11
God te wute temi wand simbe mand ye
Muq nge nyumo kamo iri yumbo tuqui pap kin gib namb ye te megh di simbe mindigh, “Yo, God ningg baj di alta te ane tuqui ghap. Di wute tende rikur God yumbui nyamb rirang kin te manyi ghand. Pudi imb dabo kin te si raq, te pugri imb dabo kin te wute Juda segi kin ni te. Ni irew 42-pela pu tiqe yumbui God te nyinge muaq wughe ninde si nambu yequ. Di nge wute nge te temi wand mare mo simbe mand ye te gre kem di ni propet kin wand mare mo simbe mand ruso nginy 1,260-pela pu mawo. Di ni yivany kin chongo mare righe.”
Wute temi men ni Yumbui qi ninde si nambu wuse kin ninde rar pe yemu. Te kin te nyumo oliv temi te di lam mawo ris kin yumbo teri. Wute ninge wute temi men unje map ningg, tedi wase ninde mim pe gri kuyi di ni veri te namb. Wute ni unje map ningg, tedi ni oyi pugri ei mati ye. Wute men ni nginy tu imb mawo kin gre rise. Ni puq men ei ni propet kin wand simbe mand kin puayi wuye wundi segi. Di ni wuye mitinde kuso yavi kuse di qi pe mai isis nikin nde nei pe mi riyi kin gre rise.
Ni God nde pu wand matevi kin te simbe mand ye te pre kin tende puayi umo yumbui dabo kin ngamo pre segi ye pe tende gri wuwi wi kin te wundo, ni gre te nyinge wam righe di wi mati ye. Ni mati di tiqe yumbui ire Sodom di Isip kin pugri puq munduw ye te tiqe asi nikin Yumbui kruse pe mi nati kin pe tende ngimne mase. Nginy temi ire pu di aye cham ane pu ni pugrine mase. Ni mase wute ghimbi chongo isis, wute tit buagi, wand tuan buagi, di kantri buagi kin mandi muqond, di mare mo mawo yemu segi puq mand. 10 Wute qi pe kin ni wute temi men mati kin te ningg chumbuai rind. Ni mir rind, yuwo riri di oyi oyi kimand chumbuai rindiny ningg yumbo reny. Te pugri propet temi ni wute qi pe ris kin te yuqo quan kumo meny.
11 Pudi nginy temi ire di aye cham te mo pre, wute mas kin quipi te God nde pu nandi ninde nar no di ni mune mes mewo teti pu yemu. Di wute ni te ruqond kin ni quan nganye wune rimb. 12 Muq wuti iri God nas kin tiqe pe pu quan kumone nari rutungu, di ni nari, “Ren wowi wi.” Di ni veri yeru ruqond ruqondne ni temi wuye quari pe mar mo God nas kin tiqe pe mewo mo. 13 Tende puayine titwuye yumbui naghe di tiqe yumbui ni baj puch 10-pela kin ire te bir ir righe. Wute 7 tausen kin pugri ni titwuye te ningg riti. Di wute ris kin ni wune rimb di God wam nas kin nyamb yumbui reng.
14 Mai namba tu te pre, di mai namba 3 mune brequne wundi ye.
Biugel namba 7
15 Angelo namba 7 ni te biugel mune piq nuqoind di nge wute quan mari kin pugri God nas kin tiqe pe pu rindi kutungu di mari, “Qi wen ni muq beghi Yumbui di Kraist wuti ni naip no kin ninde si nambu wuse. Di ni ei king ningg nas nas te kin nas ye.” 16 Di quayi kiyi 24-pela pu God nde rar pe nikin sia king pe mas ye ni quenge qi pe mi maghe mo di God yumbui nyamb mirang. 17 Ni mari, “Yumbui God Gre Nganye Kin nu muq kuas di asi nganye kuas. Nu non gre yumbui nganye bei guad di yumbo buagi nunde si nambu rise, pugri bu beghi nu chumbuai buduw. 18 Wute nu yumbui nyamb miraw segi ye ni umbo ker mawo, pudi nu wute ker kuany kin te rindi. Nu wute mati kin te ir kuawo ye di nunon yembe ye wute, te propet, ni oyi gudim kin ngeri te rindi pre. Nu ningg wute yuwon ye, te wute nu nyamb wune mimbiny ye, te wute nyamb yumbui kin di nyamb segi kin, oyi gudiny kin ngeri, di wute qi unje mipiq kin unje kuap kin ngeri te muq wundi pre.”
19 Muq God ningg baj ni nas kin tiqe pe kin te bi, di God ningg baj mingi tende God Moses ane wand taq mamb kin wand rise ye bokis tende wus gudoq. Di tende pu pris naghe quan kumone riri, kimereg naghe, titwuye naghe, di ais wuye kin pugri quan ir wi.