16
Ja' smelol c'alal la smalic ta banamil vucchop castigo li vucub j'almantaletique
Laj ca'i oy boch'o tsots chc'opoj tey ta templo ta vinajel. Jech laj yalbe li vucub j'almantaletique:
―Bat malic ta banamil li vucub castigo tey ta taza avich'ojique. Ja' li vucub castigo ti chac'be cristianoetic li Diose ―x'utatic.
Jech ital jun li j'almantale, tal smal ta banamil li castigo ac'bile. Jech ilic ep chin ta sbec'talic scotol li boch'otic yich'ojbeic smarcail li jti'vanej bolome, xchi'uc ti laj yich'beic ta muc' li sloc'obbale. Ituib sbec'talic ta scoj li chine. Yan sba xc'uxul laj ya'yic.
Ital ec li xchibal j'almantale, tal smal ta nab li castigo ac'bile. Jech ic'ataj ta ch'ich' scotol li nabetique. Xco'laj xchi'uc xch'ich'al ánima ic'ot. Jech icham scotol li c'usitic tey oy ta nabe.
Ital li yoxibal j'almantale, tal smal ta scotol uc'umetic xchi'uc ta scotol nio'etic li castigo ac'bile. Jech ic'ataj ta ch'ich' scotol noxtoc. 5-6 Laj ca'i ic'opoj li j'almantal ti sventainoj vo'e. Jech laj yal:
―Vo'ote, Cajval, tuc' avo'nton, atalel cuxulot o. Li' oyot o ta ora, xchi'uc tey oyot o ta vo'one. Jech tuc' laj achapan scotol li boch'otic la smilic la sloq'uesbeic xch'ich'al li avu'untaque xchi'uc li avaj'alc'optac ta vo'onee. Ja' yu'un laj ac'atajes ta ch'ich' li vo'e yu'un ja' ac'o yuch' ya'yic ―xi.
Laj ca'i noxtoc oy boch'o chc'opoj tey ta scajleb smoton Dios. Jech laj yalbe li Diose:
―Ta melel tuc' chachapanvan, Cajval. Ech'em atsatsal, chc'ot ta pasel scotol li c'usitic avaloje ―xi.
Li xchanibal j'almantale la smal ta sba yac'ol c'ac'al li castigo ac'bile. Jech más ic'uxub li c'ac'ale, chc'ac' cha'yic li cristianoetique. Ti c'alal chc'ac' cha'yic li cristianoetique, más to ichopolc'opojic ta stojol li Dios ti ja' sventainoj scotol li castigoe. Muc scomtsanic o li c'usitic chopol tspasique, muc xich'ic o ta muc' li Diose.
10-11 Li yo'bal j'almantale tey bat smal yo' bu oy jti'vanej bolom li castigo ac'bile. Jech i'ic'ub osil ta sbejel banamil yu'un ja' li' tspas mantal li jti'vanej bolome. Li cristianoetic ti ep c'ux cha'yic li chin ch'iem ta sbec'talique, lic sti'ilan yoq'uic. Jech más ichopolc'opojic ta stojol li Dios tey oy ta vinajele. Muc scomtsanic o li c'usitic chopol tspasique.
12 Li svaquibal j'almantale bat smal ta muc'ta uc'um Eufrátes li castigo ac'bile. Jech i'ul li uc'ume. Jech xu' xa chjelovic tal ta paspleito li ajvaliletic ti chliquic tal ta sloq'ueb c'ac'ale.
13 Ts'acal laj quil iloc' jujun pucuj ta yeic li chone, xchi'uc li jti'vanej bolome, xchi'uc li xchibal jti'vanej bolome. Xco'laj xchi'uc xch'uch' yilel ti iloc'an ta yeique. Li xchibal jti'vanej bolome oy yan sbi noxtoc, ja' jlo'lavanej j'alc'op sbi. 14 Li pucujetic iloc'an ta yeique xu' yu'un tspasic ep sq'uelubil stsatsalic. Ja' ta stsobic tal scotol ajvaliletic ta sbejel banamil yu'un ac'o tal spasic pleito xchi'uc li Dios ti ech'em stsatsale. Yu'un ista xa yorail ti jech ono'ox yaloj Diose. 15 (Li Cajvaltique jech chalbe li yu'untac ti li' to oyic ta banamile:
―Li vu'une mu xana'ic c'usi ora chtal jpas mantal jech chac c'u cha'al mu xana'ic c'usi ora chtal j'elec'. Me viq'uil asatic, me jun avo'nton ach'unojic o ti chajcoltaoxuque, xcuxet no'ox avo'ntonic. Yan li boch'o ta xchibaj yo'nton ta scoj vocole, tst'anan sba ya'yel ta stojol li cristianoetique, jech chna'leat ta sventa ti mu xcuch yu'un vocole ―xut.)
16 Li pucujetique la stsobic tal scotol ajvaliletic tey ti bu Armagedón sbi ta ebreo c'op li banamile.
17 Li svucubal j'almantale la smal ta ic' li castigo ac'bile. Jech tsots lic c'opojuc li Dios tey chotol ta muc'ta chotlebal ta yut templo ta vinajele:
―Ja' xa slajeb o li castigo li'i ―xi.
18 Jech sts'aylajet no'ox liquel sacsevul, xchi'uc oy c'usi tsots ibac', xchi'uc tsots ibac' chauc. Xchi'uc tsots inic sbejel banamil. Mu'yuc ono'ox baq'uin jech stsatsal xnic li banamile. 19 Li muc'ta lum ti lec chilic scotol cristianoetique ijav, oxvoc' ibat. Li muc'tic lumetic ta sbejel banamile ivuc'an noxtoc. Yu'un li Diose muc xch'ay ta yo'nton li c'usitic chopol la spas cristianoetic tey ta muc'ta lum Babiloniae, jech más tsots castigo laj yac'be yu'un ilinem ta stojolic. 20 Li bic'tal banamil cacajtic ta nabe muc xvinaj bu ibatan yu'un tey no'ox isacch'ayan. Li vitsetic li' ta banamile ijeman yalel scotol jech parejo stenlej ic'ot li banamile. 21 Xchi'uc ibaj yalel tal muc'tic bot ta banamil. Cha'vinic kilo yalal jujubej. Li cristianoetique ichopolc'opojic ta stojol Dios ta sventa ti ital bote. Yu'un más to tsots li castigo i'ac'batique.