3
Wute Jisas nei rimbig kin Sardis ris ye ni ningg wand
“Angelo wute nge nei rimbigh kin Sardis ris ye te yeng nuany kin ninde wand ren ur ghand: Wand ren te nge, wuti God ningg ququ 7-pela pu nge nde si nambu mase ye di tomnji 7-pela pu kat mase ye, nge ningg wand. Nge nungoqi yumbo ur te nei gab. Nungoqi nge nei wumbigh gre kin nyamb rise, pudi muq si ware pre. Munene nge nei wumbigh gre! Yumbo ur oghi kin ir righe ningg tumo pu rise kin te wat rise gre ei ni pre segi. Te pugri nungoqi yumbo ur nge God nde rar pe yuwon kin puq wen ye te omo wawo nge guqod segi. Pugri bu nungoqi yumbo wateri di wutungu pre kin te ei nei wumbiny, nungoqi te kin pugrine puq wen di nei ware witinde. Pudi nungoqi yumbo ur yuwon kin te puq wen segi, tedi nge wuti nyungu kin pugri godo di nungoqi nge pughe puayi godo kin te nei wamb segi ye.
“Pudi nungoqi Sardis nungoqi kin wute ninge ni chongo te qi ritany segi. Ni chongo quem kin rire righe di nge ane nyinge pare ye, te pugri ni puq ren kin tuqui. Wuti iri ni yumbo ur brequ buagi nyinge nawo righe ye ni wute ren kin pugrine chongo quem kin nare righe ye. Nge ni nyamb wute ris ris te kin ris ye ni nyamb rise kin buk yumbui pe rise ye te puaq gad segi, pudi nge wuyi di nikin angelo ane simbe gidim kari ni nyamb te rise ye.
“Wuti iri ni nutungu kin tuqui tedi ange nuaq ei Ququ wute nge nei rimbigh kin ni ningg wand simbe nand kin ren ei nutungu.”
Wute Jisas nei rimbig kin Piladelpia ris ye ni ningg wand
“Angelo wute nge nei rimbigh kin Piladelpia ris ye te yeng nuany kin ninde wand ren ur ghand: Wand ren te nge, wuti yuwonne nganye di wand nganyene kin nge nde rise ye, nge ningg wand, di nge Devit ningg ki kait nase ye. Yumbo nge bi kawo kin te wuti iri nare righe kin tuqui segi, di yumbo nge kare righe kin te wuti iri bi nawo kin tuqui segi. Nge nungoqi yumbo ur te nei gab pre. Nge nungoqi ngim ir kuauq pu wuse, di wuti iri imb nawo tiq segi. Nge nei gab nungoqi nyamb te yumbui segi, pudi nungoqi nge wand te wat rise gre di nge nyamb te suqo wuragh segi. Wute ninge Satan ningg wute tit pe kin ni riri ni Juda kin pudi segi, ni wute wandoqi rind kin. Nge ni puq keny rindi nungoqi nde nyinge tingi pombri ruso di ruqond nge Jisas nge nungoqi yawo kirauq righe. 10 Nungoqi nge ningg wand irepene wutungu di waghine mai ware. Pugri bu muq nge oyi mune otiwo mai wute buagi qi pe kin tuqui rip ningg ruwi kin tende puayi ghav guduq gre pu yequ mai ware.
11 “Nge brequne mune gadi ye, pugri bu wand yuwon kin nungoqi wateri pre kin te wat rise gre. Te ei wute aye oyi nge nungoqi oyi guduq kin te mitaquri segi. 12 Wuti yumbo ur brequ buagi nyinge nawo righe ye nge ni yuwod kin pugri nge te God ningg baj pe kowi yenu. Ni aye pe no segi nganye. Di nge, nge te God ni nyamb te ninde ur gad, di nge God ni tiqe yumbui ni nyamb te ur gad. Te Jerusalem urupui nge te God nde pu nginy tu si wuraq wuti wi kin te. Di nge te nyamb urupui te anene ninde ur gad.
13 “Wuti iri ni nutungu kin tuqui tedi ange nuaq ei Ququ wute nge nei rimbigh kin ni ningg wand simbe nand kin ren ei nutungu.”
Wute Jisas nei rimbig kin Laodisia ris ye ni ningg wand
14 “Angelo wute nge nei rimbigh kin Laodisia ris ye yeng nuany kin ninde wand ren ur ghand: Wand ren te nge, wuti kari God ningg wand buagi te nganyene puq gad ye, wuti God ningg wand te tuquine di nganyene simbe gad ye di nge nde gri God yumbo buagi yembe nindiny ye, nge nde ningg wand. 15-16 Nge nungoqi yumbo ur te nei gab, te pugri nungoqi nge quan nganye nei wumbig gre segi di nge quan nganye dob wegh segi. Nge nde nei pe nungoqi nei irene vise ningg kari. Pudi nungoqi mingi mingine was kin te ningg nge nungoqi puaq guduqu wo ningg tumo. 17 Nungoqi wari, ‘Nge muq tuqui, nge muq yumbo quan rise, di nge yumbo aye pughe ningg ei kari.’ Pudi nungoqi nei wamb segi nungoqi quan nganye brequ wase, yivany gib wamb, yumbo segi, rar ghave kin, chongo segi, di umbo gawo omone yequ. 18 Pugri bu nge kari, nungoqi nge nde ei gol wase mande ir mawo pre kin te wong wand, ei nungoqi yumbo quan rise kin tuqui. Di yumbo ghimbi buag ware kin te chongo quem kin nge nde pu wong wand, ei nungoqi minyuw kin ghimbi omone rise kin te suqo ware. Di rar kin marasin te nge nde pu wong wand rar pe wawo righe ei yuwonne rar wat.
19 “Wute nge yawo kirany righe kin te nge ni ker kuany di bei keny. Pugri bu nungoqi mingi mingine was kin yumbo ur te si ware di nge quan nganye nei wumbigh gre. 20 Te qond. Nge ven yengu. Nge ngimrawu yengu di baq gad. Wuti nge gibe ko nutungu di ngim bi nuaq, te nge kar godo ni ane mir bad di ni nge ane mir bad. 21 Wuti yumbo ur brequ buagi nyinge nawo righe ye nge kari ni nge temu nge nde sia king pe pas. Ni nge yumbo buagi nyinge kawo righe di wuyi temu ni nde sia king pe pas kin pugrine ni nge temu pas ye.
22 “Wuti iri ni nutungu kin tuqui tedi ange nuaq ei Ququ wute nge nei rimbigh kin ni ningg wand simbe nand kin ren ei nutungu.”