17
Nyumbueg umo yumbui pe wus
Angelo mai rise kin mueq 7-pela pu mat rise ye te kin iri nandi nge ningg nari, “Ghandi ei nge nu ngimne nyumbueg ngimne yequ kin yumbo ur quan nganye puq wen ye wuye buagi pe wus kin ni te mai bei kew. Qi pe kin king nganye buagi ni ane segi segi rise kin yumbo ur brequ rind. Di qi pe kin wute nganye buagi ni ane yumbo ur brequ rind kin te ni wain me ngawu ghabe rind kin pugri.”
Muq Ququ gre ane nge puq negh di angelo nge neti ki di temu qi nyumo segi ye pe tende po. Tende nge nyumbueg ire ni umo yumbui ambo kin pe wus gudoq. Umo yumbui te ni God wand brequ nindig kin nyamb isis ninde ghimbi pe bre. Ni ngawu 7-pela pu di kom 10-pela pu. Nyumbueg te ni chongo ambo tengi pe ur mand kin wure righe. Ni gol, wet yuwon kin di juwanji wo yuwon kin nganye ninde ghimbi pe bre. Ni kap ire gol pe yembe munduw kin wuraq pu wus, di kap pe tende ni quayi ane segi segi rise kin yumbo ur di yumbo ur God nde rar pe brequ nganye kin ni yembe wundiny kin te bre pu rise. Ninde quenge pe nyamb ur pu rise, nyamb ren kin puate wute nei mamb segi:
Babilon nyamb yumbui kin; Wute buagi ngimne yeru kin ni puate; di Qi pe kin yumbo ur brequ aye ni kin puate.
Nge guqod kin nyumbueg te ni God ningg wute di wute Jisas ningg wand simbe mand ye ni yavi te wuq di ngawu ghabe rind.
Nge ni gudoq kin tende puayi nge quan nganye puye gad. Muq angelo ni nge ningg nari, “Nu pughe kin ningg puye guad? Nge nyumbueg di umo yumbui ngawu 7-pela di kom 10-pela kin tende wundi kin puate kitari riti ye. Umo yumbui nu guqoid kin te ni asi nas pudi muq segi. Di ni ngamo pre segi ye pe tende gri ei nowi ni di no mai niraq ye. Wute qi pe kin ni asi qi di yumbo buagi qi pe kin rise kin tende puayine ni nyamb wute ris ris te kin ris ye ni nyamb rise kin buk yumbui pe rise segi ye ni umo yumbui te ruqoind di puyene rind ye. Te pugri ni asi nas, muq nas segi, pudi otiwo munene nandi ye.
“Wand ren te wute yuwonne nei mamb tedi nei mimbiny kin tuqui. Ngawu 7-pela te rand 7-pela nyumbueg ni tende wus kin. 10 Ni mune king 7-pela te ningg anene yemu. King te kin 5-pela ni ir maghe pre, iri muq nas, di aye te nawi segine. Pudi ni nandi kin tende puayi ni musoqne nas ye. 11 Umo yumbui asi nas pudi muq nas segi ye ni king namba 8. Ni king 7-pela te ye iri mune nandi di ni no mai niraq ye.
12 “Kom 10-pela pu guqod kin te king 10-pela pu ni king ningg mas segine, pudi puayi ire ningg di ni umo yumbui te ane king ningg mas ye. 13 Ni puate irene ningg yembe mand te ni nikin gre di nyamb yumbui te umo yumbui meng ye. 14 Ni Sipsip Wo ane yeng mand ye, pudi Sipsip Wo ni nyinge nawo maghe ye. Te pugri Sipsip Wo ni yumbui buagi mingg yumbui di king buagi mingg king. Di wute ni ngam niram, nap mo di ni ningg yembe si mare segi yuwonne yembe mand ye te ni ane yemu.”
15 Muq angelo ni nge ningg nari, “Nu wuye guqod kin te ngimne nyumbueg ni tende wus, te wute ghimbi chongo isis, kantri, di wand tuan buagi kin. 16 Umo yumbui di kom 10-pela pu guqod pre ye te ni ngimne nyumbueg wen yambu mirew ye. Ni nyumbueg wen unje mipiq di umbo gawo omone si miraq wus. Ni ghimbi som te me di ninge wase pe mande. 17 Ren kin te God ni nei nem di puq men ei ni nari kin tuquine puq men. Te ningg bu ni rar nuqond ni wand taq mamb di ni king ningg mas kin gre te umo yumbui meng. Ni puq men ruso God ningg wand te tuquine righe. 18 Nyumbueg nu gudoq kin te tiqe yumbui king buagi qi pe kin ninde nambu mas kin te.”