9
God ni nikin te wute nap ruso ye
Nge wand simbe gad kin te nganyene te pugri Kraist nge nde nas di nge ninde kas pugri bu nge wandoqi gad segi. Ququ Yuwon Ye nge nde umbo pe simbe nindigh te pugri nge wandoqi gad segi. Di nge wand simbe gad kin te nge wute Israel kin quan nganye nei gibiny kin te ningg simbe gad. 2-3 Nge wute Israel kin, te wute tit nge gadi kin ni Kraist dob reng kin, ni ningg nge quan nganye yivany kare, di nge umbo quan nganye mai kuyo! Nge ni ningg quan nganye nei gab di te kin ningg nge ni ghav gidiny God pengu gidig. Di nge nei gab kin nge ei God nde rar pe unje kap di ninde nyamb pe nge yembe negh, di ni wayequ. Pudi te tuqui segi. Nungoqi God Israel yuwon nuany kin ren nei wumbiny: Ni nari ni God ningg wo ningg ris, di ni ti yumbui te bei neny. Ni nap ruso nikin te wute ningg ris, di Moses nde gri ni lo neny. Ni God ningg baj pe yumbui nyamb rirang kin yumbo ur tuquine puq ren kin te bei neny. God nari ni yuwon nuany di ghav nindiny ye. Koku nyamb yumbui kin Abraham, Aisak di Jekob ni Israel mingg wute tit pe gri mandi di Kraist, wuti nganye nas kin, ni Israel mingg wute tit pe grine nandi. Kraist ni yumbo buagi ren ni nde si nambu rise, di ni God di ni irine ni nyamb bidiri riwo riwo te kin rise! Ren kin te nganyene.
Wute Israel kin ni buagi ane God te wute ningg ris segi, ninge ni dob reng. Pugri bu God ni asi nari Israel kin wute buagi te ni te puq nand kin te ningg wandoqi nand puq bad tuqui segi. Abraham ningg kuqo buagi ane ni nikin kuqo nganye segi, pudi wute God nap ruso Abraham wo ningg ris ye tene. God Abraham ningg nari, “Aisak nde gri ei nu nuqo buagi nge kari kin te ris.” [Stt 21:12]
Te kin te Abraham nikin kuqo buagi ane te God ningg wo ningg ris segi. Pudi wute asine God nari Abraham ningg wo ningg ris ye puq nand kin tene Abraham ningg kuqo nganye. Te pugri God ni yumbo puq nen puq nand kin te ningg wand taq namb di nari, “Nginy nen kin tuquine otiwo mune gadi di Sara quayi wo iri wuri wundi.” [Stt 18:10,14]
10 Di tene segi. Te pugri Rebeka ni Juda mingg kuqo Aisak teri rise di ni quayi wo temi temi wure wundi. 11-12 Pudi ni yumbo ninge oghi o brequ yembe mindiny segine, God ni iri naip no pre. God ni pugri puq nen ei bei nand te pugri ni nikin nde nei pene wute nap ruso ni ningg wo ningg ris. Pugri bu ni Rebeka simbe nunduw nari, “Nu wo kiseyu ni kiqam ningg yembe ye wuti ningg nas ye, di nikin kuqo mune pugrine.” God ni asine puq nand pre muq ni mas, di puq nand pre ni yumbo oghi kin o brequ kin yembe mindiny ei nei bab te pugri God nikinne wute nap ruso di ngam nirany, di ni yumbo ur yembe rindiny kin te ningg segi. [Stt 25:23]
13 Ren kin te God ningg wand buk pe rise kin ane tuquine: “Nge Jekop kaip no di nge te wute buagi mingg kuqo ningg nas pudi Iso segi.” [Mal 1:2-3]
14 Muq beghi pughe puq ei bad? God ni wute ninge yuwon nuany di ninge segi kin te ningg unje bri nap? Yewo, pugri segi! 15 Te pugri asi God ni Moses ningg nari, “Nge wute pughe ye yawo kutony yawo kuregh kin tene yawo kutony di wute pughe ye yuwon kuany ye puq gad kin tene yuwon kuany ye.” [Kis 33:19]
16 Pugri bu yumbo ren kin te wute nde nei pe pugri ningg mari o puq men segi, pudi God nikin nde nei pene wuti pughe ye yawo nitong kin tene yuwon nuang. 17 Te pugri God ni Moses Isip mingg king Pero nde tiqi nundog no di nari, “Nu king ningg kuas kin puate te pugri, nu king ningg ghas ei God ni gre te bei nand di wute buagi qi pe kin ni nei rimb God irine ni God nganye.” [Kis 9:16]
18 Pugri bu muq beghi nei bab te pugri God wute yawo nitony yawo gureg kin tene yawo nitony, di wute pughe ye nei imb nuany yawo gureg di God nei rimbig yambu riri kin tene nei imb nuany.
