11
Ja' smelol ti oy chib j'alc'op chbat xcholic ta Jerusalén li c'usi ch‑albatic yu'un Diose
Jech li'ac'bat jch'ix aj xco'laj xchi'uc metro. Jech li'albat:
―Bat biso c'u smuc'ul li templo cu'un tey ta Jerusalene xchi'uc li scajleb jmotone. Ato noxtoc ti jayib tey chiyich'icun ta muq'ue. Li yamaq'uil temploe mu me xatsac ta bisel yu'un cac'ojbe xa ta sc'ob li boch'otic muc ja'uc achi'ilic ta israelale. O'lol xchanibal jabil tey chtal naquiicuc. Ta soquesic scotol li lum Jerusaléne. Ja' o ta jtac batel chib caj'alc'op, ja' chbat xcholic li c'usi chcalbeique. O'lol xchanibal jabil tey ta xcholbeic li achi'iltac ta israelale. Li chib ta jtac batele jalbil tsotsil tentsun tslapic ti c'ux ta lapele. Ja' senyail ti ac'o scomtsan c'usitic chopol tspasic li achi'iltac ta israelale ―xiyutun.
Li chibic ta xcholic c'usi albilic yu'un Diose ja' jechic jech chac c'u cha'al cha'pets oliva, xchi'uc ja' jechic jech chac c'u cha'al chib candelero ti tey oy ta stojol Diose, ja' ti sventainoj sbejel banamile. Me oy boch'o tsc'an ch‑uts'intaatic li chibique, chloc' c'oc' ta yeic jech xu' yu'un ta xchic' li yajcontraique. Jech tey no'ox ta xchamic li boch'otic tsc'an ch‑uts'intavanique. Li chibique ac'bil stsatsalic jech xu' yu'un tspajesic li vo' ta vinajele yu'un jech mu xac' vo' ti c'alal ja' o ta xcholic c'usi albilic yu'un Diose. Xchi'uc ac'bil stsatsalic jech xu' yu'un ta sc'atajesic ta ch'ich' li vo'etique. Xchi'uc xu' yu'unic ta xac' tsaqueicuc ta chamel li cristianoetique, c'usiuc no'ox chamelal xu' ta stsacatic. Ti jayib velta tsc'an chac' tsaqueicuc ta chamel li cristianoetique xu' yu'un tspasic. C'alal me ilaj yo'ntonic ta xcholel c'usi albilic yu'un Diose, ja' o chloc' tal ta xab li jti'vanej bolome. Ja' chlic spasic pleito xchi'uc li chibique. Ja' tstsalatic li chibique. Jech tey chmilatic yu'un li jti'vanej bolome. Tey no'ox mochajtic chcom ta scalleal Jerusalén, ja' li lum yo' bu imilat li yajvalique, ja' li Jesuse. Li jchi'iltactic tey nacajtique ja' jech ch‑ilatic yu'un Dios jech chac c'u cha'al li cristianoetic ta Sodoma xchi'uc ta Egipto ta vo'onee yu'un co'ol chopol tspasic. Li chibique o'lol xchanibal c'ac'al tey chq'uelbat sbec'talic yu'un scotol cristianoetic ta sbejel banamil. Li cristianoetique mu xaq'uic ti ac'o mucbatuc sbec'talique. 10 Li cristianoetic ta sbejel banamile xcuxet no'ox yo'ntonic ti c'alal chilic ta xcham li chibique. Jech ta spasbeic sq'uinal. Ta xac'anbe sba smoton scotolic. Yu'un ti c'alal cuxulic toe chopol laj ya'yic li c'usi la xcholique, xchi'uc chopol laj ya'yic ti itsacatic ta chamele. 11 C'alal la sta o'lol xchanibal c'ac'ale, laj quil icha'cuxesatic yu'un Dios li chibique, jech iliquic. Scotol li boch'otic laj yilic icha'cuxie ixi'ic ta jyalel. 12 Li chibique laj ya'yic oy boch'o tsots chc'opoj tey ta vinajel, jech i'albatic:
―Muyanic tal li'i ―x'utatic.
Jech macbil ta toc itoyic batel ta vinajel. C'alal itoyic batele, i'ilatic yu'un scotol yajcontraic. 13 Jech ta ora tsots inic banamil. Ep ivuc' li naetic ta Jerusalene. Me oy jmil ta bej naetique, vo'vinic ta bej ivuc'. Li cristianoetique vucmil ichamic ta scoj li niquele. Li yantic ti muc xchamique ixi'ic ta jyalel, laj yalic ti ech'em stsatsal li Dios tey oy ta vinajele.
14 Ja' jech li xchibal velta vocole. Pero po'ot xa chtal li yoxibal veltae.
Ja' smelol c'usi ic'ot ta pasel c'alal la sjupan yoq'ues li svucubal j'almantale
15 Li svucubal j'almantale la sjupan ec li yoq'uese. C'alal la sjupane, oy boch'otic tsots ic'opojic ta vinajel. Jech laj yalic:
Li muc'tic ajvaliletic ta banamile laj xa sta yorail iloq'uic ta pasmantal.
Ja' xa i'och ta pasmantal li Diose xchi'uc li boch'o t'ujbil yu'un ti sc'oplal ono'ox chventainvane.
Ja' tspas mantal sbatel osil,
xiic. 16 Li chanib xcha'vinic banquilaletic tey chotajtic ta xchotlebic ta stojol Diose la spatan sbaic ta banamil ta stojol li Diose. Laj yich'ic ta muc'. 17 Jech laj yalic:
Cajvaltic Dios, ech'em atsatsal, scotol xu' avu'un.
Vo'ot atalel cuxulot o.
Colaval ti vo'ot xa no'ox atuc chapas mantale.
Atuc xa no'ox aventainoj scotol.
18 Scotol li boch'otic chopol laj yilicote laj xa sta yorail chavac'be castigo.
Laj xa sta yorail chachapan li boch'otic chamenic ti muc xayich'icot ta muq'ue.
Laj xa sta yorail chavac'be smotonic li boch'otic la spasic c'usitic laj ac'ane,
ja' li avaj'alc'optaque xchi'uc li avu'untac ti yich'ojicot ta muq'ue.
Ac'o me ich'bil ta muc' o me mu ich'biluc ta muc' tey ta banamil, scotol chavac'be smotonic.
Laj xa sta yorail chbatic ta ch'ayel avu'un li boch'otic la soquesbeic yo'nton li cristianoetic ta banamile,
xiic ta stojol.
19 Ta ora laj quil ijam li templo yu'un Dios ta vinajele. Ivinaj li xcaxail smantal Dios tey oy ta yut temploe. Xchi'uc sts'aylajet no'ox liquel sacsevul. Xchi'uc oy c'usitic yan tsots ibac'. Xchi'uc ibac' ep chauc. Xchi'uc tsots inic scotol li c'usitic oye. Xchi'uc ital ep muc'tic bot.
Ja' smelol ti coltabilic yu'un Dios li israeletique ac'o me tsc'an ch‑ulesatic yu'un li pucuje