li c'usitic oy ta banamile ―xi li j'almantale.
Laj ca'i ic'opoj tal ta vinajel li Cajvaltique. Jech laj yal:
―Vo'oxuc ti t'ujbiloxuc ono'ox cu'une, mu me xachi'inic li babiloniaetique yu'un ja' jechic chquil jech chac c'u cha'al jmulavil ants. Mu me xapasic jech chac c'u cha'al tspasique, yu'un jech mu co'oluc chavich'ic castigo. Yu'un toj ep smulic. Li Diose mu xch'ay ta yo'nton scotol li c'usitic chopol tspasique. Ti c'u x'elan i'uts'intavanique ja' jech castigo ta xich'ic. Lec chapal ch‑ac'batic castigo. Ti jayib velta la stoy sbaique xchi'uc ti jayib velta la spasic c'usitic lec cha'i stuquic ta sventa li c'usitic oy yu'unique, ja' jech yepal castigo chich'ic. Jech ep ch‑oq'uic. Yu'un jech chal ta yo'ntonic: “Li vu'utique lec ich'bilutic ta muc' yu'un scotol cristianoetic jech chac c'u cha'al lec ich'bil ta muc' jun ajvalil ants. Muc ja'uc jechutic jech chac c'u cha'al jun me'on ants yu'un mu'yuc chquich'tic vocol”, xiic. Pero ja' ono'ox tstoy sbaic, jech ta ora no'ox chtal tsots castigo ta stojolic. Oy ta xchamic, oy yantic chat yo'ntonic ch‑oq'uic ta scoj ti icham xchi'ilique, oy vi'nal noxtoc. Li slumalique chc'ac' ta c'oc'. Ti jech chc'ot ta pasel scotole, yu'un ech'em stsatsal li Cajvaltic Diose, ja' li j'ac'castigo yu'unique.
’Li ajvaliletic ta sbejel banamil ti mu xich'ic ta muc' Diose xchi'uc ti tspasic c'usitic lec cha'i stuquic ta sventa c'usitic oy yu'unic jech chac c'u cha'al li babiloniaetique, ch‑oq'uic, chat yo'ntonic ti c'alal chilic yan sba xch'ayilal chc'ac' li slumalic babiloniaetique. 10 Pero mu xbat scoltaic yu'un xi'bal sba chilic ti tsots castigo ch‑ac'bat li babiloniaetique. Jech chalic: “¡Ay! ¡Toj vocol ti ta ora no'ox ilajic li babiloniaetique! Yu'un toj lequic, toj ech'em stsatsalic”, xiic.
11 ’Li jchonolajeletic ta banamile chat yo'ntonic, ch‑oq'uic ec yu'un ilajic xa li babiloniaetique, yu'un mu'yuc xa boch'o tsman li c'usitic ta xchonique. 12 Li c'usitic ta xchonique, ja' c'anal taq'uin xchi'uc saquil taq'uin. Ta xchonic noxtoc ton ti toyolic stojole yu'un toj c'upilic sba, xchi'uc perlaetic. Xchi'uc puro lequil poc' ta xchonic ti toyolic stojole, xchi'uc xela poc', xchi'uc yax'elan poc', xchi'uc tsajal poc'. Ta xchonic noxtoc scotol te' ti bu muic yiq'ue, xchi'uc oy c'usitic pasbil ta stanal ye elefante, xchi'uc oy pasbilic ta te' ti c'upilic sbae ti toyolic stojole, xchi'uc oy pasbilic ta cobre taq'uin, xchi'uc oy pasbilic ta tsatsal taq'uin, xchi'uc oy pasbilic ta marmol‑ton. 13 Ta xchonic noxtoc canela, xchi'uc pimiento, xchi'uc pom, xchi'uc muil poxil, xchi'uc vino, xchi'uc aceite, xchi'uc arina, xchi'uc trigo. Xchi'uc ta xchonic vacax, xchi'uc chij, xchi'uc ca', xchi'uc carreta nitbil ta ca'. Xchi'uc ta xchonic batel ta mozoil cristiano. 14 Li jchonolajeletique jech chalbeic sc'oplal li babiloniaetique: “Ti cuxulicuc toe, tey to tsmanic scotol li c'usitic toj c'upil sba chilique. Pero mu'yuc xa, yu'un ilajic o c'alal ta sc'ulejalic”, xiic.
