17
Ja' smelol ti i'ac'batic castigo li babiloniaetique yu'un ja' jech ch‑ilatic jech chac c'u cha'al jmulavil ants ti mu xich' ta muc' smalale
Li vucub j'almantaletic ti i'ac'batic jujun stazaique ital sc'opanun jun. Jech laj yalbun:
―Batic, chacac'bot avil c'u x'elan ch‑ac'bat castigo jmulavil ants tey chotol ta ba nab ti puquem sc'oplale. Li muc'tic ajvaliletic ta banamile xco'laj xchi'uc mulivajemic xchi'uc jmulavil ants yu'un ja' laj yich'ic ta muc', ja' muc xich'ic ta muc' li Diose. Jech isoc o scotol cristianoetic ta scoj li jmulavil antse. Xco'laj xchi'uc jyacubeletic ch‑ilatic yu'un Dios li cristianoetique ―xiyutun.
Jech ta sventa Ch'ul Espíritu noxtoc laj ca'i laj yic'un batel ta xocol banamil li j'almantale. Tey laj quil jun ants cajal ta jcot tsajal jti'vanej bolom. Oy ep sbi ta scotol sbec'tal li bolome. Ti c'u x'elan ts'ibabil sbie ja' tstoy sba ta stojol Dios. Vucbej sjol xchi'uc lajuneb xulub. Li antse slapoj lec sc'u', yax'elan xchi'uc tsoj. Xchi'uc oy lec snats' pasbil ta c'anal taq'uin, xchi'uc ton ti toyolic stojole, xchi'uc perlaetic. Jech lec c'upil sba c'otem o xchi'uc. Tey stsacoj jun taza pasbil ta c'anal taq'uin yilel. Ja' chac'be yil cristianoetic yu'un ac'o sc'upinic tal. Li sbel stazae puro chopol chil li Diose yu'un ja' tey oy scotol li c'usitic lec cha'i stuque. Xchi'uc ts'ibabil sbi ta sti'ba. Ti c'u x'elan ts'ibabile mu xca'ibetic smelol. Jech ts'ibabil: “Vu'une ja' jechun jech chac c'u cha'al li boch'otic tey nacajtic ta muc'ta lum Babilonia ti ich'bilic ta muc' yu'un scotol cristianoetique. Vu'un sme'un scotol li boch'otic ep c'usitic yich'ojic ta muq'ue xchi'uc ti toj chopol c'usitic tspasique”, xi ts'ibabil. Li antse laj quil ti xcuxet no'ox yo'ntone yu'un ep la smil li boch'otic yu'untac Diose. Ja' li boch'otic jamal laj yalic ti xch'unojbeic sc'op Jesuse. C'alal jech laj quile, toj labal sba laj quil. Li j'almantale jech la sjac'bun:
―¿C'u yu'un ti toj labal sba chavile? Chacalbot c'usi smelol li antse xchi'uc li jti'vanej bolom scajlebinoj ti vucbej sjole, ti lajuneb xulube, yu'un mu'yuc to ava'yoj. Li jti'vanej bolom scajlebinoje, ja' ti ivu' to'ox yu'un chventainvane, li' ta orae mu xa xu' yu'un. Pero ta to x'ayin stsatsal yan velta, jech chloc' tal ta xab. Ts'acal chbat yich' castigo sbatel osil. Li cristianoetic li' ta banamil ti mu'yuc ono'ox ts'ibabil sbiic ta vun sventa cuxlejal sbatel osil ti c'alal mu'yuc to'ox banamile, labal cha'yic ti c'alal chilic ta x'ayin stsatsal yan velta li jti'vanej bolom ti xu' to'ox yu'un chventainvane, yu'un sna'ic ti mu xa ono'ox xu' yu'une.
’Li'i ja' no'ox xu' cha'ibeic smelol li boch'otic bijubenic xa ta sventa Diose. Li vucub sjol bolome ja' senyail ti oy vucub vits yo' bu tspas mantal li antse. 10 Xchi'uc ja' senyail vucub ajvaliletic. Vo'ob ajvalil ijelovic xa, june ja' to tey tiq'uil, june mu'yuc to ch‑och. C'alal me i'oche, mu xa jaluc tspas mantal. 11 Li jti'vanej bolom ti ivu' to'ox yu'un iventainvan, ti mu xa xu' yu'un li' ta orae, le'e ja' senyail xvaxquibal ajvalil. Ja' xchi'il sbaic xchi'uc li vucubique. Ja' ti sc'oplal ono'ox ch'ayel chbate.
12 ’Li lajuneb xulub laj avile ja' senyail lajuneb ajvaliletic ti mu'yuc to ch‑ochic ta pasmantale. Pero ta to x'ochic ta ajvalilal jun chibuc c'ac'al, ja' ta xchi'inic ta pasmantal li jti'vanej bolome. 13 Li lajuneb ajvaliletique co'ol yo'ntonic xchi'uc li jti'vanej bolome. Ja' chac' sbaic o ta ventainel yu'un li jti'vanej bolome, ja' ta xch'unbeic o smantal. 14 Tspasic pleito xchi'uc li Cajvaltique, pero ja' tstsalvan li Cajvaltique yu'un ja' banquilal yu'un scotol ajvaliletic ta sbejel banamil. Ja' tspas ta mantal scotol li ajvaliletique. Li Cajvaltique ja' co'ol tstsalvan xchi'uc li boch'otic yic'oj ta stojol ti t'ujbilic ono'ox yu'une, ti jun yo'ntonic ta stojole ―xiyutun li j'almantale.
15 Jech laj yalbun noxtoc li j'almantale:
―Li nab yo' bu chotol jmulavil ants laj avile ja' senyail li cristianoetic ta sbejel banamile, yu'un ja' tspasatic ta mantal yu'un li jmulavil antse. 16 Li lajuneb ajvaliletique xchi'uc li jti'vanej bolom ti lajuneb xulub laj avile, ta xlic scontrainic li jmulavil antse. Abul sba chcom yu'unic yu'un tst'ananic ya'yel. Ja' o chlic sti'beic sbec'tal ya'yel, ja' o chlic xchiq'uic ta c'oc'. 17 Ti jech co'ol yo'ntonic xchi'uc jti'vanej bolom li ajvaliletique, ti ja' chac' sbaic o ta ventainel yu'une, yu'un jech ono'ox snopoj li Diose. Ja' jech tspasic o ja' to me ic'ot ta pasel scotol li c'usitic yaloj Diose. 18 Li ants laj avile ja' senyail cristianoetic ta jun muc'ta lum ti ich'bilic ta muc' yu'un scotol ajvaliletic ta sbejel banamile ―xiyutun li j'almantale.