12
Tey laj quil jun senyail ta vinajel ti ja' tsots sc'oplal smelole. Ja' jun ants ti oy xojobal jech chac c'u cha'al c'ac'ale, xco'laj xchi'uc ja' slapoj yilel li c'ac'ale. Ja' stec'oj li ue. Oy scoronail sjol puro c'analetic lajcha'bej tey oy. Li antse oy xch'ut, pero liquem xa xc'uxul jech x'avet no'ox ta scoj li xc'uxule yu'un yorail xa chcux. Ta ora ivinaj yan senyail noxtoc ta vinajel. Tey cotol jcot tsajal chon, vucbej sjol, lajuneb xulub. Oy scoronail svucubal li sjole. Li c'analetic ta vinajele la sjip yalel tal ta sne. Jutuc xa muc sta o'lol ibaj yalel ta banamil li c'analetique. Li chone tey cotol ta sts'el li ants ti ta xa xcuxe yu'un ja' tsmala chvoc' li yole yu'un tsc'an tsti' ta ora. Li antse ivoc' li yole, ja' unin querem. Ja' ch‑ac'bat spas ta mantal scotol cristianoetic ta sbejel banamil, ta xch'unbat o smantal. Li olole ta ora i'ic'at muyel ta vinajel ta stojol Dios ti tey chotol ta muc'ta chotlebale. Yan li antse ijatov batel ta xocol banamil yo' bu smeltsanoj Dios ti xu' chnaquie. Jech tey chich' mac'linel o'lol xchanibal jabil.
Laj quil noxtoc oy muc'ta pleito ta vinajel. Li banquilal j'almantal Miguele xchi'uc li its'inal j'almantaletic ti ja' tspasatic ta mantal yu'un li Miguele, ja' tspasic pleito xchi'uquic li tsajal chon xchi'uc xchi'iltaque. Li chon xchi'uc xchi'iltaque muc stsalvanic. Jech muc xu' yu'unic ti tsc'an tey chcomic ta vinajele. Li chon xchi'uc xchi'iltaque ijipatic loq'uel tal ta vinajel. Ja' ono'ox li chon ta vo'onee, ja' li banquilal pucuje, ja' li Satanás sbie. Ja' ti tslo'la scotol cristianoetic li' ta banamile. Yu'un j'ech'el ijipatic o yalel tal li' ta banamil xchi'uc li xchi'iltaque.
10 Jech laj ca'i oy boch'o tsots chc'opoj ta vinajel, jech laj yal:
―Po'ot xa chlecub scotol. Yu'un li Dios cu'untic ti ech'em stsatsale, laj xa sjip yalel li Satanás ti ta c'ac'al ta ac'ubal tstiq'uilanbe smul ta stojol Dios cu'untic scotol li quermanotactic ti tey to oyic ta banamile. Po'ot xa chotes ta pasmantal li boch'o t'ujbil ono'ox yu'une, ja' li Cristoe. 11 Li pucuj ti ijipat yalele tstsal yu'unic ta sventa xch'unojic ti ja' ta scojic icham li Cajvaltique, xchi'uc ta sventa ti jamal chalic ti ja' Jcoltavanej yu'unique. Manchuc me sc'oplal chmilatic pero mu xi'ic. Mu tsotsuc sc'oplal cha'yic me ta xchamique. 12 Jech cuxetuc no'ox co'ntontic ti c'u quepaltic li' oyutic ta vinajele. Ja' abul sbaic li cristianoetic ta sbejel banamile yu'un j'ech'el iyal o batel li banquilal pucuje. Soquem sjol yu'un sna' ti mu xa jaluc ch‑abteje ―xi.
13 C'alal laj yil chon ti j'ech'el ijipat o yalel tal li' ta banamile, jech lic yuts'inta li ants ti querem yole. 14 Ja' yu'un ijatov batel ta xocol banamil li antse. Yu'un i'ac'bat chib xic' yu'un li Diose ja' jech chac c'u cha'al xic' xic, jech ivu' yu'un ivil loq'uel tey ta stojol li chone. Ibat ta xocol banamil yo' bu chmac'linat o'lol xchanibal jabil yu'un Diose. 15 C'alal laj yil chon ti chjatov xa batel li antse, jech lic sloq'ues ep vo' ta ye yu'un ac'o cuchatuc batel li antse. Xco'laj xchi'uc uc'um ic'ot li vo' iloc' ta yee. 16 Li antse icoltaat, yu'un ijav li banamile jech tey i'och batel li vo' iloc' ta ye chone. Jech icol o batel li antse. 17 Li chone tsots i'ilin ta stojol li antse, jech bat spas pleito xchi'uc yalabtac li antse. Ja' li boch'otic mu xchibaj yo'ntonic ta xch'unel li smantaltac Diose xchi'uc ti jun yo'nton xch'unojic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Jesucristoe.