2
Ja' smelol ti lec laj ya'yic yan jcholc'opetic c'u x'elan ta xchol li Pabloe
C'alal iloc' chanlajuneb jabile, libat yan velta ta Jerusalén jchi'uc li Bernabée. Laj quic' batel jchi'incutic li Titoe. Yu'un jech laj yac'bun jna' Dios ti libate. Ja' bat jc'opan li jcholc'opetic ti más avich'ojic ta muq'ue. Ja' bat calbe ya'yic ti ja' ta jcholboxuc ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Yu'un me mu co'oluc ta jcholcutique, oy yic'al mu'yuc stu chc'ot c'usi ta jchol li vu'une. Pero lec laj ya'yic ti jech ta jchole. Li Tito jchi'inoj batele ma'uc jchi'ilcutic ta israelal pero muc xalic ti ta persa chich' circuncisione. Ja' no'ox oy jayibuc ti quermanotic ta alele la snaban sbaic ochel ta mucul ti c'alal li'ochcutique. Yu'un ja' tsc'an cha'yic me oy boch'o tey jchi'inoj ti mu'yuc yich'oj circuncisione. Yu'un li vu'utique jch'unojtic ti ja' no'ox chijcolutic ta sventa Cristoe. Pero tsc'anic ti ac'o ochcutic ta mozoil yan velta yu'un li smantaltac Dios ti laj yal Moisese. Jech laj yalic ti ta persa ac'o yich' circuncisión li Titoe. Pero me jutuc muc jch'uncutic jchi'uc li Bernabée. Muc xquich'becutic ta muc' li c'usi laj yalique. Yu'un mu jc'ancutic chjel ti ja' no'ox chijcolutic ta sventa Cajvaltic jech chac c'u cha'al calojboxuque, yu'un ja' melel.
Li banquilaletic ti ja' más avich'ojic ta muq'ue, muc xiyalbicun me oy c'usi mu jechuc batem cu'un ti c'alal ay jc'opanique. (Li vu'une ma'uc tsots sc'oplal chca'i me más ep c'usi yilojic xchi'uc c'usi spasojic. Yu'un li Diose ma'uc tsots sc'oplal cha'i c'u x'elan jpasojcutic; co'ol yac'ojbun cabtelcutic.) Tey laj yilic ti ja' cabtel yac'ojbun Dios ta jcholboxuc sc'op, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, jech chac c'u cha'al ja' Pedro ac'bil yabtel ta xcholbe li jchi'iltaccutic ta israelale. Li Dios ti laj yac'be yabtel Pedro sventa ta xcholbe ya'yic sc'op li jchi'iltaccutic ta israelale, ja' noxtoc ti laj yac'bun cabtel sventa ta jcholboxuc sc'op, vo'oxuc ti muc israelucoxuque.
C'alal laj yilic ti jech cabtel ac'bilun yu'un Dios li Jacobo, xchi'uc Pedro, xchi'uc Juane, ja' ti más avich'ojic ta muq'ue, la stsacbun jc'obcutic jchi'uc li Bernabée. Ja' svinajeb ti jun no'ox cabtel jcotolcutique. Vu'un jchi'uc Bernabée jech icom o ti vu'un chituncutic ta atojolic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Ja' no'ox jechic ec, ja' tey chtunic ta stojol li jchi'iltaccutic ta israelale. 10 Ja' no'ox la st'abbuncutic ti tsc'an ac'o jcoltatic li me'onetique. Lec laj ca'i ti jech la st'abbuncutique yu'un jech ono'ox ta jpas.