15 ’Li jchonolajeletique mu xbat scoltaic ac'o me ep la spasic o canal ta sventa li babiloniaetique, yu'un xi'bal sba chilic ti tsots castigo i'ac'batic li babiloniaetique. Ch‑oq'uic, chat yo'ntonic. Yu'un scotol li c'usitic ta xchonique ja' ep la smanic li babiloniaetique. 16 Jech chalic: “¡Ay! ¡Toj vocol ti ilaj xa scotol li babiloniaetique! Yu'un li lum yu'unique ja' to'ox jech x'elan jech chac c'u cha'al jun ants ti lec smeltsanoj sbae, ti puro lequil poc' slapoje. Ja' li yax'elan poq'ue xchi'uc li tsajal poq'ue. Xchi'uc oy lec snats' pasbil ta c'anal taq'uin, xchi'uc ton ti toyol stojole, xchi'uc perlaetic. Ja' to'ox jech x'elan ya'yel li slumalique yu'un tey oy scotol li c'usitic ta jc'antique. 17 Pero ta jliquel no'ox ilajic o c'alal ta sc'ulejalic”, xiic.
’Scotol li yajval barcoetique, xchi'uc li jchonolajeletic tey tiq'uilic ta barcoe, xchi'uc li jtijbarcoetique, xchi'uc scotol li boch'otic ta nab ch‑abtejic xchi'uc sbarcoique, mu xbat scoltaic. 18 Yu'un chilic ti yan sba xch'ayilal chc'ac' li muc'ta lum Babiloniae. Tsots ch‑avanic, jech chalic: “Mu'yuc bu yan lum jech chac c'u cha'al li lum li' ic'aq'ue”, xiic.
19 ’Jech chlic yac' ts'u'ilum ta sjolic yu'un ep chat yo'ntonic, ch‑oq'uic, ch‑avanic, jech chalic: “¡Ay! ¡Toj vocol ti ilajic scotol li babiloniaetique! Yu'un vu'utic ti oy jbarcotique ja' ta sventaic ti ep la jpastic canale. Pero ta jliquel no'ox ilaj scotolic”, xiic.
20 ’Vo'oxuc ti jun avo'ntonic ta stojol Diose, vo'oxuc ti jcholc'opoxuque, vo'oxuc ti yaj'alc'opoxuc Diose, cuxetuc no'ox avo'nton acotolic yu'un li' xa oyoxuc ta vinajel ti c'alal jech chc'ot ta pasele. Li Diose chac'be stoj li boch'otic laj yuts'intaoxuque ―xi li Cajvaltique.
21 Oy jun j'almantal ti ech'em stsatsale la stam jbej ton, ja' jech smuc'ul jech chac c'u cha'al cho'. La sjip ochel ta nab. Jech laj yal:
―Li ton la jip batel ta nabe j'ech'el ibat o. Ja' jech j'ech'el chlajic o c'alal ta smuc'ta lumalic li babiloniaetique. 22 Jech mu'yuc boch'o tstij arpa, mu'yuc boch'o tsjupan ama, mu'yuc boch'o tsjupan oq'ues, mu'yuc c'usi chca'itic tey tspasic. Jech mu'yuc boch'o tspas c'usiuc no'ox abtelal. Mu'yuc boch'o chjuch'unic. 23 Mu'yuc boch'o tstsan candil, mu'yuc q'uin nupinel. Ac'o me más to'ox ich'bilic ta muc' li jmanolajeletic xchi'uc jchonolajeletic teye, pero ta xlaj scotolic, yu'un ja' no'ox tslo'laic scotol cristianoetic ta sbejel banamil ―xi li j'almantale.
24 Ti jech laj quil tsots castigo i'ac'batic li babiloniaetique, yu'un ja' la smilic li yaj'alc'optac Diose xchi'uc li yu'untac Dios ti buyuc no'ox oyique.