4
Nge God nde rar pe di Kraist Jisas ni wute mati kin di mas kin ane ir nawo ye di ni otiwo mune raqe no di king ningg nas ye ninde rar pe simbe guduw. Nu God ningg wand ei bir ghawo. Piyi wute rutungu yawo kureny o segi, pudi nu priprine te kin ningg sir ghap pu ghas ei wute oghine nei riteri segi kin te bei yeny, unje rip kin te ker wuany, di yumbo yuwon kin yembe rindiny kin te ghav ndiny ei ni quan puq ren. Nu waghine ghas di wute bei yeny. Te pugri ngeri ire wundi ye, di tende puayi wute ni wand tuquine kin simbe bad kin te rutungu yambu riri ye. Ni wand aye kin di urupui kin ei rutungu yawo kureny, di nikinne wute isis ei rite mowi di ni wand rutungu yawo kureny kin te bei meny. Ni wand nganyene kin te rutungu yambu riri ye, di ni stori wandoqi kin yuwon segi ye te quan rutungu yawo kureny. Pudi nu yumbo ur brequ buagi te kin te puaq ghand di nu muq gre pu yengu kin pugrine yeru. Nu mai ghare kin te ningg ker ghawo wayequ, di God ningg wand yuwon ye bir ghawo kin yembe ghand. Di nu yembe guad kin te wuti God ningg yembe ye wuti ningg nas kin ni yembe te buagi ane ei puq yen.
Te pugri nge ko kin ngeri te muq wundi pre, di nge wain Yumbui meng ningg alta pe guroq maind kin pugri ei puq megh ye. Nge yuwonne nganye yeng gad pre. Nge resis te omo kuaq pre, di nge Yumbui nei gibig kin te pugrine rise. Muq yumbo otiwo kin muagh rise kin pe tende nge yumbo ur tuquine kin hat ire wuse, di hat wen te Yumbui ni wute tuquine ir nawo ye ni wute ir nawo kin tende puayi nge negh ye, di te nge irine segi, pudi wute buagi ni nandi ruqoind ningg ghimbi pu ris ye ni anene.
Pol ni Timoti yeri nindig
Nu buid ghap ei brequne nge nde ghandi, 10 te pugri Demas ni yumbo qi pe kin quan yawo nirany righe, pugri bu ni nge si neri Tesalonaika no pre. Kresens ni Galesia no, di Taitus ni Dalmesia no. 11 Luk irine ni nge temu pas. Mak ni nge yembe ren ningg quan nganye ghav nindigh ye, pugri bu nu guadi tedi gheti ni tequne wandi. 12 Tikikus nge tiqi gudoq Epesus no pre. 13 Nu guadi kin tende puayi nge saket Troas, Karpus nde si kiraq wuse kin te raqne ghandi. Di nge God ningg wand rise kin buk buagi te raghne ghandi, di buk umo chongo pe yembe mindiny kin te ei nei gheri piny wayequ.
14 Aleksander wuti ain pe yumbo yembe nindiny kin ni nge quan nganye mai negh. Yumbui oyi ni te kin ningg oyi nindig ye. 15 Nu mune pugrine wuti te ningg yeng ghawo yuwon pu ei yeru. Te pugri wuti te ni beghi wand simbe bad kin te ni nari beghi wand te nganyene segi.
16 Nge kot pe yengu wand teti kawo urupuine kin tende puayi wute ninge nge nde dobu yemu segi, pudi ni buagi ane nge si meri. Nge God pengu gidig ei ni mai te manyi nindim segi. 17 Pudi Yumbui ni nge nde dobu yenu di nge gre negh. Ni pugri puq nen ei nge God ningg wand simbe gad kin te quan nganye raqe viso di wute Juda segi kin ni buagi ane rutungu. Di God nge ghav nindigh mi kati segi. 18 Yumbui ni nge wute nge mi ningg mari kin ninde pu neti kowi di ko ni ane nginy tu wam ni king ningg nas ye pe tende kas ye. Ni nyamb te ei bidivi viyo viyo te kin vise. Te nganye.
19 Nu Prisila Akwila teri chumbuai kin wand te yeny, di wute Onesiporus nde baj pe ris kin te anene chumbuai kin wand te yeny. 20 Erastus ni Korin ne nas di Tropimus ni num gureg bu nge Miletus tende si keri pu nas. 21 Nu buid ghap ei brequne ven ghandi pre muqdi uyi kin ngeri te rindi. Yubulus, Pudens, Linus, Klodia di wute aye Yumbui nei rimbig kin ni nunde chumbuai kin wand ri rundo.
22 Yumbui ni nu ningg ququ te ane nas. Nge God pengu gidig ei ni nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi buagi ane nde rundo.