4
God ni nikin sia king pe nas
Tende dobu nge rar kat di God nas kin tiqe pe ngim ire bi pu yequ gudoq. Di wuti asi nge wand simbe nindigh di ni gibe ko biugel kin pugri ye te mune nari, “Ren ghowi ghandi nge nu yumbo ren nde dobu aye ei mune ruwi kin te bei kew.” Di brequne Ququ gre ane nge puq negh di God nas kin tiqe pe sia king ire yequ di wuti iri sia king pe tende nas kin te guqod. Wuti tende nas guqoid kin ni ghimbi te wet jaspa di konilian ni ti riri kin pugri ti riri. Di eirdab ni ti wet emeral ni quan nganye ti riri kin pugrine ti kuri di sia king pe te kuwi godo gudi. Sia king pe tende sia king aye 24-pela pu yeru yeru rundo rindi di quayi kiyi 24-pela pu ni tende mas. Ni chongo quem kin mare righe di king hat gol pe yembe mindiny kin te ngawu pe mare righe. Sia king pe tende pu pris naghe, riri di kimereg naghe. Sia king rar ngimi te lam 7-pela pu namb namb yeru. Ren te God ningg ququ 7-pela pu. Di sia king rar ngimi wute nyinge mare mo mandi kin sunyi te glas kin pugri ti riri di guqod kin gherim gib gub.
Sia king yeru pe mingi tende nge yumbo urupui ris kin 4-pela pu yeru guqod. Ni sia king ire mingi yequ kin tende yeru yeru rundo rindi. Di ninde ghimbi pe rar nganye buagi rise, ninge rar ngimi di ninge dobu gri. Yumbo ire laion gib wumb ye te ye wuwo gudoq. Tende dobu ire kau gib wumb ye gudoq, tende dobu aye ni quenge te wutamu quenge kin pugri ye gudoq, di dobu nganye te wapi wubquru gib wumb kin ni nimbraqe wutari wi ruso pu yequ gudoq. Yumbo ren buagi ane ire ire nikin nimbraqe 6-pela pu rise. Di rar ane rise rise rundo rindi di nimbraqe nambu gri te anene rar rise. Burpoq di bogisumb ni yuwo riri,
“Yumbui God Gre Nganye Kin, ni yuwon, yuwon, yuwon nganye nas. Ni asi nas, muq nas, di otiwo nasne ye.”
Di ni riri kin te pre segi. Yumbo 4-pela pu te ni wuti sia king pe nas kin, wuti nas nas te kin nas ye, te nyamb yumbui reng, ni nyamb rindivi viyo, di chumbuai rindig kin tende puayi 10 quayi kiyi 24-pela pu te ni wuti sia king pe nas kin te ninde rar ngimi pombri mo mase di ni God nas nas te kin nas ye te yumbui nyamb mirang. Ni te king hat te ninde sia king qunambe mawo rise di mari, 11 “Beghi Yumbui di God, nu irine wute buagi nu nyamb rindivi viyo, nu nyamb yumbui rew, di nu gre te ningg chumbuai runduw ye tuqui. Te pugri nu yumbo yumbo buagi te yembe gudiny, di nu non nde nei pene ni yembe gudiny di ni ris.”