5
Sipsip Wo buk umo chongo pe kin te nitaqwi
Nge yumbo aye guqod kin te wuti sia king pe nas kin ni buk umo chongo pe yembe munduw kin ire nitiq wuse pu nas. Buk te ninde si tuan pe wuse, ni opu opune ur rise di kandel umbo 7-pela pu ritiq wuse. Di nge guqod angelo gre kin iri quan kumone ngam nare nari, “Tughe bu God nari ni kandel umbo puaq nand di buk umo chongo kin wen bure nindiq kin tuqui?” Pudi wuti iri God nas kin tiqe pe kin o qi pe o qi tamu kin iri buk umo chongo pe kin wen bure nindiq di nundoq tuqui segi. Wuti iri buk te bure nindiq di nundoq tuqui segi bu nge quan kumo quanji gad. Muq quayi kiyi iri nge ningg nari, “Quanji ghand wayequ. Wuti ye nawo kin iri wute mari ni Laion Juda mingg wute tit pe gri nandi ye puq mindig kin te qoind. Ni nyamb yumbui kin di ni Devit ningg kimem. Ni veri buagi nyinge nawo righe. Ni kandel umbo puaq nand di buk umo chongo pe kin bure nindiq tuqui.”
Di nge Sipsip Wo iri guqoid, ni mi pre kin pugri di ni sia king pe mingine yenu. Ni kom 7-pela pu di rar 7-pela pu. Ni rar 7-pela pu te God ningg ququ 7-pela pu tiqi nundom tiqe buagi qi pe yeru kin ninde mo ye te. Di yumbo urupui ris kin 4-pela pu quayi kiyi ane ninde yeru yeru rundo rindi. Ni no di buk wuti sia king pe nas ye ninde si tuan pe nitiq wuse pu wuse ye te nitaqwi. Ni buk nitaqwi pre yumbo urupui ris kin 4-pela te di quayi kiyi 24-pela te ni Sipsip Wo nde pombri ruso. Ni kin kin yumbo gita gib rimb kin hap puq mindiny kin te mat rise di mueq gol pe yembe mindiny kin mat rise. Mueq tende yumbo tuqo yuwon riri kin mawo righe bre pu rise kin te mat rise. Yumbo tuqo yuwon kin ren te God ningg wute ni God pengu rindig kin te. Di ni yuwo urupui ire mari, “Nu irine buk te taqwi di kandel umbo puaq ghand ye tuqui, te pugri nu mi kuati pre di nu yavi pe wute wong guad di ni God te. Te wute tit buagi, wand tuan buagi, ghimbi chongo isis, di kantri buagi kin. 10 Nu ni puq kueny king irine nde si nambu prist kin pugri ris ei ni beghi God ningg yembe rind di qi pe yumbui ningg ris.”
11 Muq nge rar kat di angelo nganye buagi mari kin te kutungu. Ni nganye buagi nganye, tausen tausen, di 10 tausen 10 tausen kin pugri. Ni sia king, yumbo urupui ris kin 4-pela, di quayi kiyi 24-pela tende yemu yemu mondo mandi. 12 Di ni quan kumone yuwo mand mari, “Sipsip Wo nu irine nyamb yumbui kuateri tuqui ye, nu mi kuati ei wute buagi ni nu yumbui kuas kin gre, di yumbo buagi kuateri kin, di nu nei oghi kin, di gre te ningg nu nyamb rindivi viyo. Nu irine ei nyamb yumbui pew, di nyamb bidivi viyo, di chumbuai buduw.”
13 Muq yumbo buagi God nas kin tiqe pe kin, qi pe kin, qi tamu kin, gherim wam kin di tamu kin ni yuwo riri kutungu. Ni riri, “Wuti sia king pe nas kin di Sipsip Wo ni ei chumbuai buagi, nyamb yumbui, ti, di gre ane materi. Di pugri rise rise te kin rise.” 14 Di yumbo urupui ris kin 4-pela te riri, “Te nganye.” Di quayi kiyi 24-pela pu te pombri mo ni temi yumbui nyamb miram.