8
God ningg Ququ nari kin pugrine was
Pugri bu muq wute Kraist Jisas riti nowi kin te God nari ni unje rip segi, di ni yembe neny segi. Te pugri beghi Kraist Jisas peti nowi kin te ningg Ququ Yuwon Ye nde gri beghi yumbo ur oghi ye pe pas, di ni beghi yumbo ur brequ di pati kin gre tende puaq nundumu pre. Te pugri yumbo ur brequ ghimbi pe puq pen kin ni quan nganye gre rind, di lo nyinge wuwo righe kin tuqui segi. Pugri bu God ni kuwonyimi irine nas ye te beghi ningg sambro nase. Ni tiqi nundog nandi di ni oyi wuti yumbo ur brequ nand kin pugri nati. Te kin ningg ni beghi yumbo ur brequ ghimbi pe puq pen yawo guregu kin te nyinge nawo righe. Ni pugri puq nen ei beghi yumbo ur brequ ghimbi puq ren yawo kureny kin te si pare di God ningg lo tuquine kin wuri ye pugrine puq pen. Di yumbo ghimbi puq ren yawo kureny kin te God ningg Ququ nari kin te ei puq pen.
Wute ni yumbo ur brequ nikin ghimbi puq ren yawo kureny ye, ni nei te yumbo ghimbi pe quan nganye puq ren yawo kureny kin tende rise. Pudi wute God ningg Ququ nari kin pugrine ris ye ni nei te yumbo Ququ Yuwon Ye nari kin tene puq ren kin nei rise. Pugri bu wute ni nei yumbo ghimbi puq ren yawo kureny kin tende rise ye ni te kin ningg God ane ris segi; di wute God ningg Ququ nde nei pe ris ye, God nari ni ris di ni umbo yuwon pu kuse ye. Di wute ni nei te yumbo ghimbi puq ren yawo kureny kin te nei rimbiny ye ni God ningg veri. Te pugri ni God ningg lo te kin pugrine puq ren segi, di piyi ni God ningg lo wuri kin pugrine puq ren yawo kureny pudi puq ren tuqui segi. Wuti yumbo ghimbi pe puq nen yawo gureg kin ni yumbo God chumbuai nand ningg puq nen kin tuqui segi.
God ningg Ququ nungoqi nde nas tedi nungoqi ni nari kin pugrine puq wen. Pudi muq nungoqi ghimbi yumbo puq ren yawo kureny kin tende was segi. Te pugri wute pughe ye God ningg Ququ Kraist tiqi nundog nandi ye te ni nde nas segi ye ni Kraist ningg wute segi. 10 Di Kraist God ningg Ququ nde gri nungoqi nde nas, pudi nungoqi ghimbi pe anene wati ye. Pudi wabe gri nungoqi was ye, te pugri God nungoqi ni nde rar pe tuquine nuaqu was. 11 Di God wuti Jisas nati pre mune nindingi newo kin ni ningg Ququ nungoqi nde nas, di ni Kraist nati pre mune nindingi newo kin pugrine ni ningg Ququ nungoqi nde nas kin ni nde gri otiwo nungoqi ghimbi te riti pre mune nindiri riwo.
12 God ni beghi nirangu, pugri bu muq nge mand, beghi God ningg Ququ nari kin pugrine ei puq pen. Beghi yumbo ghimbi puq ren yawo kureny kin te puq pen wayequ. 13 Te pugri nungoqi yumbo ghimbi puq ren yawo kureny kin te puq wen tedi nungoqi God ane was was te kin was segi ye. Pudi God ningg Ququ nari kin pugrine puq wen di yumbo ur brequ yembe wundiny kin te nyinge wawo righe, tedi God ane was was te kin was. 14 Wute God ningg Ququ nari kin pugrine ris ye ni God ningg wo. 15 Te pugri Ququ God neuq ye te ningg asi ni nungoqi yembe neuq puq nand kin te ningg nungoqi wune wamb ningg neuq segi. Pudi Ququ nde gri nungoqi God ningg wo ningg was di Ququ ningg gre pe nungoqi wari, “Wuyi! Nge wuyi!” 16 God ningg Ququ ni beghi ningg ququ te ane irepe mas di ni beghi ququ te simbe nindig te pugri beghi God ningg wo. 17 Muq God ni beghi nikin wo ningg nuamu pas, pugri bu God ni nikin wo yumbo yuwon ye nuany rise kin te anene pateri ye. Di God ni Kraist te yumbo nuang rise kin te anene pateri ye. Pugri bu ni Kraist mai reng kin pugrine ei beghi mune mai rengu ye. Beghi mai pare tedi God otiwo nari di wute Kraist nyamb rindivi viyo kin pugrine God mune beghi nyamb nindiri riwo ye.
Otiwo God beghi yuwon nuangu ye
18 Te pugri nge ren kin ningg nei gab di kari, muq mai pare kin di yumbo yuwon kin otiwo God nengu ye te ane tuqui pap tedi pari mai musoqne pare pudi yumbo God nengu kin te quan nganye nengu ye. 19 Yumbo buagi nginy tu pe di qi pe kin God yembe nindiny ye te God ni wute pughe ye nikin wo ningg ir nawo kin te bei nand ruqond ningg ghimbi ruwo pu rise. 20 Te pugri qi di yumbo buagi God yembe nindiny kin te brequ rise ye, te nikinne puq ren segi, pudi Adam unje nap bu God nari yumbo buagi brequ rise. Pudi God nikinne mune nari, 21 te pugri nginy iri ningg di yumbo buagi tinde ruso di mune riti di sigh rimb segi di God ningg wo quan nganye yuwon pu ris kin pugrine rise ye.
