16
Wute mai reny kin yumbo 7-pela pu dobu nganye ruwi kin
Muq nge wuti iri God ningg baj pe pu nari kutungu. Ni angelo 7-pela pu te ningg nari, “Wo, God wute mai neny kin mueq 7-pela pu te qi pe groq wand.”
Angelo namba wan te no ni mueq te qi pe groq naind. Di waserar yumbui yuqo quan kumo pati kin te wute umo yumbui ni ur ninde rise ye di ni ququ yumbui nyamb riraw ye ni waserar te rire.
Angelo namba tu ni te mueq te gherim pe groq naind. Di gherim tindaq wuso yavi wuse. Yavi wute mati kin ni yavi kin pugri, di yumbo buagi gherim pe kin riti.
Angelo namba tri ni te mueq te wuye ambri di wuye gid pe groq naind, di wuye buagi tinde ruso yavi rise. Muq angelo wuye yeng nuany kin ni nari kutungu. Ni nari, “God, nu yumbo ren ir kuawo kin te nu tuquine puq kuen, nu muq kuas di asi nganye kuas. Nu God yuwon nganye kin, te pugri nu yumbo ren pugri ir kuawo. Te pugri ni nu ningg wute di propet te mi yavi ir wughe bu ni oyi yavi kuem me. Ni yumbo nikin puq men kin tene mune materi.”
Muq nge alta oyi wund kutungu, di ni wuri, “Te nganye, Yumbui God Gre Nganye Kin, nu wute ir kuawo kin te nganyene di tuqui tuquine puq kuen.”
Angelo namba 4 ni te mueq te nginy pe groq naind, di nginy ni wase kin pugri wute nande namb kin gre rise. Nginy ni quan nganye wute nande namb, di ni God wute mai ren neny kin ni nyamb wand brequ rindig. Pudi ni yumbo ur brequ si rire yambu riri, di God nyamb rindiri riwo yambu riri.
10 Angelo namba 5 ni te mueq te umo yumbui nde sia king pe groq naind, di yumbo buagi ninde si nambu yeru kin te burpoq pe rise. Di wute yuqo quan nganye riraq sawo rit ki. 11 Di ni yuqo riraq di waserar rire kin te ningg God wam nas kin ni wand brequ rindig, pudi ni yumbo ur brequ rind kin te si rire yambu riri.
12 Angelo namba 6 ni te mueq Yupretis wuye ambri yumbui pe groq naind, di wuye tende kuse kin te ir gud omo kuso. Te ei king nginy nowi opu kin mandi kin ngim rise. 13 Muq nge ququ brequ temi ire pu oru gib mamb kin te guqod. Ni ghati yumbui nde mim pe, umo yumbui nde mim pe, di propet wandoqi nand kin ni nde mim pe gri meyi mi. 14 Ni Satan ningg ququ, ni yumbo ur gre kin isis bei mand. Di ni tiqe buagi te mo king buagi irepe mimar ei God Gre Nganye Kin ni ningg ngeri yumbui tende puayi yeng mand ningg.
15-16 Ni king buagi irepe mimar. Ni qi puch ire Arameik wand pe Armagedon puq munduw kin tende mimar. Di Yumbui nari, “Nei wamb yuwon, nge wuti nyungu kin pugri ei godo ye! Wuti nes pu nas di chongo buagi nare righe pu nas ye ni chumbuai nand. Te ei ni chongo omone no raqene yenu minyuw nati segi.”
17 Angelo namba 7 ni te mueq nginy tu pe tende groq naind. Di God ningg baj pe wuti iri sia king pe pu quan kumone nari, “Muq prene.” 18 Muq pris naghe, kimereg mari bir mas ruso di titwuye yumbui nganye naghe. Titwuye pugri kin qi pe ven nde naghe segine, ni quan nganye yumbui. 19 Tiqe yumbui nyamb kin ni mingine bir wus bid teri ire, di tiqe buagi aye bir ir righe. God ni Babilon nyamb yumbui kin te nei numbuw di kap ire new. Te wain God ni wute umbo ker nuany di yembe neny kin te new wuq. 20 Ailan buagi kring mo di rand ni yemu kin sunyi pe mune yemu segi. 21 Nginy tu pe ais 50 kilogram kin pugri ye wuye kin pugri wute nde ir ri. Mai wen te quan nganye yumbui di wute God wand brequ rindig.