13
Di ghati yumbui ni gherim pe jiji dabo yenu.
Umo yumbui dabo kin gherim pe nowi ni
Di nge umo yumbui dabo kin iri gherim pe nowi ni guqoid. Umo yumbui dabo kin te ni kom 10-pela pu di ngawu 7-pela pu. King hat 10-pela pu kom pe tende rise, di ninde ngawu pe tende God wand brequ nindig kin nyamb ur pu rise. Umo yumbui nge guqoid kin te ni pusi yumbui ire lepat puq munduw kin te gib namb. Pudi ni si di nyinge suramb te bea te kin pugri suq dobui, di ni mim te laion mim kin pugri. Ghati yumbui ni umo yumbui te nikin gre neng, sia king ni te te neng, di ni mune king ningg nas. Umo yumbui ni ngawu iri te pend pu nase gib namb, pudi pend kin te mune quari rimb pre. Wute buagi qi pe kin ni nei kumo rimb di umo yumbui tende dobu ruru. Wute ghati yumbui te yumbui nyamb mirang te pugri ghati yumbui ni umo yumbui te gre neng. Di ni umo yumbui te anene yumbui nyamb mirang di mari, “Wuti iri umo yumbui kin pugri segi. Wuti iri ni ane yeng mand tuqui segi.”
God ni umo yumbui te rar nuqoind bijeyi nase kin wand isis nand, God wand brequ nindig di ni nyamb yumbui vise ruso irew 42-pela pu nawo. Ni wand isis nand di God wand brequ nindig. God nyamb di ni nas kin sunyi nyamb te unje niping di wute tende ris kin ni nyamb unje nipiny. Ni God te wute ane yeng rind di ni nyinge nawo righe kin gre rise. Di God ni rar nuqoind wute tit buagi, wute ghimbi chongo isis kin buagi, wand tuan buagi, di kantri buagi ninde nambu yeru kin gre nateri. Wute buagi qi pe kin ni umo yumbui te yumbui nyamb rirang ye. Te wute ni nyamb Sipsip Wo nati kin ni ningg buk yumbui wute ris ris te kin ris ye ni nyamb rise kin buk pe rise segi ye. Te asi nganye qi di yumbo buagi rise segine kin tende puayine ni nyamb tende rise segi.
Wute rutungu kin tuqui te ni ange ruaq ei wand ren rutungu. 10 Wuti iri ni no taq yenu, te ni no taq yenu ye. Wuti iri ni mame dobui pe mi nati, te mame dobui pe ei mi nati ye. Ren kin ruwi te God ningg wute ni waghine ei mai te rire di God nei rimbig kin te rit rise gre.
Umo yumbui qi pe nowi ni
11 Muq nge umo yumbui aye pugri kinne mune qi pe gri nowi ni guqoid. Ni kom teri rise, sipsip wo te kin pugri, pudi ni ghati yumbui kin pugri wand nand. 12 Ni umo yumbui dabo kin asi ye nawo nandi kin ni ningg gre nateri di ninde nyamb pe ni gre tende pe yembe nand. Ni buid nap ei qi di wute qi pe ris kin ni umo yumbui ye nawo nandi kin ni mame pe pend mowi kin mune quari rimb pre ye te yumbui nyamb rirang. 13 Di ni yumbo ur quan nganye gre kin bei nand. Ni wute nde rar pene nari wase nginy tu pe pu qi pe kuti kui. 14 Umo yumbui ye nawo nandi ye ni gre neng di ni nde nyamb pe yumbo ur gre ye ren yembe nindiny, pugri bu ni wute qi pe kin wandoqi nindiny. Ni wute simbe nindim ei umo yumbui ye nawo nandi ye ni mame bidi pe mi pudi nas ye ni te ququ ire yembe nunduw ei ni nyamb yumbui nateri. 15 Ni umo yumbui ye nawo nandi kin ni ningg ququ te quipi new ei ni wand wund di wute ni yumbui nyamb rirang yambu riri kin te puq neny riti kin gre rise. 16 Ni wute buagi, wute nyamb kin, wute nyamb segi kin, wute yumbo quan rise kin, wute yumbo quan rise segi kin, wute taq yemu di segi kin te buid nipiny ei ninde si tuan pe o quenge pe ni ur ire wuse. Ni yumbo ren kin anene puq nen. 17 Ni puq nen ei wuti iri ni ur te wuse segi tedi ni yumbo wong nand o yumbo wute nem wong mand tuqui segi. Ur wen te umo yumbui te nikin nyamb o ni nyamb nikin namba.
18 Ren te wuti nei yuwon kin rise tedi nei namb tuqui. Wuti iri ni nei quan kumo rise te ni umo yumbui dabo kin ni namba nikin puate te nei namb ye tuqui. Te pugri namba ren te wuti iri ni kin nyamb kin namba. Namba ren te 666.