22 Beghi ren kin nei bab te pugri, asi nganye pu rindi muq ven nde puayi yumbo God yembe nindiny kin ni mai riraq riraq ris. Ni mai riraq kin te wute wo pe ruso kin ane tuquine. Ni yuqo riraq di riri ni brequne wo te rire rindi ei yuqo te pre. 23 Pudi yumbo God yembe nindiny kin tene yuqo riraq riri riri yeru segi, beghi anene. God beghi Ququ Yuwon Ye nengu pre di otiwo yumbo aye te nengu ye. Pugri bu beghi mune pugrine, God beghi nikin wo ningg nuamu pas di beghi ghimbi anene nateri yuwon pu rise kin te ningg yuqo piraq pari pari ghimbi pu pas. 24 Te pugri God beghi ghav nundug di ni nde rar pe yuwon pu pas pre, di tende puayi pu rindi muq God beghi ghimbi ane nitamu pi kin te ningg ghimbi pu pas. Pudi yumbo buqod pre kin te ningg mune ghimbi pu pas tuqui segi, te pugri wuti yumbo ghimbi nuany kin te nuqond pre tedi mune ghimbi nuany kin tuqui segi. 25 Pudi beghi yumbo pateri segine di nei bab yumbo te rindi ye bu te ningg ghimbi pu pas.
26 Te kin pugrine Ququ Yuwon Ye ni beghi mai rindi di God nari kin pugrine pas tuqui segi kin tende puayi beghi ghav nundug. Ni beghi ghav nundug kin te pugri: Beghi yumbo pughe kin ningg God pengu bidig kin te nei bab segi, pudi Ququ Yuwon Ye nikinne ni beghi nde nyamb pe yivany ane God pengu nindig ei beghi ghav nundug. Te wuti iri puq nen tuqui segi. 27 Di God, ni beghi umbo nuqond di nei namb, Ququ Yuwon Ye ni pughe gri God beghi ghav nundug ningg nari kin te nei namb, te pugri Ququ Yuwon Ye ni wute God nei rimbig kin ni nde nyamb pe God beghi pughe gri pas ningg nari kin te ningg God ane wand.
God ni beghi yawo nirangu righe kin te bei nand
28 Di beghi nei bab te pugri mai di yumbo buagi wute God yawo rirang righe kin di wute God nikin nei pene nap ruso pre kin te ninde rindi ei tende pe God ni ghav nindiny di yuwon pu ris ningg. 29 Te pugri God ni wute pughe ye ni te wute ningg ris kin te asine nei namb pre. Di ni asine yumbo ur yuwon ye yembe rindiny kin te God ningg wo ni yumbo puq nen kin pugrine puq ren ye te ningg nap ruso pre. Ni puq nen ei Jisas kiseyu ningg nas di beghi ni kiqam ningg pas. 30 Di God wute nap ruso kin te ngam nirany, di wute ngam nirany kin te puq neny ninde rar pe tuquine nganye ris, di wute ninde rar pe tuquine nganye ris kin te yuwon pu ris di Kraist yumbui nyamb nirang kin pugrine ni mune yumbui nyamb nirany.
31 Muq beghi yumbo ren kin ningg pughe puq ei bad? God ni beghi ghav nundug, pugri bu wuti iri beghi nyinge nuamu paghe ye tuqui segi. 32 Ni kuwonyimi te yawo ndig di nowi nas segi pudi beghi buagi ane ningg ni nandi di mi nati. Pugri bu beghi nei bab te pugri ni beghi yuwon nuangu ningg di yumbo aye ren ningg ghav nundug ye. 33 Wuti tughe ei God simbe nindig nari wute God nap ruso ye te yumbo ur brequ rind ye puq nindiny? God nikinne nari ni unje rip segi ninde rar pe tuquine nganye ris. 34 Wuti iri ni God beghi yembe nengu ningg nari ye tuqui segi. Te pugri Kraist Jisas irine ni beghi mai puaq nand ningg nati, pudi mune nes newo nas. Di God nde si tuan pe opu yenu, di ni beghi nde nyamb pe God temi wand ei God beghi ghav nindug. 35 Yumbo ninge Kraist beghi yawo nirangu righe kin te pend ruwo righe tuqui segi. Te pugri ni priprine beghi nei numbug. Beghi mai pe yembu, o yuqo pare, o God nei bibig kin te ningg wute beghi mumbuemu puq mand, o beghi mir quan segi, o chongo segi, o sunyi brequ wute mo wune mamb kin tende po, o wute beghi mumbuemu pati. Yumbo ren kin ningg Kraist beghi yawo nirangu righe kin te pend ruwo righe tuqui segi. 36 Ren kin te wand buk pe rise kin ane tuquine:
“Beghi nu te wute pugri bu wute nu nei mumbuw segi ye ni nginy manyi beghi mumbuemu pati puq mand; beghi sipsip mambui riti kin pugri mumbuemu pati ningg woingo muangu righe.” [Sng 44:22]
37 Pudi beghi mai buagi ren nyinge pawo righe ye tuqui, te pugri wuti beghi yawo nirangu righe kin ni beghi ghav nundug gre pu yembu! 38 Pugri bu nge nei gab yumbo ninge ni oyi God beghi yawo nirangu righe kin te pend ruwo righe ye tuqui segi. Wute mati o mas; angelo o ququ nyamb kin, o wute nyambu mawo kin, di yumbo te kin muq puq ren o otiwo kin, o yumbo isis gre rise kin, yumbo ren ni God beghi yawo nirangu righe kin te pend ruwo righe tuqui segi. 39 Di yumbo qi tamu o wam kin; o yumbo aye ninge qi pe rise kin ni God ni Kraist Jisas beghi Yumbui ninde gri beghi yawo nirangu righe kin te pend ruwo righe tuqui segi.