15
Muq beghi God nei bibig kin te ningg beghi nei gre rind di yumbo ninge brequ segi puq bad di pe te beghi wute aye ni nei oghine gre rind segi ye ni nei te unje pipiny di ni mune yumbo uny kin te riq. Beghi puq pen wayequ. Pudi beghi ni ghav bidiny ei ni Jisas irine nei rimbig di mir uny simbe mand kin yumbo ur te segi. Di beghi yumbo ninge beghine puq pen yawo guregu kin te ningg puq pen wayequ. Pudi nungoqi yumbo wute buagi mari te yuwon puq mand kin tene puq wen, ei te kin ningg ni ghav wundiny di ni anene God ni pughe gri pas ningg nari kin te nei rimb di pugrine puq ren ye tuqui. Kraist ni yumbo yembe nindiny kin te nikin nde nei pe yembe nindiny segi, pudi yumbo God nari kin tene puq nen. Di ren kin te God ningg wand buk pe rise kin ane tuquine. Di wand ven te pugri: “God, wute nu perei munduw, te ni nge bu perei mindigh.” [Sng 69:9]
God ni asi wand buagi ren wute simbe nindim di ur mand kin puate te pugri. God ni wute God quan nei mimbig kin simbe nindim di ur mand ei beghi bei nundug di gre pu yembu ei beghi buagi ane God otiwo mune nitamu pi kin te ningg waghine ghimbi pu pas. Di muq nge God ni beghi pripri ghav nundug gre pu yembu di waghine pas kin ni pengu gidig nungoqi ghav nunduq ei nungoqi Kraist Jisas ningg yumbo ur te kin pugrine puq wen di nei irene vise. Te ei nungoqi buagi ane nei irene vise di God, beghi Yumbui Jisas Kraist ni kiyi ni nyamb te wundiri riwo.
Pugri bu muq Kraist nungoqi nitaqu wowi God nde si nambu was kin pugrine, wute aye te wateri ane yuwonne was. Nungoqi puq wen ei God nyamb yumbui rise. Nge wand ren simbe gad te pugri. God ni Kraist tiqi nundog nandi beghi Juda ghav nundug.* Ni pugri puq nen ei ni bei nand te pugri God ni asi Juda mingg kuqo te simbe nindiny nari ni Juda ghav nindiny ye puq nand kin te nganyene. Di Juda ne segi, muq ni Juda segi kin te ghav nindiny God nyamb rindiri riwo. Te pugri God ni Juda segi kin anene yawo nitony di Kraist tiqi nundog nandi. Ren kin te God ningg wand buk pe rise kin ren ane tuquine.
“Puate ren kin ningg bu nge wute Juda segi kin nde nu nyamb gidiri riwo. Di nge nunde nyamb pe yuwo kari ei wute nu nyamb rindivi viyo.” [2Sml 22:50]
10 Di wand aye mune pugri,
“Nungoqi Juda segi kin nungoqi Juda ane irepene wikur di chumbuai wand ye.” [Lo 32:43]
11 Di aye mune pugri,
“Nungoqi Juda segi kin nungoqi buagi ane Yumbui beghi nde ye nawo kin ni ningg nyamb te ei wundiri riwo di wute buagi ni nyamb ei rindiri riwo.” [Sng 117:1]
12 Di propet Aisaia mune pugrine nari,
“Wuti iri Jesi, king Devit ni kiyi ni ningg wute nde gri nandi ye. Di God nari ni Juda segi kin ni mingg yumbui ningg nas, di Juda segi kin riri ninde gri di God yumbo yuwon kin beghi nde yembe nindiny puq nand kin te yembe nindiny.” [Ais 11:10]
13 Nge God wuti nungoqi nei neuq bu ni yumbo neuq ningg ghimbi pu was kin te pengu gidig ei nungoqi ghav nunduq umbo yuwonne kuse di priprine chumbuai ane Jisas nei wumbig. Di tende puayi nungoqi umbo yuwonne kuse di yumbo yuwon kin otiwo ye te ningg chumbuai ane ghimbi pu was. Ququ Yuwon Ye ni nungoqi gre neuq bu nei gre rind di yumbo otiwo God neuq ye te ningg ghimbi pu was.
Pol wute Juda segi kin pe wand yuwon ye bir nawo
14 Nge mand, nge wute aye nungoqi ningg nei rimb kin pugrine nei gab. Nge nei gab te pugri nungoqi nonne yumbo ur yuwon kin quan puq wen ye, God pughe gri pas ningg nari kin te nei wamb omo, wute aye pughe gri yuwon pu pas kin te ningg oyi oyi yeri wundiny kin tuqui. 15 Pudi nge nyumo raqe wen ur gidiq kin wen God ni pughe gri was ningg nari kin te ningg simbe gad kin tende puayi wand gre kin nganye simbe gad. Te pugri God ni nikin nde nei pene nge yuwon nuagh kin te ningg yembe ren negh ei ninde nyamb pe yembe gad. Pugri bu nge wand gre kin simbe gad ei nungoqi God ni pughe gri was ningg nari kin te mune nei wumbiny. 16 God ni nge naip ko ei Kraist Jisas ningg yembe ye wuti ningg kas ei wute aye Juda segi kin ghav gidiny. Pugri bu nge prist kin pugri God ningg wand yuwon ye te wute simbe gidiny. Nge prist kin pugri kas ei wute Juda segi kin te prist umo God nde si pe ni rundo kin pugri God nde si pe ki rundo di God ningg Ququ Yuwon Ye ninde nas. Di te kin ningg God ni chumbuai nand di ni God nikin te wute ningg ris.
