4
Abraham ni yumbo ur te God nei bibig ye te bei rind
Muq nge Abraham beghi Juda mingg koku ni pughe gri God nde rar pe tuquine nas kin te ningg simbe gad. Abraham ni yumbo yembe nindiny kin te ningg ni God nde rar pe tuquine nas, tedi ni nikin nyamb nindivi viyo kin tuqui, pudi God nde rar pe ni nikin nyamb nindivi viyo kin ngim segi. Ren kin te God ningg wand buk pe rise kin te ane tuqui, “Abraham ni God nei nimbig, di God nei nimbig ye te ningg God nari ni God nde rar pe tuquine nas.” [Stt 15:6]
Muq wuti iri ni yembe nand di ni wet bidi nateri kin te ni yumbo segine meng kin pugri segi, pudi ni wet bidi nateri kin te ni yumbo nateri ningg yembe nand kin. God ni wute ni nde rar pe tuquine ris kin te wet bidi yembe kin pugri segi. Wute yembe rind segi. Pudi ni asi yumbo ur brequ rind, di muq ni God nei rimbig kin te ningg ni nei rimb God ni puq neny tuquine ris ye, tedi ni God nde rar pe tuquine ris. God ni wute pugri ye te ningg nari, “Wuti nari ni nge nei nimbigh ye te ningg ni yumbo ur brequ te puaq gidig ei yuwon pu nas puq nand, tedi ni nge nde rar pe tuquine nas.” Devit ni puate ren kin ningg bu asi ni nari, wute ni lo wuri kin pugrine puq ren segi pudi ni God nde rar pe tuquine ris kin ni chumbuai rind ye. Devit nari:
“Wute God ningg lo gure ruaq, pudi God ni lo gure ruaq kin te nei nimbiny segi, di wute ni yumbo ur brequ te puaq nindiny ruso kin ni quan nganye chumbuai rind! God ni wute ni yumbo ur brequ te manyi nindiny segi di te kin ningg wute chumbuai rind.” [Sng 32:1-2]
Devit ni wute pughe gri chumbuai mand ye te kin ningg wand nand kin te wute ghimbi dugu chongo pend mawo ye nine chumbuai mand ningg nari segi, pudi wute ghimbi dugu chongo pend mawo segi kin anene. Te pugri beghi God ningg wand buk pe vise kin te buqod di pari, “Abraham ni God nei nimbig di God nei nimbig kin te ningg God nari ni God nde rar pe tuquine nganye nas ye.” 10 Abraham ni ghimbi dugu chongo pend segine ni God nde rar pe tuquine nas di ni ghimbi dugu chongo pend muang pre tende dobune segi. 11 Ni ghimbi dugu chongo pend muang kin te dobune. Di ni puq meng kin te yumbo ur ire bei rind, te pugri Abraham ni God nei nimbig, pugri bu God nari ni God nde rar pe tuquine nas pre muq ghimbi dugu chongo pend muang. Di te kin ningg Abraham ni wute buagi ghimbi dugu chongo pend mawo segi, pudi ni God nei mimbig kin te ningg ni God nde rar pe tuquine mas kin ni mingg kiyi. 12 Tene segi, Abraham ni wute ghimbi dugu chongo pend mawo kin ni mingg kiyi. Ni ghimbi pe puq men kin te ninggne segi, pudi ni beghi wuyi Abraham asi ni ghimbi dugu chongo pend segine ni God nei nimbig kin pugrine ni mune God nei mimbig kin ni anene mingg kiyi.
13 God ni asi nganye wand taq namb di Abraham simbe nindig nari, qi di yumbo buagi te Abraham di nikin kuqo ni te. God ni puq nand kin te Abraham ni lo wuri kin pugrine puq nen kin te ningg segi. Pudi Abraham ni God nei nimbig kin te ningg ni God nde rar pe tuquine nas bu God nari ni qi di yumbo buagi te Abraham di nikin kuqo ane neny ye. 14 Te pugri God ni wute yumbo neny puq nand kin te wute lo wuri kin pugrine puq ren ye ni neny, tedi wute God nei rimbig kin te yuwon nganye segi, di God wute yumbo neny puq nand kin wand te merire viso. 15 Lo ni God wute umbo ker nuany di yembe neny kin te bei rind. Di wute lo gure ruaq te ni unje rip, pudi lo wuse segi tedi lo gure ruaq segi.
16 Pugri bu God ni wute yumbo neny puq nand kin te wute God nei rimbig di te kin ningg ni yumbo neny puq nand kin te neny. Di God wute yumbo neny puq nand kin te yumbo God ni nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin te ningg neny. Ni pugri puq nen ei Abraham ningg kuqo buagi ni yumbo God neny puq nand kin te riteri. Abraham nikin kuqo te Juda ne segi, pudi wute buagi Abraham God nei nimbig kin pugrine ni mune God nei rimbig kin ni kiyi. 17 Ren kin te God ningg wand buk pe vise kin ven ane tuquine, “Nge kari nu tiqe buagi mingg kiyi.” [Stt 17:5]
Di Abraham ni nganyene God nde rar pe ni beghi buagi ane kin wuyi. Te God Abraham nei nimbig kin, di God wute mati kin nindimi mewo mune mas kin, di God ni yumbo beghi pari rise tuqui segi puq bad kin te ni puq nen di rise ye.
18 Abraham ni nei namb ni ngam teri gang ris pre. Pudi ni nei namb God ni wo iri neng ye, di te ningg ghimbi pu nas. Pugri bu te kin ningg ni “tiqe buagi mingg kiyi.” Ren kin te wand buk pe vise kin ven ane tuquine: “Nu nuqo ni quan nganye mas ye.” [Stt 15:5]
19 Ni nas ber 100-pela nawo ningg tumo, nikin ghimbi te quan nganye gang rise, di ngam Sara ni gang wuse wo wure kin tuqui segi, pudi te kin ningg ni God nei nimbig kin te si nare segi. 20 Ni nei tevi vise di God yumbo neng puq nand kin te neng segi ye puq nand segi. Pudi ni God quan nganye nei nimbig di wute aye nde rar pe God nyamb rindivi viyo. 21 Ni nei namb gre, te pugri God ni yumbo yembe nindiny kin gre rise, pugri bu ni Abraham simbe nindig kin yumbo te puq nen ye. 22 Puate ren ningg bu God nari, “te ningg ni nge nde rar pe tuquine nganye nas ye.” [Stt 15:6]
23 Wand puch ven, “God nari ni God nde rar pe tuquine nas” kin ven te Abraham irine ni wuti oghi puq mand segi. 24 Pudi ni wand ven ur mand, ei wuti Jisas beghi Yumbui nati pre mune nindingi newo ye ni nei bibig, di te kin ningg God nari beghi anene Abraham kin pugrine God nde rar pe tuquine pas kin te nei bab. 25 God ni wute rar nuqond Jisas mi nati ei beghi yumbo ur brequ te puaq nand. Di mune nindingi newo ei te ningg beghi ninde rar pe tuquine nganye pas.