14
Ja' smelol c'alal iq'uejinic chanib xvaxacvinic ta mil tey ta vinajel
Ts'acal laj quil tey va'al ta jol vits li Cajvaltic ti xco'laj xchi'uc ch'ium chije. Sión sbi li vitse. Ja' tey xchi'uc chanib xvaxacvinic ta mil (144,000) cristianoetic, ja' ti ts'ibabil ta sti'baic sbi li Cajvaltique xchi'uc sbi li Stote. Tey ta vinajele laj ca'i xco'laj xchi'uc chbac' nojelal uc'um, xchi'uc xco'laj xchi'uc tsots chbac' chauc, xchi'uc xco'laj xchi'uc tstijic ep arpa cristianoetic. Ja' chq'uejinic li chanib xvaxacvinic ta mil ti icolic xa loq'uel li' ta banamile. Ja' la sq'uejintaic jun ach' q'ueoj tey ta stojol Dios, xchi'uc ta stojol li chanibique, xchi'uc ta stojol li chanib xcha'vinic banquilaletique. Mu'yuc boch'o yan sna' li q'ueoje. Ja' no'ox stuc sna'ic. Ja' li boch'otic muc xmulivajique yu'un jun yo'ntonic o ta stojol li Diose. Jun yo'nton la spasilanic o c'usi tsc'an li Cajvaltique. Jech icoltaatic loq'uel ta stojol li cristianoetique jech yu'untac Dios xchi'uc yu'untac Cajvaltic ic'otic o. Me jutuc muc x'epalc'opojic, puro melel li c'usitic laj yalique. Jech mu'yuc smulic ic'otic ta stojol Dios.
Ja' smelol c'usi laj yalic li oxib j'almantaletique
Laj quil ivil batel ta o'lol vinajel jun j'almantal. Ja' sventainoj xcholel li lequil a'yej ti ja' no'ox chijcolutic sbatel osil ta sventa Cajvaltique. Ja' yabtel ta xcholbe li jujuchop cristianoetic ta sbejel banamile. Tsots ic'opoj:
―Xi'anic me yu'un li Diose. Albeic slequilal yu'un laj xa sta yorail ta xchapan scotol cristianoetic. Ich'ic me ta muc' yu'un ja' la spas vinajel banamil, xchi'uc nabetic, xchi'uc scotol li nio'etique ―xi.
Ital yan j'almantal, jech laj yal:
―Ta xa xcham scotol li babiloniaetique, yu'un toj bijic yalojic. Ja' ta scojic isoc o cristianoetic ta sbejel banamil. Yu'un ep c'usitic lic yich'ic ta muc'. Ja' muc xich'ic ta muc' li Diose. Jech xco'laj xchi'uc jyacubeletic ch‑ilatic yu'un Dios ―xi.
Jech ital ec li yoxibal j'almantale, tsots ic'opoj:
―Boch'otic ta xich' ta muc' li jti'vanej bolome xchi'uc li sloc'obbale, me ta xich'beic smarcail ta sti'baic o me ta sc'obique, 10 ta persa ch‑ac'batic tsots castigo yu'un li Diose, yu'un ilinem ta stojolic. Vu'uncutic li yaj'almantaluncutic Diose, tey jq'uelojcutic xchi'uc Cajvaltic ti chich'ic ep vocol ta c'oc' tsanbil ta azufree. 11 Sbatel osil chloc' xch'ayilal ti bu chich'ic ep vocole. Ta c'ac'al ta ac'ubal mu xcux yo'ntonic o ta ich' vocol ta scoj ti ja' laj yich'ic ta muc' li jti'vanej bolome xchi'uc li sloc'obbale, xchi'uc ti laj yich'beic smarcaile. 12 Li yu'untac Dios ti tey to oyic ta banamile tsc'an ti oy stsatsal yo'ntonique. Mu me xchibaj yo'ntonic ta xch'unel li smantaltac Diose xchi'uc ti jun yo'nton xch'unojic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Jesuse ―xi li j'almantale.
13 Laj ca'i oy boch'o chc'opoj ta vinajel, jech laj yalbun:
―Jech xats'iba ta vun: “Xcuxet no'ox yo'ntonic sbatel osil li boch'otic yich'ojic ta muc' Dios c'alal ta xchamique”, xi xats'iba. Jech chal ec li Ch'ul Espíritue: “Melel ti xcuxet no'ox yo'ntonique yu'un mu'yuc xa svocolic tey ta vinajel. Chich' smotonic yu'un inel xa li yabtelique”, xi ―xiyutun.
Ja' smelol c'alal tstsob batel scotol xnich'nab li Diose xchi'uc ep chmilatic ta pleito li boch'otic muc xich'ic ta muc' Diose
14 Laj quil tey oy jun saquil toc. Oy boch'o tey chotol ta sba li saquil toque xco'laj xchi'uc cristiano yilel. Oy scoronail sjol pasbil ta c'anal taq'uin yilel. Xchi'uc tey stsacoj sjoz, oy lec ye. 15 Laj quil iloc' tal ta templo ta vinajel jun j'almantal. Tsots laj yapta li boch'o tey chotol ta ba toque:
―Tuch'o ta ajoz li trigo ta banamile yu'un yorail xa ta tuch'el, yu'un taquin xa ―xi.
16 Li boch'o tey chotol ta ba toque la xtuch' li trigo li' ta banamile, yu'un taquin xa scotol.
17 Oy yan j'almantal noxtoc iloc' tal ta templo ta vinajel yich'oj tal sjoz ec, oy lec ye. 18 Ts'acal iloc' tal yan j'almantal tey ta scajleb smoton Dios ta vinajel. Ja' ac'bil yabtel tsventain li c'oc' tey ta scajleb smoton Diose. Tsots laj yapta li boch'o yich'oj sjoz ti oy lec yee, jech laj yalbe:
―Tuch'o ta ajoz li ts'usub ta banamile yu'un yorail xa chich' tuch'el, yu'un ic'uben xa scotol ―xut.
19-20 Li j'almantale la xtuch' ta sjoz scotol li ts'usub li' ta banamile. La stsob tal scotol, la stic' ta yavil spits'ubil ya'lel. Li spits'ubil ya'lele tey oy ta pat corralton yu'un Jerusalén. Lic stec' li ts'usube, pero ma'uc ya'lel ts'usub iloc', puro ch'ich' iloc'. Ja' castigo ch‑ac'batic yu'un Dios ti chmilatic ta pleito li cristianoetique. Li ch'ich'e la sta c'alal to ta sfreno sca'ic. Oxib ciento (300) kilómetro ixanov batel ta banamil.