6
Sipsip Wo kandel umbo buk ritiq wuse kin te puaq nand
Nge yengu guqod guqod di Sipsip Wo ni kandel umbo 7-pela te kin ire ye wuwo ye te puaq nindiq. Muq yumbo 4-pela te kin ye ire ni quan kumone wuri kutungu, di ni wuri kin te kimereg kin pugri. Ni wuri, “Ghandi!” Nge rar kat di hos quem kin iri yenu guqoid. Wuti hos pe nandi kin ni umowor ire nitiq wuse di king hat ire meng. Di ni wute yeng kin yeng pe mo nikin veri nyinge mawo maghe mo kin pugri no.
Sipsip Wo kandel umbo namba tu puaq nindiq kin tende puayi nge yumbo 4-pela te kin ye namba 2 mune wuri kutungu. Ni wuri, “Ghandi!” Muq nge hos aye neyi ni guqoid. Ni ambo kin, te wase namb ambo kin pugri. Wuti hos te ningg nandi kin ni qi pe umbo yuwon kuse kin yumbo ur te puaq nand di wute puq neny oyi oyi wute rumb riti kin gre meng. Di ni mame dobui yumbui kin iri meng.
Sipsip Wo ni kandel umbo namba 3 puaq nindiq kin tende puayi nge kutungu yumbo 4-pela te kin ye namba 3 te wuri, “Ghandi!” Nge rar kat di hos quari kin iri yenu guqoid. Di wuti hos tende nandi kin ni skel ire nitiq wuse. Di nge gibe ko ire yumbo 4-pela yeru pe mingi tende pu kutungu di ni wuri, “Nu yo, wute puq yeny mir segi pu ris. Ni nginy iri yembe rind kin wet bidi pe ni wit kilogram ire o bali kilogram teri irene wong rind di prene. Pudi oliv wain ane rar qond pugrine rise.”
Sipsip Wo ni kandel umbo namba 4 puaq nindiq kin tende puayi nge yumbo 4-pela te kin ye namba 4 te wuri kutungu. Ni wuri, “Ghandi!” Nge rar kat di hos wuge sindiq ur nare kin iri yenu guqoid. Wuti hos tende nandi kin ni nyamb “Wute Mati Kin,” di “Mati Kin Tiqe” ninde dobu wuwi. Ni wute buagi qi pe kin wute 4-pela kin ire te mamb riti kin gre rise. Ni wute mame dobui pe mamb riti, puq meny mir yumbui kureny riti, num yumbui isis meny di riti, di umo yumbui dabo kin pe wute mamb riti.
Kandel umbo namba 5 puaq nindiq kin tende puayi nge wute asi si yavi riti segi God ningg wand simbe rind rind di mamb riti ye ni ququ alta nambu ris guqod. 10 Ni quan kumone riri, “Yumbui Gre Nganye Kin, nu yuwon di nganyene guad ye. Nu brequne wute qi pe kin ir ghawo di wute beghi mumbuemu pati kin te oyi ghand.” 11 Muq ni ire ire chongo quem kin meny di simbe mindiny ni musoq ghimbi ruwo ruso ni kimand ni ane yembe ye wute ningg ris kin ni mamb kin pugrine mamb di namba God nei namb kin tuqui map pre, tedi ni oyi nand.
12 Nge yengu guqod guqod di ni kandel umbo namba 6 te puaq nindiq. Muq titwuye yumbui naghe. Nginy quan nganye burpoq nap. Irew quanene yavi kin pugri ambo wuyo, 13 tomnji nginy tu pe pu qi pe ir mi maghe. Ni nyumurighi yumbui naghe di nyumo yi ir righe kin pugri ir maghe. 14 Nginy tu buk umo chongo pe kin muet mimbiq kin pugri kring viyo viso di rand buagi di ailan buagi ni yemu kin sunyi te si mare aye pe kring mo.
15 King buagi, quayi kiyi buagi, ami mingg yumbui buagi, wute yumbo quan rise kin, wute nyamb yumbui kin, di wute buagi aye te wute taq pu yeru yembe rind o segi ye ni qi gawo di wet yumbui sange pe suqo pu ris. 16 Ni rand di wet ningg riri, “Nungoqi wati wandi ei beghi wuti sia king pe nas kin ni di Sipsip Wo beghi ker muangu kin te ningg suqo wuramu. 17 Te pugri ni wute ker muany kin ngeri yumbui te rindi pre di tende puayi wuti iri gre nand nas tuqui segi.”