17 Pugri bu muq nge God ningg yembe gad kin te ningg nge Kraist Jisas temu irepene pas di te kin ningg nge quan nganye chumbuai gad. 18 Te pugri nge wand simbe gad kin te nge ngening nde nei pe simbe gad segi, Kraist ni ngende mim pe simbe nand, di wute Juda segi kin ni God ni pughe gri ris ningg nari kin te nei rimb. Di te kin ningg ni God nari kin pugrine ris. Ren kin te ni nge wand simbe gad kin di yumbo ur te ruqond di nei rimb. 19 Te pugri, God ni yumbo ur gre kin yembe nindiny kin te ningg nge yembe wute grine yembe mindiny tuqui segi kin ren yembe gidiny. God ningg Ququ Yuwon Ye ni nge gre negh di nge ni ningg yembe ye wuti ningg kas. Pugri bu Jerusalem pu puate ri righe ruso Ilirikum, te nge ko di Kraist ningg wand yuwon kin te simbe gad prene. 20 Pudi nge Kraist ningg yembe gad kin te tiqe wute mo Kraist ningg wand yuwon ye simbe mand segine kin tende ko wand bir kawo ningg kari. Te pugri nge tiqe wute mo Kraist ningg yembe te puate mi righe pre kin tende ko segi, pudi tiqe wute Kraist ningg wand rutungu segine ye tende ko. 21 Ren kin te propet Aisaia ni God ningg wand rise kin buk pe tende ur nand kin ane tuquine: “Te piyi asi wute ni ningg wand rutungu segi, ni rutungu di ni nei rimbig ye. Di piyi God ningg wand simbe nand kin te rutungu segi, muq ni nei rimb ye.” [Ais 52:15]
22 Puate ren kin ningg bu nge tiqe aye pe te ko wand bir kawo, di nge godo nungoqi gudoqu segi. Nge pripri godo nungoqi Rom was kin gudoqu ningg nei gab pudi godo segi.
Pol nari muq ni Rom no ye
23 Pudi muq ven nde opu nge yembe omo kawo di tiqe buagi God ni Jisas Kraist ningg wand simbe nand kin te simbe gad rutungu pre. Di nge asi pripri godo nungoqi gudoqu ningg, di muq nge godo ye. 24 Te pugri muq nge Spen ko ningg di nge nungoqi nde te gri ei godo ko ye. Di nge godo Rom kitari righe kin tende puayi di nge nungoqi ane misoq pas pre ei ko ye. Di te piyi nge nungoqi ane quan nganye pas yawo kuregh, pudi nge ko ye. Di nge ko kin tende puayi nungoqi nge ghav wundigh ei ko. 25 Pudi muqne nge wute God nei rimbig kin Jerusalem ris kin ni wet bidi kirany ko. 26-27 Te pugri wute God nei rimbig kin ninge Jerusalem ris ye ni mir wong rind kin wet bidi segi. Di wute Juda segi kin Masedonia di Akaia opu ris kin ni wet bidi ninge ire pe ruwo. Ni nikinne Juda kin wute God nei rimbig ye wet bidi ninge reny ei ni ghav rindiny ningg. Te pugri, Juda ni Juda segi kin ghav rindiny di ni Kraist ningg wand God nde pu vindi kin te nei rimb. Pugri bu muq ni oyi mune wet bidi pe ghav rindiny. 28 Te ningg nge ko Jerusalem di ni wet bidi te yuwonne keny pre tedi nge Spen ko. Tende puayi di nge godo nungoqi gudoqu. 29 Di nge nei gab nge godo nungoqi gudoqu kin tende puayi nge nde gri Kraist nungoqi quan nganye yuwon nuauq.
30 Pudi mand, beghi Yumbui Jisas Kraist ningg gre pe nungoqi di nge ane irepene God ningg yembe bad. Di God ni nikin Ququ Yuwon Ye tiqi nundog nandi beghi nde nas di beghi God ningg wute buagi te yawo pirany righe. Pugri bu nge kari nungoqi nge ghav wundigh God pengu wundig ei wute God ningg wand merire viso kin ni nge mai regh segi. 31 Di God pengu wundig ei wute God ningg wand dob meny kin Judia opu mas ye ni nge mi puq mand kin te puq men segi. Di wute God nei rimbig kin Jerusalem ris kin ni wute Juda segi kin God nei rimbig kin ni wet bidi ruwo ye te riteri ningg ngiq rind. 32 Nungoqi te kin ningg God pengu wundig ei te nge yuwonne ko kitari righe, ei God nari kin te ningg nge nungoqi nde godo kin tende puayi, chumbuai ane godo nungoqi ane pas di oyi oyi gre pateri. 33 Di muq nge God, wuti beghi ghav ndug umbo yuwonne rise pas ye ni pengu gidig ei nungoqi ane was. Te nganye.
* 15:8 Ren kin te God ni asi Juda mingg kuqo Abraham, Aisak di Jekop simbe nindim: Stat 12:2-3 di 28:13-14 te qond.