3
Otiwo mai isis ruwi ye
Nu yumbo ren ei nei mbiny. Te pugri otiwo ngeri omo kin tende puayi di yumbo nganye buagi beghi mai rengu kin ruwi ye. Tende puayi di wute yumbo ur isis ren kin yembe rindiny ye. Ni nikin ghimbine yawo rirany righe, wet bidi yawo riraw righe, nikin nyamb rindivi riwo, bijeyi rise, wute aye wand peq rindiny, kiyi kumo ningg wand rutungu segi, God ningg chumbuai rind segi, di God ningg wand rutungu yawo kureny segi. Ni wute yawo rirany righe segi, wute yawo rutony segi, di wute aye dobu simbe rindiny. Ni yumbo ninge puq ren kin nei rise te ni puq ren ye. Ni wute yeng kumo rind ye, di yumbo ur oghi kin yambu rireny ye. Ni nikin kimand unje rip ye, di ni nei rimb segi yumbo brequ nganye puq ren ye. Bijeyi rise kin yumbo ur ninde quan bre pu rise di yumbo ni puq ren yawo kureny kin te quan yawo rirany righe di God yawo rirang righe segi. Ni riri ni God nei rimbig ye, pudi ni yumbo ur te wute God nei rimbig kin pugri segi. Nu wute pugri kin te puaq ghand.
Wute pugri ye ninge ni yumbo ur ren kin rise. Ni wute aye nde baj pe mar mo di nyumbueg gre segi kin ni wute men ningg wand rutungu di ninde si nambu ris. Nyumbueg ren kin ni nei brequ isis rise di ni yumbo ur brequ isis rind ye, di yumbo ur brequ asi yembe rindiny kin te ningg riri ni unje rip. Nyumbueg ren kin ni wute bei meny yawo kureny, pudi ni nikinne ni wand nganyene kin te nei rimb tuqui segi. Wute men ni Janes Jambres temi Moses wand sange mindig kin pugrine, ni mune wand nganyene kin te ningg wand sange mand. Wute men kin ni nei te yuwonne rise segi, di ni God nei mimbig yambu mari. Pudi wute men kin ni pugrine puq men men mas nganye segi ye. Te pugri wute nganye buagi ni yumbo ur brequ te nei rimbim ye. Ni Janes di Jambres temi kin pugri, brequne ir maghe ye.
Pol ni Timoti yeri nindig ei ni yuwonne nas
10 Pudi nu nge wand buagi simbe gad kin te kutungu di nei guab pre ye. Nge wute Jisas nei rimbig kin wuti ye kawo kin nge yumbo ur pughe ye rise, nge yumbo pughe kin ningg yembe gad, nge Yumbui nei gibig, nge waghine kas, nge wute aye Yumbui nei rimbig kin te yawo kirany righe di nge mai kare kin te ningg ker kawo segi. Nu nge yumbo ur buagi ren nei guab pre. 11 Di nge mi kati ningg, di mai aye nganye buagi kare. Te kin te asi Antiok, Aikoniam di Listra tende nge mai te kin kare di nu te kin anene nei guab pre. Pudi Yumbui ni nge mai buagi ren ningg ghav nindigh, mune neti kowi. 12 Wute Kraist Jisas nde ruru ei ni wute Yumbui nei rimbig yuwon kin ris ningg riri ye ni mambui puq mand di unje map ye. 13 Di tende puayi wute wandoqi mand kin ni yumbo ur te quan nganye mune brequ rise, ni wute wandoqi mindiny di ni nikinne wute aye ni wandoqi mindim. 14 Pudi nu wand nganyene kin bei mew di kuari te nganyene puq guad ye te ei ghat rise gre. Te pugri wute nu bei mew kin te nu nei guab. 15 Di nu nei guab te pugri nu wokuandi ne kuas kin tende puayi nu God ningg wand buk pe rise kin te bei mew. Te kin ningg di nu nei oghi ye kuateri bu Kraist Jisas nei gubig di God ni mune neti kuowi. 16 God ningg wand buagi te God nikinne wute simbe nindim ur mand. Pugri bu wand tende pe beghi wute aye bei peny, wute unje rip kin te ker puany di oghine mune puq ren, di yumbo ur tuquine kin te sonyi rind ningg bei peny God ningg wand pene beghi yembe te kin puq pen ye tiq. 17 Wuti iri ni pugri puq nen tedi ni God ningg yembe te yembe nand kin yumbo buagi rise di ni yembe yuwonne yembe nand.