15
Angelo 7-pela mai 7-pela ane
Nge yumbo aye yumbo wute nei mamb segi kin te bei wund kin ire God nas kin tiqe pe gudoq, te angelo 7-pela pu di mai 7-pela pu. Mai ren ne ruso pre di prene, te pugri mai ren ruso pre di God ni umbo ker nawo wute yembe neny kin te prene. Yumbo ren ni yumbui nganye di yuwon nganye. Di nge yumbo ninge guqod ni gherim glas kin pugri ti wuri ye te gib rimb. Ni wase ane irepene rise, di wute umo yumbui dabo kin di nikin ququ te ane nyinge ruwo maghe, di ni kin nyamb kin namba riteri segi ye ni gherim tende qunambe yeru. God ni hap neny rit rise, di Moses God ningg yembe ye wuti ni ningg yuwo te riri, di Sipsip Wo ningg yuwo riri:
“Yumbui God Gre Nganye Kin, nu yumbo yembe gudiny kin te quan nganye yumbui di yuwon nganye. Nu yumbo ur yembe gudiny kin te nganyene di tuquine yembe gudiny, nu king kuas kuas te kin kuas ye. Yumbui, wute buagi nu wune rumbuw di nu nyamb yumbui rew. Te pugri nu irine nu yuwon nganye. Tiqe buagi rindi nunde rar pene nu yumbui nyamb riraw ye. Te pugri nu yumbo ur tuquine kin yembe gudiny ye te raqe ruso pre.”
Wute yuwo riri kin te guqod pre, rar kat di God nas kin tiqe pe God ningg baj sel pe kin ni rum ire quan nganye uny kin te bi wuso. Di angelo 7-pela pu ni mai 7-pela pu rise ye te God ningg baj pe pu mare meyi mi. Ni chongo ti meri kin mare maghe di mand pe kin yumbo gol pe yembe mindiny kin mand pe mawo righe. Muq yumbo 4-pela God nde rar pe ris kin ire ni angelo 7-pela mueq 7-pela gol pe yembe mindiny kin te wem. Mueq pe tende God nas nas te kin nas ye ni wute umbo ker nuany di mai neny ye te mueq pe bre pu rise. Di God ningg baj pe tende wase soqi bre, di wase soqi wen te God ningg ti di gre tende pu wundi. Di wute God ningg baj pe tende mar mo tuqui segi. Te tene ruso ruso angelo 7-pela ni mai 7-pela mare mandi kin te prene, di ni mar mo kin tuqui.