10
Ja' smelol li j'almantal ti yich'oj jun biq'uit vune
Laj quil iyal tal ta banamil yan j'almantal ech'em stsatsal. Macbil ta toc iyal tal, xchi'uc oy vacnabal ta sjol. Xchi'uc oy xojobal sat jech chac c'u cha'al xojobal c'ac'al. Li yacane tsanal jech chac c'u cha'al c'oc'. Tey stsacoj jun biq'uit balbil vun, pero mu'yuc pac'bil. La sjet li yacane. Li sbats'i acane ja' la stec' o nab, li sts'et acane ja' la stec' o banamil. Tsots lic avanuc jech chac c'u cha'al x'avan jti'vanej bolom. C'alal i'avane, ja' o oy boch'o ic'opojic xco'laj xchi'uc xbac' vucub chauc pero oy c'usi laj yalic. C'alal laj c'opojicuque, ta jc'an ta jts'iba ta vun li c'usitic laj yalique. Pero laj ca'i la sc'opanun tal ta vinajel li Cajvaltique, jech laj yalbun:
―Mu me xaval c'usitic laj yalic ti xco'laj xchi'uc vucub chauque. Mu me xats'iba ta vun ―xiyutun.
Li j'almantal ti stec'oj nab xchi'uc banamile la stoy sbats'ic'ob. 6-7 Jech laj yal ta stojol li cuxul Diose, ja' ti la spas vinajel banamil, xchi'uc nab, xchi'uc scotol c'usitic oye:
―C'alal ta xlic sjupan yoq'ues li svucubal jchi'ile, ja' chc'ot ta pasel ta ora li c'usi snopoj ono'ox Dios ta vo'one ti muc sna'ic li cristianoetique, ja' ti laj ono'ox yalbe li boch'otic itun yu'une, ja' li yaj'alc'optac ta vo'onee ―xi.
Li Cajvaltic la sc'opanun tal ta vinajele, la sc'opanun yan velta, jech laj yalbun:
―Bat tsaco li biq'uit vun ti mu'yuc pac'bile, ja' ti tey stsacoj li j'almantal ti stec'oj nab xchi'uc banamile ―xiyutun.
Jech bat jc'opan li j'almantale, la jc'anbe li biq'uit vune. Jech laj yalbun:
―Ich'o, bic'an. C'alal chabiq'ue, chi' chava'i jech chac c'u cha'al spom muc'ta pom. Ts'acal ta xch'aub ta ach'ut. C'alal chaqueubaje, ch'a chava'i ―xiyutun.
10 La jtsac li biq'uit vun tey stsacoj j'almantale, la jbic'. Ta melel chi' laj ca'i jech chac c'u cha'al spom muc'ta pom. Pero ts'acal ich'aub ta jch'ut. C'alal liqueubaje, ch'a laj ca'i. 11 Jech li'albat:
―Li vun laj abiq'ue ja' senyail ti ta to xaval ti ta xich'ic ep vocol scotol cristianoetic ta sbejel banamile xchi'uc li ajvaliletic yu'unique ―xiyutun.