Ja' smelol c'alal i'albat yu'un Pablo ti mu'yuc lec c'usi la spas li Pedroe
11 Ts'acal to ital ta Antioquía li Pedroe, jech tey lic'ot ec. Li Pedroe laj calbe ta sat ti mu'yuc lec c'usi la spase. 12 Yu'un ta ba'yuque la xch'un iq'uel yu'un chbat xchi'in ta ve'el li achi'iltaquic ti muc ja'uc israeletique. Pero oy italic jayibuc quermanotic ja' jchi'ilcutic ta israelal, tacbilic tal yu'un Jacobo. Ja' li boch'otic tsots to sc'oplal cha'yic li circuncisione. Li Pedroe ixi' me chopol chbat sc'oplal jech muc xbat xchi'in ta ve'el li achi'iltaquique. 13 Li quermanotic ti ja' jchi'ilcutic ta israelale ja' la xchanic c'usi la spas li Pedroe, muc ja'uc la spasic li c'usi xch'unojique. Ja' no'ox jech ec li Bernabée tey nabal la spas ec. Co'ol la spas scotolic. Jech muc xbat xchi'inic ta ve'el li achi'iltaquique. 14 C'alal laj quil ti mu jechuc tspasic jech chac c'u cha'al yaloj Cajvaltique, jech lic calbe ta stojol scotolic li Pedroe: “Vo'ote biq'uitot lic ach'un tal li mantaletic cu'untic, vu'utic li israelutique. Pero li' ta orae comen xa avu'un. Jech mu smeloluc ti ta ora no'ox mu xac'an xbat achi'in ta ve'el li quermanotactic ti muc ja'uc jchi'iltic ta israelale. Xco'laj xchi'uc ja' chavac'be xch'un ec li mantaletic ti comen xa avu'une”, xcut.
Ja' smelol ti boch'ouc no'ox chcol me xch'unoj ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Cajvaltique
15 Jech laj calbe noxtoc li Pedroe: “Yu'un israel ono'ox lijvoc'utic, jech ca'yojtic c'u x'elan li smantaltac Dios laj yal comel Moisés ta vo'onee. Muc ja'uc jechutic jech chac c'u cha'al yan lum cristianoetic ti mu'yuc ya'yojic jutuc c'u x'elan li smantaltac Diose, jech c'usiuc no'ox tsvontolpasic. 16 Ac'o me ca'yojtic li smantaltac Diose, pero laj xa jna'tic ti mu xu' lec chijyilutic Dios ta sventa li smantaltac Dios laj yal comel Moisés ta vo'onee. Laj xa jna'tic ti ja' no'ox lec chijyilutic Dios me ta jch'untic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Jesucristoe. Jech jch'unojtic xa ti ja' no'ox chijcol ta sventa Jesucristoe. Jech mu'yuc xa jmultic chijyilutic Dios ta sventa ti jech jch'unojtique. Yu'un li smantaltac Diose mu'yuc boch'o xch'un yu'un, jech mu'yuc boch'o xu' mu'yuc smul ch‑ilat yu'un Dios ta sventa li mantaletique.
17 ’Vu'utic ti jch'unojtic ti lec xa chijyilutic Dios ta sventa li Cristoe, me ta jnoptic ti ta jta o jmultic ti c'alal ja' ta jpastic c'usi tsc'an li Cristoe, xco'laj xchi'uc ta jnoptic ti ja' Cristo chac' jta jmultique. Pero mu jechuc. 18 Yan me ja' chlic jch'untic yan velta ti ja' chijcol ta sventa me ta jch'untic scotol smantaltac Dios ti comen xa cu'untique, ja' oy jmultic chc'ot. 19 Pero li' ta orae mu xa jch'unojticuc ti ja' chijcol ta sventa li smantaltac Diose yu'un mu xch'un cu'untic. Ja' xa jch'unojtic ti ja' chiscoltautic li Cajvaltique jech xu' cu'untic ta jpastic li c'usitic tsc'an Diose. 20 C'alal la jch'untic ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe, lijchamutic o ya'yel yu'un mu xa jnoptic ti ta sventa oy c'usi ta jpas jtuctic chijcolutique. Jech mu xa jventainojuc jba jtuctic, ja' xa sventainojutic li Cristoe, yu'un li' xa oy ta co'ntontic. Jech xu' xa cu'untic ta jpastic li c'usitic leque yu'un jch'unojtic xa ti ja' chiscoltautic li Xnich'on Dios ti ep la sc'anutique, ti laj yac' sba ta milel ta jcojtique. 21 Vu'une mu jc'an me ja' mu'yuc stu chc'ot li slequil yo'nton Diose. Ti yu'unuc ja' lec chijyilutic Dios ta sventa li smantaltac Diose, mu persauc ay chamuc ta cruz Cristo ti jechuque”, xcut li Pedroe.