15
Ja' smelol ti vucub j'almantaletic ch‑ac'bat yaq'uic li slajeb vucchop castigoe
Laj quil yan tsots senyail ta vinajel ta xch'ay co'ntontic yu'un. Tey oy vucub j'almantaletic, ja' ch‑ac'bat yaq'uic li slajeb vucchop castigo ti chac' Diose yu'un ilinem ta stojol li cristianoetique.
Oy c'usi yan laj quil noxtoc, xco'laj xchi'uc nab pasbil ta nen capal ta c'oc'. Li boch'otic muc xich'ic ta muc' li jti'vanej bolome xchi'uc li sloc'obbale, xchi'uc ti muc xich'beic smarcaile, ja' li snumeroale o me ja' li sbie, tey va'ajtic scotolic ta ba nab. Tey yich'anoj yarpaic ja' ac'bilic yu'un Dios. Tey la sq'uejintaic ti ech'em stsatsal li Cajvaltique. Ja' jech chac c'u cha'al la sq'uejintabeic stsatsal Dios xchi'uc xchi'iltac ta vo'one li Moisese, ja' li yajtunel Diose, ja' ti la sloq'ues tal ta mozoil xchi'iltac tey ta Egiptoe. Jech laj yalic:
Cajvaltic Dios, toj lec scotol li c'usitic apasoje.
Ech'em atsatsal, scotol xu' avu'un.
Tuc' scotol c'usitic chapas.
Ja' sventa jlequilalcutic scotol.
Vo'ot no'ox atuc ajvalilot yu'un scotol cristianoetic ta sbejel banamil.
Cajval, scotolic chi'ic ta atojol.
Chalic ti vo'ot no'ox atuc ich'bilot ta muq'ue.
Yu'un atuc no'ox tuc' avo'nton.
Scotol chlic yalic ti vo'ot no'ox atuc ajvalilot yu'unique,
yu'un chilic ti tuc' chachapanvane, xiic.
C'alal jech laj quile, ts'acal laj quil la sjamic li templo tey ta vinajele, ja' li bats'i lequil ch'ul cuarto yo' bu tiq'uil li smantaltac Diose. Li vucub j'almantaletic ti ch‑ac'bat yaq'uic li vucchop castigoe tey iloq'uic tal ta yut templo. Puro lec sc'u' slapojic. Sac ta jyalel, oy xojobal. Oy xchuquic noxtoc pasbil ta c'anal taq'uin yilel, xchucoj ta sna yo'ntonic. Laj quil jun li chanibic ti yantic o sat jujunique ja' laj yac'be jujun taza li vucub j'almantale. Li tazaetique pasbilic ta c'anal taq'uin yilel. Ja' nojemic o ta tsots castigo ti ch‑ac'batic li cristianoetique yu'un ilinem yu'unic li Dios ti cuxul o sbatel osile. Li yut temploe inoj ta ch'ayil. Ja' senyail ti ech'em xojobal li Diose xchi'uc ti ech'em stsatsale. Jech mu'yuc xa boch'o xu' ch‑och ta templo. Ja' to me laj yaq'uic li vucub castigo ti i'ac'batic li vucub j'almantaletique, ja' to xu' ch‑ochic.