12
Nyumbueg di umo yumbui ane
Yumbo yumbui nganye di yuwon nganye yumbo wute nei mamb segi kin te bei wund ye te nginy tu pe ruwi. Nyumbueg ire, ni nginy chongo kin pugri wuri naghe di irew ninde nyinge pe wuse. Di tomnji 12-pela pu king hat kin pugri ninde ngawu tiqe mase. Ni wo ane wus, wo wure ningg tumo di yuqo wuti wuri wuri. Muq yumbo ur aye wute muqond nei materi kin te mune nginy tu pe ruwi. Ghati yumbui ambo kin mune guqoid. Ni ngawu 7-pela pu, kom 10-pela pu, di king hat 7-pela pu ninde ngawu wam ris. Ninde tumo pe ni tomnji puch teri ire kin ire te nambui nginy tu pe pu qi pe ir mi maghe. Ghati yumbui te ni wute wo wure ningg tumo pu wus kin ninde tumone yenu ei ni wo wure di ni wo te nat ne. Ni wo te quayi wo wuri wundi, di ni ei botu ain pe yembe mindig kin te nait nase, te pugri ni gre quan nganye rise di tiqe buagi ninde si nambu yeru ye. Pudi ni wo te meti nowi God di ninde sia king pe newo no. Nyumbueg te wu wuse qi nyumo segi ye pe sunyi God nupuw ruso kin tende wuso wus. Ni tende sabi munduw yuwon pu wus ruso nginy 1,260-pela pu wuwo.
Di nginy tu pe yeng ire wes wuyo. Maikel di nikin angelo ane ni ghati yumbui nde yeng mare mondo. Di ghati yumbui oyi mune nikin angelo ane yeng mare mandi. Pudi ni gre segi di God nas kin tiqe pe ni sunyi rise segi. Ghati yumbui te qi pe memeri nati ni. Ghati yumbui nen te ghati asi nganye nas di ni ququ brequ mingg yumbui o Satan puq mindig kin te. Ni wute buagi qi pe kin puamb nuany yumbo ur brequ rind. Ni di nikin ququ brequ ane God nas kin tiqe pe pu qi pe memare mati mi.
10 Muq nge mune mim ire quan kumone God nas kin tiqe pe pu vindi kutungu di viri, “Muq beghi God ni beghi mune nitamu pi pre. Ni gre te raqene bei nand di ni king ningg nas. Di Kraist, wuti ni naip no kin, ni nyamb yumbui nganye nateri. Te pugri wuti beghi mand unje rip ye te bur di bogisumb beghi God nde rar pene simbe nand ye ni mi naghe no pre. 11 Beghi mand te Sipsip Wo nde yavi pe gre riteri di ni ningg wand simbe rind kin yumbo ur tende pe ni nyinge ruwi naghe. Ni qi pe yuwon pu ris kin te ningg quan nganye nei rimb segi, ni veri rar ruqond ni mamb riti. 12 Pugri bu God nas kin tiqe di nungoqi tende pe was kin nungoqi chumbuai wand! Pudi qi di gherim pe nungoqi mai wuqond ye. Te pugri ququ brequ mingg yumbui ni nungoqi nde naghe nondo. Ni umbo ker quan nganye bre pu rise, te pugri ni nei namb ni wute wandoqi nindiny kin ngeri te dobui segi.”
13 Ghati yumbui ni nei namb ni qi pe mi nati ni pre, pugri bu ni nyumbueg quayi wo wuri wundi kin te bub niraq. 14 Nyumbueg te ni nimbraqe wapi wubquru nimbraqe kin pugri ye te teri mew ei ni tende pe nyingraiq wuso. Ni wuso sunyi God nupuw ruso kin qi nyumo segi ye pe tende wuso wus. Ni tende yuwonne wus ruso ber teri ire pu di ire cham, di ghati ni brequ nunduw tuqui segi. 15 Muq ghati te ni wuye minyar nand wuye ambri kin pugri nime kuse kuso ei nyumbueg te niraq no. 16 Pudi qi nyumbueg te ghav wunduw. Qi ni bir wus di ghati yumbui wuye minyar nand ambri kin pugri gudo kin te qi pe kughe kuso. 17-18 Muq ghati yumbui ni nyumbueg te umbo ker nuaw di yeng nare ni wo aye tende no, te wute God ningg wand irepene rutungu di Jisas ningg wand te rit vise ye.