10
Angelo di umo chongo kin buk woju
Muq nge angelo gre kin aye iri God nas kin tiqe pe pu nati ni guqoid. Ni wuye quari mingi nandi di eirdab ninde ngawu tiqe kuse kuse gudo gudi. Ni quenge te nginy kin pugri, di ni nyinge pe ti quan nganye wase kin pugri ti riyi. Ni buk woju umo chongo pe yembe munduw kin ire nitiq wuse, di buk te bure pu ninde si pe wuse. Ni nyinge nganye gherim pe nawo di nyinge qaqi qi pe nawo. Di ni quan kumone nari, di ni nari kin te laion nari kin pugri. Ni nari kin tende puayi kimereg 7-pela ni wony te riri wand simbe rind. Ni wand simbe mand kin tende puayi nge ur gad ninggne, pudi mim ire God nas kin tiqe pe pu vindi kutungu, ni viri, “Kimereg 7-pela pu wand simbe mand kin te suqo ghare di ur ghand wayequ.”
Muq angelo gherim pe di qi pe yenu guqoid kin ni si tuan God nas kin tiqe pe tiq neq wuyo. Di ni wuti nas nas te kin nas ye, wuti nginy tu di yumbo buagi nginy tu pe kin yembe nindiny ye, qi di yumbo buagi qi pe kin yembe nindiny ye, gherim di yumbo buagi gherim pe kin yembe nindiny ye ninde nyamb pe wand taq namb di ni nari, “Muq munene ghimbi pawo segi ye. Pudi angelo namba 7 ni te biugel piq nuqoind ningg tumo kin tende puayi God ningg wand yuwon ye suqo pu rise kin te raqe ruso ye. Te ni nikin yembe ye wute propet simbe nindim kin pugrine puq ren.”
Muq mim God nas kin tiqe pe pu kutungu kin te mune simbe vindigh, “Yo, buk woju puaq pu angelo gherim di qi pe yenu kin ninde si pe wuse kin te taqwi.” Muq nge angelo te ninde ko di pengu gidig ei nge buk woju te negh. Ni nge simbe nindigh nari, “Taqwi di yaq. Ni nu umbo puq weny brequ kuse, pudi mim pe te ni quan nganye nyong rimb, gimeti nyoq kin pugri.” 10 Nge buk woju te angelo nde si pe pu kitaqwi di kaq. Mim pe ni gimeti nyoq kin pugri nyong wumb, pudi kaq wughe pre nge nde umbo pe kin grine rise. 11 Muq nge simbe nindigh, “Muq nu mune wute ghimbi chongo isis, kantri, wand tuan di king nganye buagi nde yumbo otiwo ruwi kin te ningg simbe ghand.”