9
Angelo namba 5 ni te biugel te piq nuqoind, di nge tomnji iri asi nginy tu pe pu qi pe ir ni kin te guqoid. Tomnji te ni ngamo pre segi ye ni ki te nait nase. Ni ngamo te bi nuaq kin tende puayi nge wasebo ain wase mande kin baj pe wasebo quan nganye wuyo kin pugri wuwi wi gudoq. Wasebo te nginy di nginy tu ane but wure burpoq rip. Di quanj ni wasebo pe te gri meyi mi di qi pe mati mi. Ni gre te tangegamyi kin pugri. Ni qi pe nyumo, nyungo o yumbo aye te unje map segi puq mindim. Pudi ni wute God ningg ur ninde quenge pe rise segi ye tene di unje map. Ni wute mamb riti kin gre materi segi, pudi yuqo meny ruso irew 5-pela pu. Ni yuqo meny kin te tangegamyi mutumu yuqo pati kin pugri. Tende puayi di wute riti ningg ngim meri rit, pudi ngim ninge ruqond tuqui segi. Ni riti yawo kureny, pudi riti kin tuqui segi.
Quanj ni hos yeng pe mo ningg sir map pu yemu kin pugri gib mamb. Ninde ngawu pe yumbo ninge king hat gol pe yembe mindiny kin gib rimb ye mare righe, di ni rar kime te wute rar kime kin pugri. Ni yu te nyumbueg yu kin pugri, di ni sawo te laion sawo kin pugri. Ni yir imb mawo kin yumbo mand pe kin te ain pe yembe munduw kin gib wumb ye mand pe wuse. Di ni nimbraqe riri kin te hos buagi yeng pe mo ningg vig mamb di ni nyinge wilkar ane riri kin pugri. 10 Ni tumo di ni yeng te tangegamyi ni te kin pugri. Di ninde tumo pe ni wute yuqo meny ruso irew 5-pela kin gre rise. 11 Ni king te angelo ngamo pre segi ye yeng nuaw ye te. Ni nyamb Arameik wand pe Abadon puq mindig. Di Grik wand pe Apolion puq mindig. (Nyamb ren ni puate te “wuti yumbo brequ nindiny ye.”)
12 Mai namba wan te wuso pre, di mai aye teri mune dobu ruwi ye.
13 Angelo namba 6 ni te biugel piq nuqoind kin tende puayi kom 4-pela pu alta gol pe yembe munduw kin God nde rar pe yequ ye tende yemu kin tende tiq nge wuti iri wand nand kutungu. 14 Ni angelo biugel namba 6 nait nase ye ni ningg puq nand nari, “Angelo 4-pela pu Yupretis wuye ambri yumbui taq pu yemu ye te si ghare mo.” 15 Di angelo 4-pela te ni aua, nginy, irew di ber te ningg sir map pu mas ye te rar muqond mo wute buagi puch teri ire kin ire te mamb riti. 16 Wute hos mare yeng pe mo kin ni buagi ane te 2 handet milion kin pugri. Nge namba ren simbe mindigh kutungu. 17 Nge nei ri righe ruso di hos di wute hos mare mo ye nge guqod kin taq pugri: Ni yir imb mawo ye yumbo mand pe kin te ambo, quari di nyes kin. Te wet salpa nyes kin pugri. Hos ni ngawu te laion ngawu kin pugri. Di wase, wase soqi di wet salpa namb kin ninde mim pe gri riyi. 18 Di mai teri ire pu ren wase, wase soqi di wet salpa namb kin ninde mim pe gri riyi ri kin te ningg wute puch teri ire kin ire te riti. 19 Hos ni gre te ninde mim pe di ninde tumo pe rise, te pugri ni tumo te ghati kin pugri, ngawu rise di tende pe ni wute mat.
20 Wute cham ninge ni mai ren ningg riti segi risne kin te ni nikin nde si pe yumbo yembe rindiny kin te si rire segine. Ni ququ brequ yumbui nyamb riram kin te si rire segi, di god wandoqi kin gol, silva, brons, wet di nyumo puayi pe yembe mindiny kin te yumbui nyamb riram ye te si rire segi. Te god wandoqi kin ni rar mat, wand mutungu o nyinge mare segi kin. 21 Di ni wute mi mati kin yumbo ur, mu mand kin yumbo ur, nyumbueg quayi ane rise kin yumbo ur, di nyungu kin yumbo ur brequ te si mare segi.