19
Wute quan Babilon ni pre kin te ningg ni chumbuai rind
Tende dobu nge kutungu God nas kin tiqe pe wute nganye buagi nganye riri. Ni pugri riri, “Beghi God nyamb bidiri ruwo ye. Beghi God ni wute nateri, ni ti yumbui di gre yumbui rise. Te pugri ni wute ir nawo kin te ni nganyene di tuqui tuquine puq nen. Ni ngimne nyumbueg ngimne yequ kin yumbo ur quan nganye puq wen ye ni yumbo ur te ningg wute qi pe kin nganye buagi unje wup kin te brequ nunduw. Ni nikin yembe ye wute ni yavi ir wi kin te ninde oyi nindiq pre.”
Di ni munene riri, “Beghi God nyamb bidiri riwo ye. Ni wase nimbiq di wase soqi wuyo wuso kin te yequ yequ te kin yequ.”
Quayi kiyi 24-pela pu te di yumbo urupui ris kin 4-pela pu te ni pombri ruso di God sia king pe nas ye te yumbui nyamb rirang. Di ni riri, “Te nganye, God nyamb bidiri riwo!”
Muq wuti iri sia king pe tende wand nand di nari, “Nungoqi ni ningg yembe ye wute buagi te wute nyamb kin di segi kin anene, nungoqi beghi God wune wumbig ye nungoqi ni nyamb wundivi viyo!”
Muq nge kutungu wute nganye buagi riri kin pugri, di ni riri kin te wuye roru mari kin pugri, di kimereg nari kin pugri, ni riri, “Beghi God nyamb bidiri riwo ye. Te pugri beghi Yumbui God Gre Nganye Kin ni king ningg nas. Beghi chumbuai bad, nei tuan bab, di ni nyamb yumbui beg. Te pugri Sipsip Wo ni ngam no kin ngeri te muq wundi pre, di nyumbueg ni nitaqi kin te sir wup pre. God ni chongo bidi yuwon nganye quan ti neri di puqum segi kin te new wuri naghe kin te new pre.” Chongo bidi quem kin yuwon nganye kin te God te wute yumbo ur tuquine puq men kin te.
Muq angelo ni nge ningg nari, “Wand ren ur ghand, ‘Wute Sipsip Wo ni ngam no kin mir te ningg ngam nirany rindi ye ni chumbuai rind rind ris ye’.” Di wand aye mune nari, “Wand ren te God ningg wand nganyene kin.”
10 Nge wand ren kutungu kin te ningg nge pombri ko ei angelo te yumbui nyamb girag ningg. Pudi ni nge ningg nari, “Nu puq yen wayequ! Nge nu temu ane yembe ye wutene, beghi nu nimand Jisas ningg wand simbe mand ye ni kin pugrine. God ei yumbui nyamb rang! Te pugri Jisas ni wand te Ququ propet kin wand wute simbe nindim ye ninde pu vindi.”
Wuti hos quem kin pe nas
11 Nge God nas kin tiqe ngim bi pu yequ gudoq di hos quem kin iri yenu guqoid. Wuti hos tende nandi ye ni nyamb te, “Wuti yembe yuwonne nand kin,” di “Yumbo nganyene puq nen ye.” Ni tuquine wute ir nawo di yeng nand ye. 12 Ni rar te wase nyungu kin pugri ti wuri di king hat nganye buagi ninde ngawu pe nare righe. Ni nyamb ire ninde ur pu vise di wuti iri nyamb te kin puate nei namb segi, nikinne ni nyamb te kin puate nei namb. 13 Ni chongo iri yavi pe mi naghe pre meti nowi kin neri naghe di ni nyamb te God Ningg Wand. 14 Ami God nas ye tiqe pe kin ni hos quem kin pe ninde dobu maru di chongo bidi yuwon nganye quem kin yuwon ye puqum segi kin mare maghe. 15 Di wuti hos quem kin pe nas ye ninde mim pe gri mame dobui yeng nand kin neyi ni, di mame tende pe tiqe buagi unje nap. Ni king botu ain pe yembe mindig kin nait nase te pugri ni gre quan nganye rise di tiqe buagi ninde si nambu yeru ye. Ni God Gre Nganye Kin ni wute umbo ker nuany di yembe neny kin te wain kin pugri wain yembe mindig kin sunyi pe nyinge nawo. [Sng 2:9]
16 Ninde chongo dobui pe di ninde muqodub pe wand ren ur pu rise,
“King buagi mingg king, di yumbui buagi mingg yumbui.”
17 Di nge guqod angelo iri nginy pe nar yenu di ni wapi buagi wam nyingraiq nyingraiq yeru kin te ningg quan kumone nari, “Wandi, God ni mir yumbui yembe nunduq kin pe ven nde wandi irepe wikur. 18 Te ei nungoqi king mingg som, ami mingg yumbui ni som, wute nyamb kin ni som, hos di wute hos pe mo ye ni som, di wute aye te wute nyamb kin di segi kin wute taq yemu di segi kin ni som te we.”
19 Muq nge umo yumbui dabo kin di qi pe kin king di nikin ami ane guqod. Ni irepene mikur di wuti hos quem kin pe nas ye di ni ami ane mege ningg. 20 Pudi umo yumbui di propet wandoqi nand kin ninde nyamb pe yumbo ur gre kin isis yembe nindiny ye te mat mase. Ni asi yumbo ur gre kin yembe nindiny ye te ningg ni wute umo yumbui ningg ur riteri kin te ningg puamb nuany di ni ningg ququ te yumbui nyamb miraw. Ni temi urupuine memare wase salpa ane pe tende memare maghe. 21 Di nikin ami te mame dobui wuti hos quem kin pe nandi ye ninde mim pe gri neyi ni kin tende pe ni mati, di wapi buagi rindi ni som te riq riq mir rimb.