19 Muq nungoqi kin iri nge pengu ndigh ghari, “God ni pugri puq nen tedi pughe kin ningg God ni wute ni ningg wand rutungu segi kin te ningg ker nawo? Nungoqi pugri ei nei wamb te pugri, God ni wuti iri yumbo ninge puq nen ningg nari, tedi ni yambu nari ye tuqui segi.” 20 Pudi nu wutine, pughe kin ningg nu God wand sange gudig? Muq nge asi Aisaia simbe nand kin wand ire simbe gad. Ni nari, “Wuti iri qi os ire yembe nunduw, di os wuti ni yembe nunduw kin ni ningg wuri, ‘Pughe kin ningg nu nge pugri yembe gudigh?’ Ni puq wund tuqui segi.” [Ais 29:16; 45:9]
21 Wuti os yembe nunduw kin nikin nde nei pene qi nitaqwi os yembe nunduw ye tuqui, di qi puch ire ningg ni os teri yembe nindiny. Ire nikin mir wase nawo kin, di ire mueq mir yumbui kin yembe mindiny kin tende puayine mir mawo ye te yembe nunduw. 22 Muq te kin pugrine, God ni wute umbo ker nuany kin te bei nand di ni gre te bei nand ningg. Ni wute umbo ker nuany di brequ nindiny yamb tumo. Pudi ni brequ nindiny segine ni waghine ghimbi pu nas. 23 Ren kin pugrine ni beghi yawo nitong di ni ti yumbui te beghi bei nengu. Ni asine beghi ninde ti yumbui pe pas ningg nei namb pre. 24 Te beghi Juda kinne segi, pudi Juda segi kin anene ni beghi ngam nirangu. 25 Ren kin te ni buk Hosea pe ni wute Juda segi kin te ningg simbe nand, di ni wand ren simbe nand,
“Wute pughe ye ni asi nge te wute segi, te muq ni ‘nge wute’ puq gidiny. Wute pughe ye asi nge yawo kirany righe segi ye te, muq ‘nge quan nganye yawo kirany righe ye’ puq gidiny. [Hos 2:23]
26 Muq wute mari, ‘Israel nungoqi God ningg wute segi.’ Pudi otiwo di mari ‘Nungoqi God nas nas te kin nas ye ni ningg wo’.” [Hos 1:10]
27 Pudi Aisaia Israel mingg simbe nand nari, “Piyi Israel kin wute gherim jiji kin pugri nganye buagi nganye ris, pudi God ni misoqne nateri ye. 28 Te pugri Yumbui ni brequne ngeri ire ningg wute buagi Israel mingg qi pe kin ir nawo di yembe neny ye. Ni brequne puq nen, ghimbi nawo segi ye.” [Ais 10:22-23]
29 Yumbo ren kin ningg Aisaia asi nari, “Yumbui gre nganye kin ni wute beghi nde tiqe pe kin te yembe neny, pudi ninge si nare ris ye. Ni pugri puq nen segi tedi beghi tiqe yumbui Sodom kin pugri di Gomora kin pugri buagi ane brequ nindiny di ninge ris segi.” [Ais 1:9]
Pol Israel ningg God temi wand
30 Pugri bu muq nge simbe gad ye te nei bab ye tuqui. Beghi nei bab te pugri wute Juda segi kin ni God nde rar pe tuquine ris ningg ngim meri rit segi, pudi ni God nde rar pe tuquine ris pre. Te pugri ni Kraist nei rimbig, pugri bu God nari ni God nde rar pe tuquine ris. 31 Muq Israel ni God nde rar pe tuquine ris ningg buid rip, Moses ningg lo buagi te rit rise gre di riri ni tuquine ris, pudi ni God nde rar pe tuquine ris segi. 32 Ni God nde rar pe tuquine ris segi ye puate te pugri: Ni God nei rimbig di te kin ningg ni God nde rar pe tuquine ris kin te puq ren segi. Pudi ni riri ni lo wuri kin pugrine pu ren ei ni God nde rar pe tuquine ris. Ni Kraist kruse pe nati kin wand te yambu rireny kin te ningg ni wet pe gureq ruso kin ane tuquine. 33 Ren kin te wand buk pe rise kin ane tuquine,
“Te wuqond! Nge wet iri wute nyinge rip yeru di pombri ruso kin Sion tiqe yumbui pe tende kowi nas. Wute riri wet te ni ghav nindiny ye puq rind kin ni nyinge rip yeru di ir righe segi ye, te pugri God ni ghav nindiny di God nde rar pe tuquine ris.” [Ais 8:14; 28:16]