22
Wuye wute riq di ris ris te kin ris kin wuye ambri
Muq angelo ni nge wuye ambri iri bei negh. Wuye nen te wuye wute me di mas mas te kin mas kin wuye ambri. Wuye te quan nganye pend kuti glas kin pugri, di ni God di Sipsip Wo nde sia king pe gri gudi, tiqe yumbui ngim mingine kuso. Wuye tende sange pe nyumo wute ni yi te me di mas kin te yemu, ni wuye opu opu yemu. Nyumo te ni yi isis 12-pela kin nyumo te ningg rise, di ber manyi ni yi mamb 12-pela pu mand. Wute buagi qi pe kin ni nyumo te kin raqe pe num sabi rind. Yumbo buagi God yambu nireny kin ni mune tiqe tende yeru segi ye. God di Sipsip Wo ningg sia king ni tende yequ, di ni kin yembe ye wute ni yumbui nyamb rirang ye. Ni quenge rundog di ni ningg nyamb oyi ninde quenge pe ur pu rise ye. Bur mune tende yengu segi ye. Ni lam o nginy ni ti mune riteri ningg riri segi ye, te pugri Yumbui God ni ti neny ye. Di ni king ningg ris ris te kin ris ye.
Angelo ni nge ningg nari, “Wand ren wute materi ye tuqui, di wand ren te nganyene. Yumbui God, te propet wand simbe nindim mo simbe mand ye, ni te angelo tiqi nundog nandi ei ni ningg yembe ye wute buagi yumbo brequne ruwi ye te bei neny.”
Jisas mune nandi ye
Jisas nari, “Nungoqi wutungu, nge brequne mune godo ye! Wute propet kin wand buk wen ningg rise kin rit rise gre ye ni chumbuai rind ye.”
Nge Jon nge yumbo ren kutungu di guqod. Nge kutungu kin tende puayi nge angelo yumbo ren bei negh kin ninde nyinge tingi pombri ko ei ni yumbui nyamb girag ningg. Pudi ni nge ningg nari, “Nu puq yen wayequ! Nge nu kin pugri, di nimand propet, di wute buagi wand buk wen nde rise ye rit rise ye ni nikin pugrine, nge yembe ye wutine. Nu God ei yumbui nyamb rang!”
10 Muq ni nge simbe nindigh nari, “Nu propet kin wand buk wen nde rise ye te suqo ghare wayequ. Te pugri ngeri muq tumo rind. 11 Muq ven nde puayi wuti unje nap te piyi puq nen. Wuti yumbo ur brequ isis nand te piyi puq nen. Wuti yumbo ur tuquine puq nen te kin it puq nen nen ne, di wuti yumbo ur yuwon kin puq nen te kin it puq nen.”
12 Jisas nari, “Nungoqi wutungu, nge brequne mune godo ye! Nge wute oyi gidiny kin yumbo te karene godo. Di nge wute buagi ni yumbo puq ren kin pugrine oyi gidiny. 13 Nge yembe puate ki righe, di yembe omo kawo. Nge ye kawo kas di dobu nganye kas. Nge kari yumbo buagi rise; nge kari yumbo buagi prene.
14 “Wute ni chongo dobui wuye rip ei ni tiqe yumbui imb ngimrawu pe rir ruso di nyumo ni yi wute me di mas kin nyumo yi te riq tuqui ye ni chumbuai rind. 15 Tiqe yumbui dabo gri tende nyombui ni yeru. Te wute mu isis mand kin, wute nyumbueg di quayi ane segi segi rise kin, wute mamb riti kin, god wandoqi kin yumbui nyamb miram kin di wute wandoqi mand yawo kurem kin.
16 “Nge Jisas, nge angelo tiqi gudog nondo wute nge nei rimbigh kin nge ningg wand ren nungoqi simbe nunduq. Nge Devit ningg kuqo, di nge tomnji yamb guay quan ti neri kin te.”
17 God ningg Ququ di Sipsip Wo ni ngam ni Jisas ningg riri, “Ghandi!” Di wute buagi wand ren rutungu kin ni mune puq ei rind, “Ghandi!” Wuti yawo singar nati te kin it nge nde nandi, di wuti wuye ne yawo gureg te kin it nandi wuye wute me di mas ye te wong nand segine nate kuwi, ne.
18 Muq nge wute propet kin wand buk wen nde rise kin wutungu ye nungoqi simbe guduq: Wuti wand aye mune wand ren nde jiju nand ye te God oyi mune ni mai buk wen simbe wund kin te ni neng. 19 Di wuti propet kin wand buk wen nde rise kin puaq nand, te God oyi mune ni te yumbo tiqe yuwon nganye pe di nyumo yi wute me di mas ye tende pu puaq nand. Te yumbo yuwon kin buk wen simbe wund kin te.
20 Wuti yumbo ren kin ningg simbe nand ye ni nari, “Te nganye, nge brequne mune godo ye!”
Te nganye, Yumbui Jisas nu ghandi.
21 Yumbui Jisas ni kin nei pene wute yuwon nuany kin te God ningg wute buagi nde rise. Te nganye.